Jaarverslag 2013

Jaarverslag agrarische natuurvereniging Weide- en Waterpracht 2013

In 2013 deden 20 boeren mee aan ons zwaluwproject met als doel de boerenzwaluwstand ten minste op  peil te houden. In 2014 starten we met opnieuw 20 boeren waardoor in totaal 40 boerenbedrijven de leefomstandigheden voor de boerenzwaluw proberen te optimaliseren.  Cees van der Starre en Hans Harthog doen namens W&W de bedrijfsbezoeken voor inventarisatie en advisering. Zij geven aan blij  te zijn met de enthousiaste medewerking van de boeren. Komend jaar zullen de deelnemende bedrijven hen vanzelf een keer zien verschijnen.

De SNL-contracten hebben in 2013 het 4e jaar doorlopen. Over de resultaten van de legsels leest u verderop in  dit jaarverslag. Hoewel we als  ANV veel werkzaamheden uitbesteden aan Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke zijn we wel betrokken bij het geheel. De aansturing van de vrijwilligers, de controle van de legsels en de monitoring gebeurt veelal door de ANV. Monitoring van de percelen met uitgestelde maaidatum gaat niet vanzelf. Afgelopen jaren zijn diverse vrijwilligers getraind dit kunstje onder de knie te krijgen. We kunnen echter nog steeds nieuwe vrijwilligers voor het monitoren gebruiken. Natuurlijk worden zij goed opgeleid. In de toekomst zal meer en meer gebruik worden gemaakt van dit monitoren om legsels te tellen. Met het betreden van de percelen met legsels wordt steeds terughoudender omgegaan om de kans op predatie zo klein mogelijk te houden.

Geregeld worden we door diverse overheden, zoals provincie en gemeenten, benaderd om beleidsbijeenkomsten bij te wonen en/of plannen door te nemen. Indien inhoud van de plannen, het schrijven van zienswijze of het maken van bezwaar tot onze taak behoort pakken wij die handschoen op. Soms echter is het meer een LTO aangelegenheid en spelen we de bal door. We hebben een goede band met de lokale LTO en trekken indien nodig ook samen op. In 2013 hebben we diverse plannen doorgenomen en  zienswijzen geschreven. We zijn ook  betrokken geweest bij projecten als de invulling van het Uitvoeringsprogramma Groen binnen het Gouwe Wierickeconvenant , diverse bestemmingsplannen, natuurbeheerplan etc.

We zijn betrokken bij het projectplan Weids Bloemendaal. Dit plan dat getrokken wordt door gemeente Waddinxveen is klaar en de financiering zo goed als rond. Een belangrijk ecologisch element in het integrale plan is de botanische kern van 11 hectare in de zuidrand met een concentratie kievitsbloemen. De inzet is om dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) aan te merken als bestaande natuur en in de EHS te houden. De hectares overige EHS in dit gebied zijn geschrapt. De inzet is nu de polder vooral goed te laten functioneren als ´belangrijk weidevogelgebied´ door weidevogelbeheer op ca. 160 hectare in de zuidelijke helft van de polder. Aan het weidevogelbeheer willen SBB, de Agrarische Natuurvereniging Weide en Waterpracht en de Stichting Behoud Polderlandschap Bloemendaal met medewerking van agrariërs gezamenlijk invulling geven.  http://www.waddinxveen.nl/actueel/weids-bloemendaal_41643

 

 

Afgelopen twee jaar hebben onze koepelorganisaties gelobbyd om het agrarisch natuurbeheer in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2016 te behouden en te versterken. Voor een deel is dat gelukt, hoewel er ook water bij de wijn moet. In 2013 is grotendeels bekend geworden hoe de regeling eruit gaat zien. Er zijn echter ook nog veel open eindjes. In 2013 is wel duidelijk geworden dat het werken met collectieven een vereiste wordt in het nieuwe stelsel. Het collectief is een of meerdere ANV’s die namens een groep boeren een plan indient bij de overheid voor het agrarisch natuurbeheer in het betreffende gebied. Als dit plan is goed gekeurd en beschikt krijgt het collectief de verantwoording over de invulling ervan. Er worden eisen aan de omvang van het collectief gesteld alsmede aan de kwaliteit. In onze stichting werken we al samen met De Parmey en Lange Ruige Weide, maar zullen we nog verder moeten opschalen om aan alle eisen te kunnen voldoen. Hierover zijn we nu in onderhandeling en hopen we u op de jaarvergadering meer te kunnen vertellen.

De praktische invulling van het nieuwe agrarische natuurbeheer is nog niet helemaal rond. Er zal een kwaliteitsverbetering moeten worden doorgevoerd wat leidt tot meer zwaar beheer, zonder dat er meer geld beschikbaar komt. Dat houdt in dat in de toekomst verschillende gebieden niet of nauwelijks in aanmerking kunnen komen voor weidevogelbeheer. De gebieden die overblijven worden ook wel kerngebieden genoemd. Wij zijn tegen aanwijzing van dergelijke gebieden. Als de verantwoording bij ons collectieven komt te liggen willen we niet vooraf al met handen en voeten gebonden zijn door slechts in een klein deel het gebied actief te mogen zijn met agrarisch natuurbeheer. In een in ons gebied lopende pilot hierover ervaren we nu hoe met de uitsluiting van gebieden voor deelname aan allerlei diensten op het gebied van groen en water, kansen verloren gaan. We zullen daarom blijven pleiten voor kansen in het gehele gebied.

Tot slot werd aan het eind van 2013 bekend dat Landschapsbeheer Zuid Holland werd opgeheven. Landschapsbeheer had een grote rol bij de bescherming van de weidevogels en landschapselementen. Zo leidden zij vrijwilligers op, gaven cursussen en stelden gereedschap en menskracht beschikbaar bij het onderhoud van landschapselementen. Veel van deze taken zijn vanaf 1 januari overgenomen door De Groene Motor. Zie ook de website: http://www.startdegroenemotor.nl

Tot zover een greep uit onze activiteiten in 2013. We hopen in 2014 ons werk op eenzelfde manier voort te zetten. Voor en met onze leden.

Concept notulen jaarvergadering 2014

Concept notulen jaarvergadering ANV Weide & Waterpracht 20 maart 2014 in Dorpshuis de Kaag Reeuwijk. 

Aanwezig: 40 personen

Afwezig met kennisgeving: W. Habben Janssen 

De voorzitter Yvonne Oostdam opent de vergadering

Welkom aan de leden, speciaal welkom voor Astrid Kant, de spreekster van vanavond.

Ook welkom aan Mieke Vergeer van ANV de Parmeij. 

Mededelingen

*Er zijn waterpompen aangezet om daar waar het nodig is, voor de weidevogels plas dras aan te leggen. Vorig jaar is hier mee begonnen achter Reeuwijk dorp. Toen een snelle actie met een goed resultaat. In de toekomst kunnen we flexibeler omgaan met plas dras dankzij de pompen.

*Staatsbosbeheer is aangeschreven om bij het gebied van Staatsbosbeheer bij de JC Hoogendoornlaan/voshol een verbodsbord voor honden neer te zetten en meer te handhaven Honden mogen tijdens het broedseizoen dit gebied niet in en na het broedseizoen aangelijnd. Dit wordt teveel genegeerd.

Tijdens het uitrijden van ruige mest op uitgestelde maaidata percelen is het belangrijk om dit gelijk te melden aan Anton de Wit, de uitvoerder van Stichting Gebiedscoordinatie  Gouwe Wiericke.

*In 2013 is gestart met het boerenzwaluwenproject “we schrijven het op de balk” de 20 deelnemers waren en zijn nog steeds enthousiast. Komend seizoen worden er 40 deelnemers bezocht door Cees v.d. Starre en Hans Hertogh.

De polder Bloemendaal is uit de EHS genomen. Ook Staatsbosbeheer heeft door bezuinigingen land moeten afstoten. Polder Bloemendaal is echter wel een waardevol gebied voor o.a. de uitloop van Gouda.  De provincie erkent dit ook en heeft samen met de gemeente Waddinxveen een bedrag voor vrijgemaakt. Commissie “Weids Bloemendaal” met o.a. vertegenwoordigers uit de provincie en omliggende gemeentes en ook ANV Weide & Waterpracht hebben een plan opgesteld. Elf hectare wordt aangewezen als botanisch zaadbank gebied. Naast wandelpaden wordt er ook 160 hectare bestemd voor weidevogelbeheer. Hier zijn onlangs afspraken over gemaakt met de nieuwe gebruikers. Probleem blijft nog de glasopstanden wat er in het gebied staat en de bagger in de sloten. Op de website van de gemeente Waddinxveen staan de plannen.

http://www.waddinxveen.nl/actueel/weids-bloemendaal_41643/

 Concept notulen jaarvergadering 21 maart 2013 worden goedgekeurd.

Dank voor de verslaglegging. 

Verslag penningmeester

Zijn geen opmerkingen over. De meeste financiën zijn gerelateerd aan SNL 

Verslag kascommissie ( Kees Rijlaarsdam en Gerard Zonneveld)

Er zijn geen fouten aangetroffen. Er is inderdaad te zien dat veel grootboekrekeningen te herleiden zijn naar SNL gelden.

De kascommissie vraagt aan de leden om decharge te verlenen over het jaar 2013

De vergadering verleent decharge over het gevoerde financieel beleid over het jaar 2013.

Het bestuur bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

Nieuwe kascommissie

Kees Rijlaarsdam heeft twee jaar in de kascommissie gezeten, De voorzitter bedankt hem voor de werkzaamheden.

Naast Gerard Zonneveld zal nu Joost v.d. Vis in 2015 de kascommissie vormen. 

Voortgang GLB en pilotproject Groen Blauwe schakels 

Wat ging er aan vooraf.. 

Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer(ANLb2016) van start.

Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering.

Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een effectiever en efficiënter beheer, meer natuurwinst, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief.

De agrarische natuurverenigingen (ANV’s) zijn samen met de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) aan de slag met het uitwerken van een landsbrede

organisatiegraad van agrarische collectieven. Zij doen dit zodat agrarische grondgebruikers straks overal waar nodig bij een collectief terecht kunnen en via een beheercontract kunnen bijdragen aan de doelen voor het agrarisch natuur -en landschapsbeheer (ANLb). Momenteel zijn er zo’n 160 ANV’s in Nederland. De afgelopen driekwart jaar zijn deze ANV’s, al dan niet onder begeleiding van hun koepelorganisatie(s), het gesprek aangegaan met hun buur -ANV’s. Samen zullen zij bekijken hoe zij een organisatie kunnen opzetten die recht doet aan hun werkgebied en die in staat is de nieuwe taken te vervullen tegen zo laag mogelijke kosten. Het eindresultaat verschilt: soms vormt één grote ANV zelfstandig het agrarisch collectief, maar in veel gevallen kiezen de ANV’s ervoor om vanuit kostenefficiëntie samen met andere ANV’s het collectief in de streek te gaan vormen. Uiteindelijk lijken de 160 ANV’s circa 40 collectieven te gaan vormen. Het aantal collectieven varieert per provincie, van 1 per provincie (Flevoland, Zeeland, Drenthe), 2 tot 3 collectieven (Noord Brabant, Gelderland, Overijssel en Groningen)tot 3 of meer collectieven (Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Limburg en Friesland). Een aantal ANV’s heeft nog geen keuze kunnen maken op basis van de informatie die nu beschikbaar is. Deze verenigingen hebben besloten vooralsnog zelfstandig als collectief door te gaan en samenwerking op een andere manier te gaan regelen.

Elk collectief vormt, soms samen met andere collectieven, een werkgroep die met de regionaal projectleider van SCAN alle stappen in het professionaliseringstraject doorloopt: van het kiezen van een rechtsvorm tot bijvoorbeeld het opstellen van een kwaliteitshandboek voor het collectief.

In het geval van ANV Weide & Waterpracht was er al een samenwerking met ANV de Parmeij en ANV Lange Ruige Weide. Naar verwachting sluit ANV “de Wetering” zich aan bij de Stichting Gebied coördinatie Gouwe Wiericke.

Wat komt er

Vanaf 2016 gaan de nieuwe regels van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Onderdeel van het GLB is het agrarisch natuurbeheer (pijler 2). Van grondeigenaren wordt verwacht dat zij na 2016 de subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer niet meer individueel indienen maar door een collectief, meestal verenigd in een agrarische natuurvereniging (ANV). De samenwerking moet leiden tot een plan waarin de aanvraag voor een groter gebied wordt geregeld, de zogenaamde gebiedsofferte. De ANV wordt de aanvrager en krijgt de beschikking over de subsidiegelden. Ook legt de agrarische natuurvereniging namens de grondeigenaren verantwoording af aan RVO over de inspanningen die zijn gedaan.
Bovenstaande ontwikkelingen vragen nogal wat van u en  de ANV. Niet alleen agrariërs, maar ook landgoedeigenaren, terreinbeherende organisaties, particulieren met grond of bijvoorbeeld de waterschappen kunnen worden meegenomen in het proces van een gebiedsofferte.

Er is voor de periode 2014-2020 voor Nederland €607 miljoen (per jaar circa €85 miljoen) beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daar komt nog nationale cofinanciering bij.

Met POP3 ( tweede pijler) wil het kabinet bijdragen aan internationale doelen op het gebied van natuur, milieu en water. Het boerenland en -erf staat daarbij centraal. Daarnaast moet POP3 bijdragen aan een concurrerende, innovatieve, duurzame en toekomstbestendige agrarische sector.

In overleg met provincies is besloten in te zetten op de volgende thema’s:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Hieronder vallen onder andere: het ondersteunen van samenwerkingsverbanden ,de ondersteuning van jonge boeren met 5 miljoen euro per jaar.
  • Natuur en landschap, zoals afgesproken in het natuurpact. Hieronder vallen onder meer: agrarisch natuurbeheer (dat vanaf 2016 uitsluitend uitgevoerd zal worden door collectieven), hydrologische maatregelen in Natura 2000-gebieden in het kader van de PAS en aanleg- en inrichtingsmaatregelen.
  • Verbetering van de waterkwaliteit.Dit sluit aan op het doel van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het bevorderen van emissiearme landbouw en het optimaliseren van het waterbeheer voor de landbouw staan centraal.
  • LEADER..  focust op integrale projecten voor de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland die bij voorkeur meerdere doelen dienen (inclusief projecten onder het programma Duurzaam Door). Ten opzichte van voorgaande periode moet LEADER professionaliseren: nut en noodzaak van projecten moeten vooraf worden aangetoond.

De lopende contracten eindigen op 31 december 2015. Een andere opzet zal dan ingezet worden. Met meer inbreng vanuit het gebied, vernieuwde pakketten (landschapsdiensten) waarbij vooralsnog erven, oevers en percelen de leidraad zijn.  SGGW is akkoord gegaan met een deelname in een pilot project Groen Blauwe Schakels. ( deze pilots zijn opgezet door ministerie EZ met als uitvoerder Wageningen UR) Samen met wetenschappers, waterschappers, ambtenaren en veelzijdig Boerenland (overkoepelende organisatie voor agrarische natuurverenigingen) wordt er geoefend om landschapsdiensten te ontwikkelen die meerdere doelen dienen. Zo is een bloemrijke slootkant bijvoorbeeld goed voor schoon water en een vlucht- en eetgelegenheid voor pullen en een leefgebied voor bijen en vlinders. Vanuit ANV Weide & Waterpracht werden er deelnemers geworven rondom het Alphense deel van de JC Hoogendoornlaan. Deze deelnemers hadden allemaal diensten op papier gezet en deze diensten ( dienst en arbeid & financiële vergoeding) werden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland. In het gesprek/afstemming met de provincie en hoogheemraadschap bleek dat de laatst genoemden meer geïnteresseerd waren voor diensten rondom de EHS en plaats van diensten elders uit het gebied. Het Hoogheemraadschap Rijnland stak de hand in eigen boezem en nu er komen voorzichtig “blauwe vragen” voor ons gebied.  Voor deze blauwe diensten kan SGGW een offerte opmaken. De provincie Zuid-Holland lijkt de voorkeur te hebben voor kerngebieden rondom EHS gebieden. SGGW heeft aangegeven tegen dit soort kerngebieden te zijn. Hoe dit “oefenproject”gaat aflopen is nu nog onbekend. Wel heeft SGGW besloten om bewust offertes aan te bieden.. het moet passen in het gebied en zeker niet voor elke prijs. Het is op deze wijze wel ideaal om te kunnen oefenen met het toekomstig GLB. Te kijken waar je tegen aan kan lopen, hoe een offerte eruit moet zien en wat doe je als de offerte niet goed aansluit…

Verkiezingen.

Kees de Jong neemt na negen jaar afscheid van het bestuur van ANV Weide & Waterpracht. Als bestuur bedanken we hem voor zijn goede inzet, zijn kennis en het vertrouwen. Kees krijgt als voorlees opa een passend cadeau.

Kees bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. Hij vond de samenwerking met het bestuur plezierig en wenst het bestuur wijsheid voor de komende jaren

Cor Röling heeft zich kandidaat gesteld voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. Cor stelt zich kort voor. Er zijn geen tegenkandidaten gekomen. De voorzitter vraagt of er per acclamatie gestemd kan worden. De ledenvergadering besluit met applaus dat Cor Röling het nieuwe bestuurslid wordt.

Yvonne Oostdam is herkiesbaar. . Er zijn geen tegenkandidaten gekomen. De vice- voorzitter vraagt of er per acclamatie gestemd kan worden. De ledenvergadering besluit met applaus dat Yvonne Oostdam herkozen wordt voor een periode van drie jaar.

Weidevogelresultaten seizoen 2013

2013 had een zeer koud en droog voorjaar, medio april zag het er dan ook zeer slecht uit voor de weidevogels. Op veel plaatsen zag je weidevogels heel dicht bij gebouwen komen(voornamelijk in de nacht en vroege ochtend) omdat het daar wat warmer en wat beschutting was of op zoek naar voedsel. Soms kon je op een mesthoop achter op het erf foeragerende weidevogels tegenkomen. Eind april begon het wat te regenen en gingen de weidevogels toch op zoek om een nestje te bouwen. Een deel van de weidevogels was zo vermagerd dat ze niet meer aan het broeden toegekomen zijn. Aan de rand van Reeuwijk-dorp is er half april een paar perceeltjes onder water gezet en daar zijn veel weidevogels naar toe getrokken waaronder z’n 250 grutto’s. Of dit de oorzaak is geweest dat er uiteindelijk in het werkgebied van ANV Weide en Waterpracht het aantal weidevogels hoger was dan in 2012, is moeilijk te zeggen.  Rondom de percelen die plas-dras gezet zijn, zijn vooral veel grutto’s en tureluurs gaan nestelen en dit zijn percelen met een uitgestelde maaidatum, waardoor deze vogels niet in de cijfers terug komen. 

Contracten SNL 2010 tot en met 2013

In 2010 zijn we met de nieuwe regeling (SNL) van start gegaan. Hiervoor zijn eind 2009 afspraken over gemaakt. De overeenkomsten kunnen per jaar wijzigen als vanuit de weidevogelvisie verbetering wenselijk is. Daarnaast zijn ook wisselende oppervlaktematen die vanuit Dienst Regelingen aan de percelen verbonden worden, enigszins van invloed op de lopende contracten.  De verschuivingen waren niet groot. Dit jaar was er wel een sterke groei in het last-minutebeheer. Het seizoen was laat. Rond 1 juni werd voor een groot gedeelte de eerste snede gras gemaaid en waren de weidevogels net wel of net niet uit. Om de weidevogels toch voldoende beschutting te geven, is er zoveel mogelijk daar waar wenselijk  last-minutebeheer afgesloten. 

Ganzenproblematiek

Ook komt de ganzenproblematiek aan de orde. Om de opmars van ganzen te stoppen, is er een ‘eierprik’actie opgezet. Diverse instanties hebben toestemming gegeven om de ganzeneieren te prikken om de ganzenpopulatie niet te laten groeien. Vergassen is niet overal toegestaan. Eieren prikken kan wel. Dit wordt op transparante wijze gedaan om iedereen te overtuigen dat deze manier van werken nuttig is.

Incasso machtiging inning contributie voor de leden.

Ook dit jaar zal de contributie 20 euro bedragen. Voor A leden met legselbeheer gaat het via de afrekening resultaatbeloning U bocht constructie, Voor de andere A en B leden gaat het via een automatische machtiging.

Rondvraag.

Op 22 maart is er een open dag bij melkveehouderij Niesing. Wijkdijk 66 te Reeuwijk van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn en haar inbreng en sluit het officiële gedeelte. In de pauze is er gelegenheid om bij het “winkeltje”van Astrid Kant een boek te kopen

Bij het begin van de vergadering zijn er lootjes uitgedeeld. Na de pauze is er een trekking. Het winnende lot krijgt een boek van Astrid Kant, de spreekster van vanavond.

Gerard Zonneveld is de gelukkige 

Na de pauze vertelt Astrid Kant over haar passie”Weidevogels”

Astrid is al meer dan 25 jaar actief met het beschermen van weidevogels. Via haar gemaakte schuilhutten kan ze dicht bij de weidevogels komen en zo het gedrag ontdekken, fotograferen en door vertellen. Op deze avond zien we een boeiende dia serie waar we allemaal wat van geleerd hebben.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De voorzitter bedankt de spreker en geeft haar een zuivelmandje uit het Groene Hart. De ledenvergadering bedankt Astrid met een warm applaus

De voorzitter sluit de avond en wenst iedereen wel thuis