Nieuwsbrief uilenwerkgroep Reeuwijk

Nieuwsbrief uilenwerkgroep Reeuwijk 2017 30 maart 2017


De camera’s op www.beleefdelente.nl staan weer aan. Deze week zijn we voor het eerst weer het veld in gegaan voor een voorjaarsrondje. De voortekenen zijn goed. De winter bracht schaatspret, maar dankzij geringe sneeuwval bleef de uilenpopulatie
gespaard. Het barst dus weer van het leven buiten. Hoog tijd voor een update .


Cees v.d. Starre en ik zijn nu 9 jaar beschermers van steen- en kerkuilen in het gebied tussen Waddinxveen, Alphen a.d. Rijn en Woerden. Dorus Duits neemt sinds 2016 het Reeuwijks plassengebied voor z’n rekening. Het grote aantal kasten (>150) zorgt ervoor dat we niet alle kasten even frequent bezoeken. Het succes is er niet minder om: 2016 was opnieuw een recordjaar. De uilen vinden onze nestkasten inmiddels feilloos. Sinds 2011 wordt er in onze kasten gebroed. En in 2016 was er voor het 6-de jaar op rij sprake van een groei van het aantal bezette nestkasten. Maar liefst 20 vastgestelde territoria van de steenuil! En opnieuw een koppeltje kerkuilen op de Hoogendoornlaan in Alphen aan den Rijn. Ditmaal met maar liefst 7 jongen!

De hoogte- en dieptepunten op een rij:
• Een steenuilendame op de J.C. Hoogendoornlaan die voor het 6-de jaar in successie een gezin groot brengt. We ringden haar in
2011 als adult. Een echte diva dus. Zij verdient de oeuvreprijs. Ook als in mei 2017 blijkt dat ze deze winter het loodje heeft gelegd;
• Eén verlaten in ruil voor 2 nieuwe territoria in Reeuwijk Tempel. Vermoedelijk verhuisd. Leek ons een mooie deal;
• Een steenuilenvrouw geboren in Amstelveen (2015) brengt in Reeuwijk 4 jongen groot. Ruim 25km verderop dus.
Geen wereldrecord. Maar wel de grootste wereldreiziger die wij tot dusver ontmoetten;
• Nabij Fort Wierickerschans opnieuw een broedend stel dames. Uiteraard wederom zonder broedsucces, maar nog altijd verknocht aan hetzelfde geslacht. We denken niet dat we ze nog op andere gedachten kunnen brengen;
• In het plassengebied van Reeuwijk had Dorus zijn 1-ste territorium. Een vrij broedgeval onder een pannendak;
• Op maar liefst 4 (!) locaties dode volwassen steenuilen in het broedseizoen. Dat zagen we nooit eerder. Mede door deze uitval kwam het aantal uitgevlogen jongen alsnog lager uit dan in 2015. Wij zijn geen rechercheurs, maar zien predatie door marterachtigen en de ophoging van giftige stoffen (rattengif) als vermoedelijke oorzaken.


Net als uilen zijn marterachtigen nuttige rovers die uw erf vrij houden van ongedierte. Onderstaande foto (uiterst
links: de muizenopbrengst van 1 etmaal) illustreert dat. Uilen grijpen ook jonge ratten. Als deze verzwakt zijn door rattengif wordt
dat een heel uilengezin fataal.
De verwachtingen voor seizoen 2017 zijn hooggespannen. Krijgen we weer nestkasten te zien waar de muizen en ratten tot aan het
plafond zijn opgestapeld? Nesten met 5 jongen die de eindstreep halen? Zijn er weer marterachtigen die de strijd aanbinden? Zolang
de natuur z’n gang gaat, is het ons om het even. Begin mei ziet u ons weer verschijnen. Uilenbeschermers: het zijn net trekvogels.
De resultaten op een rij:
Jaar-  Aantal kasten -Broedpaar steenuil -Geringde jongen- Broedpaar kerkuil -Uitgevlogen jongen.

2008-2010 20-60 0 0 0 0
2011     80 3 13 1 10
2012    100 5 13 0 0
2013    120 8 19 1 6
2014    150 14 37 2 9
2015    150 16 34 1 0
2016 >150 20 32 1 4
2017 >150 ? ? ? ?

Wij danken u opnieuw voor de compassie met uw gevleugelde medebewoners. Ook danken wij u wederom voor de gastvrijheid waarmee wij altijd weer onthaald worden op uw erf. Ziet of hoort u iets opvallends rondom de kast. Schroom niet en stuur een mailtje naar Cees of mij.

Nieuwe kasten plaatsten we het afgelopen jaar nauwelijks bij. Maar als we kansrijke locaties in ons werkgebied ontdekken, hangt er in no-time een uilenvilla. Vergeet ondertussen niet om uw gras te beweiden met schapen, de boomgaard te
onderhouden en te genieten van de natuur op uw erf.


Nieuwsbrief december 2016

Stralend Licht

In het donker
van de kerstnacht 
heeft zich een licht verspreid.
Het Kind
dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd.

 

                Coby Poelman-Duisterwinkel

 

Nieuwsbrief

ANV Weide & Waterpracht

December 2016

 

 Van de voorzitter

Nu 2016 op zijn eind loopt, en ik nadenk over de inhoud van dit stukje laat ik mijn gedachten over het afgelopen jaar gaan. Hoewel vooruitkijken vaak meer inspireert is terugkijken nogal eens het vertrekpunt daarvan. Agrarisch natuurbeheer vindt in ons gebied sinds 2016 vooral plaats onder de vlag van het collectief van 4 agrarische natuurverenigingen Rijn- en Gouwe Wiericke (RGW). Zij voeren het stelsel Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2016-2021 uit. Hierdoor is het werk van Weide- en Waterpracht voornamelijk beperkt tot de inzet vanuit onze ANV in dit collectief. Agrarisch natuurbeheer is echter meer dan ANLB en weidevogels. Alle biodiversiteit op en rond uw erf en percelen is in onze ogen agrarische natuur. Wij zijn er met zijn allen voor verantwoordelijk en dragen zorg voor alles wat bloeit en groeit.  Initiatieven buiten het stelsel ANLb maar gericht op biodiversiteit in ons veenweidegebied zijn daarom nog altijd welkom. Als ze bij ons als ANV binnenkomen zullen we dit vooral gezamenlijk met de andere ANV’s uit ons collectief Rijn & Gouwe Wiericke oppakken.

Onlangs is de  gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend, waardoor financiële middelen beschikbaar komen voor ons gebied. Wij hebben als ANV/collectief input mogen leveren bij de totstandkoming van de overeenkomst en hopen zo op een behoud van een sterke agrarische sector in het gebied Gouwe Wiericke. Middelen zijn er ook om samenwerking en vitaliteit op ons platteland te ontwikkelen.  Voor initiatieven die de relatie stad-landrelatie en duurzaamheid versterken kunt u aanspraak maken op de zgn. Leader gelden. Over beide projecten leest u verder in deze nieuwsbrief meer. De ANV/collectief wordt bij gebiedsprocessen vaak betrokken door overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen. Onze input in dergelijke processen is belangrijk. Om een goede inbreng te leveren is het belangrijk te weten wat er leeft in onze achterban. Schroom dus niet ons te benaderen als u via ons inbreng wilt leveren.

Omdat de activiteiten voornamelijk gezamenlijk via het Collectief RGW lopen en onze activiteiten als individuele ANV daarom beperkt zijn heeft het bestuur besloten voorlopig geen eigen initiatieven te ontwikkelen.

Tot slot wens ik u namens alle bestuursleden van Weide- en Waterpracht fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017.   

Yvonne Oostdam 

De toekomst van de vereniging

In de laatste ledenvergadering hebben wij met u gesproken over de toekomst van de vereniging.

De kerntaken hebben wij immers overgedragen aan het Collectief RGW.

Echter, eerder gaf de voorzitter al aan dat de vereniging op andere terreinen in ons gebied nog steeds toegevoegde waarde kan leveren.

Wij zullen in de zomer van 2017 een bijeenkomst voor de leden organiseren met een officieel en een informeel gedeelde. In het officiële gedeelte zal het bestuur een voorstel doen over de toekomst van de vereniging.

Vrijwillige kavelruil

De vrijwillige kavelruil in Reeuwijk ligt alweer een poosje achter ons. Kavelruil blijft echter altijd iets wat terugkomt. Er stoppen boeren, er vindt ontwikkeling plaats en voor je het weet is een nieuwe kavelruil gewenst. De stichting Kavelruil Zuid-Holland helpt boeren hierbij. Ook bij kleine kavelruilprojecten (minimaal 3 partijen) kunnen zij u helpen en is een kostenvergoeding mogelijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Stichting Kavelruil.  www.stkavelruilzh.nl/ .

Vrijwilligers onmisbaar bij agrarisch natuurbeheer

Een belangrijke ontwikkeling in ons gebied is de opzet van een nieuw vrijwilligersnetwerk. In het werkgebied van het collectief Rijn- en Gouwe Wiericke waren er diverse vrijwilligersgroepen actief. Afgelopen jaar heeft Arjan van Duijvenboden van bureau D’ Natuur zich ingezet om hiervan 1 groot netwerk te maken. Doordat dit netwerk gelieerd is aan ons collectief en aangestuurd wordt door Arjan van Duijvenboden hopen we dat we de samenwerking tussen hen en ons collectief te kunnen verbeteren.

Gebiedsovereenkomst veenweiden Gouwe Wiericke

De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio rond de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken de betrokken overheden samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu niet meer bij de provincie, maar bij het gebied zelf, dichter bij de praktijk.
Christiaan van der Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van de Stuurgroep Gouwe Wiericke: “De leden van de stuurgroep zitten dankzij deze nieuwe samenwerking zelf aan het stuur bij regionale opgaven. Daarbij maken zij graag gebruik van de inzet en kennis van grondeigenaren en agrariërs, ondernemers, recreanten en maatschappelijke partijen als LTO en natuurorganisaties. We willen bijvoorbeeld toe naar een duurzaam beheer van de natuur in het gebied. Daarbij willen we graag natuur en landbouw dichter bij elkaar brengen. We werken daarom aan de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In de Gebiedsovereenkomst staan afspraken over natuur, landbouw, water en recreatie. De regio zorgt voor gebiedseigen natuur en stimuleert de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit.  Wat dat betekent voor de melkveehouderij en welke kansen dit biedt leest u op de website: http://www.veenweidengouwewiericke.nl/actueel/gebiedsovereenkomst-veenweiden-getekend 

Leader

Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland kunnen tot en met 31 januari 2017 LEADER subsidieaanvraag indienen via de website van het RVO. Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden op de pagina projecten van de website. Daar staat de route van projectidee tot subsidieaanvraag stap voor stap uitgelegd. http://www.westelijkeveenweiden.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Oostdam. 

Verslag boerenzwaluw telling 2016

Dit verhaal bevat de resultaten van de tellingen in 2016 van de nesten van de boerenzwaluwen bij de leden van  ANV Weide en Waterpracht. In 2015 is het project “Boerenzwaluwen, we schrijven het op de balk” afgesloten, maar de tellingen zijn gecontinueerd. Ook de nesten van de huiszwaluwen in het gebied werden weer geteld.

 

Sinds 2011 zijn er jaarlijks boerenzwaluw-tellingen uitgevoerd op 50 adressen uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht. Behalve de boerenzwaluwen zijn er op 28 adressen ook huiszwaluwen aangetroffen.

 Op 18 adressen werden zowel boerenzwaluwen als huiszwaluwen aangetroffen. 

Allereerst enkele wetenswaardigheden

De felicitatie is het waard. De grutto is  in 2016 onze nationale vogel geworden.

Veel landen hebben vogels als symbool ( bijvoorbeeld de kiwi van Nieuw-Zeeland) en in 2016 is de grutto de nationale vogel van Nederland geworden.  Want van de West-Europese grutto’s broedt meer dan de helft in Nederland. Maar we weten ook dat het slecht gaat met de grutto. Er broeden nog minder dan 30.000 paartjes in Nederland. Met recht wordt er aandacht gevraagd voor deze koning van de weidevogels en daarom moeten we alle zeilen bijzetten om de achteruitgang te stoppen.

2016: Jaar van de Kievit

Het gaat niet goed met een van de bekendste weidevogels, de Kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met bijna 5 procent per jaar.

 Daarom is 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. 

Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 - 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig kieviten hun eerste weken overleven. Daarom doet SOVON in dit jaar onderzoek naar de overleving van kuikens. Daarbij kijken ze ook naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. Bij deze analyse betrekt SOVON daarnaast historische gegevens over het broedsucces. De kennis die SOVON daarmee opdoet, is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen om de kievit weer een kans te geven

Weidewachters

De campagne om meer weidewachters (voorheen vrijwilligers genoemd) te vinden werpt zijn vruchten af. Er zijn dit seizoen 8 nieuwe weidewachters gestart. Arjan van Duijvenboden is in het voorjaar gestart om deze weidewachters op te leiden en op een enkeling na heeft iedereen voor het komend jaar een nieuwe plek in het veld om hun werk uit te voeren. Het is fijn dat er voldoende mensen zijn die tijd en energie in de weidevogelbescherming willen steken. Dankzij deze vrijwilligers en de boeren kunnen we zowel aan kuikenbescherming als aan nestbescherming blijven doen. 

Weidevogelseizoen 2016 binnen ANV Weide & Waterpracht

Het afgelopen weidevogelseizoen wordt gekenmerkt door een aantal zeer interessante ontwikkelingen. Dit jaar was het eerste jaar van de nieuwe contractperiode. De SNL-regeling is afgelopen en we zijn gestart met ANLB regeling. In deze regeling is het van belang dat de kuikens groot en vliegvlug worden. We zien wel dat de nesten gevonden en beschermd worden maar daarna worden  toch te weinig kuikens volwassen. De boeren die meedoen met deze regeling, zijn het afgelopen weidevogelseizoen enkele malen bezocht door een gebiedscoördinator en door vrijwilligers.

Meer informatie over ANLB en de uitbetalingen volgen in de nieuwsbrief van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke

Door het intensieve contact is gebleken dat er positieve resultaten gehaald kunnen worden. Er is meer ingezet op last minute beheer/ kuikenvelden en dat heeft ertoe geleid dat met name halverwege de Hoogendoornlaan en in de polders Reeuwijk en Tempel eind juni nog veel alarmerende vogels aanwezig waren. Een teken dat de kuikens groot geworden zijn. Of ze allemaal vliegvlug geworden zijn, is nog onduidelijk. In het Zaanse Rietveld was het dit jaar droevig. Er zijn geen vogels tot broeden gekomen.

De samenwerking met boeren, vrijwilligers en de gebiedscoördinator was goed.

Het verloop van het weidevogelseizoen

Begin maart arriveerden dit jaar de eerste grutto’s in de polders om aan te sterken na hun vlucht vanuit het zuiden Eind maart werd er volop gepaard. Het voorjaar was nat en koud en dat heeft met name de eerste leg voor een groot deel de das om gedaan. Nesten kwamen bijna allemaal uit, maar vermoedelijk hebben veel kuikens het niet gered. De tweede leg (kievit) ging een stuk beter, maar opvallend was wel dat (ook bij scholekster) de eieren niet allemaal uitkwamen.

Het koude voorjaar zorgde ervoor dat de natuurlijke druk om te maaien gespreid werd. Dit heeft een positief resultaat gegeven voor het uitkomen van de nesten.

De predatiedruk was verschillend. Buizerd, kraaien, marterachtigen en ooievaars zijn aanwezig in het gebied en de ooievaars hebben met name rondom de Spoelwijkerdijk ervoor gezorgd dat alle gruttonesten “gepredeerd” zijn. De buizerd was nadrukkelijk aanwezig in de polder De Wijk en rondom de Oud Bodegraafseweg. 

Ook binnen het gebied van ANV Weide & Waterpracht zien we de aantallen weidevogels nog niet stijgen. Er is wel een positieve ontwikkeling te zien wat betreft de grutto. Het gaat nog niet hard maar deze lijn en het grootbrengen van de kuikens moeten we vast zien te houden.

Het verschil is te zien in onderstaande grafieken. De bovenste grafiek bevat de aantallen weidevogels welke gevonden zijn door vrijwilligers en de onderste grafiek bevat de daadwerkelijk gecontroleerde nesten. Met daarbij de opmerking dat de weidevogelvrijwilligers voor een klein gedeelte buiten het gebied van ANV Weide & Waterpracht zoeken. Nog niet alle gevonden nesten zijn digitaal ingevoerd.

Gevonden nesten door de vrijwilligers van Weidevogelgroep Reeuwijk e.o

 

 

Kievit

Grutto

Tureluur

scholekster

overige

totaal

 

2007

574

261

82

89

245

1251

 

2008

588

258

67

94

248

1255

 

2009

684

240

65

103

293

1385

 

2010

513

261

54

84

209

1121

 

2011

464

205

52

97

225

1043

 

2012

353

162

38

87

257

897

 

2013

290

166

53

102

292

903

 

2014

284

146

53

77

213

773

 

2015

267

164

65

48

231

775

 

2016

265

183

52

44

205

749

 

 

Gecontroleerde nesten 2016  ANV Weide & Waterpracht

 

Kievit

Grutto

Tureluur

scholekster

overige

totaal

 

1998

367

197

21

38

8

631

 

1999

424

216

23

59

21

743

 

2000

564

232

45

88

58

987

 

2001

550

262

53

80

63

1008

 

2002

603

249

58

88

0

603

 

2003

654

249

51

70

0

1024

 

2004

696

225

46

109

0

696

 

2005

624

218

57

122

0

1021

 

2006

558

215

64

96

0

933

 

2007

399

140

50

72

0

661

 

2008

420

147

40

73

0

680

 

2009

462

109

46

80

0

697

 

2010

312

121

37

69

16

555

 

2011

313

90

32

69

24

528

 

2012

169

55

24

56

21

235

 

2013

198

70

27

61

22

378

 

2014

138

67

27

47

22

301

 

2015

141

56

29

28

46

300

 

2016

119

46

15

27

58

265

 

 De zwarte Stern

De zwarte stern wordt wel de vliegende ambassadeur van de karakteristieke Zuid-Hollandse veenweidennatuur genoemd. Terecht, want de zeldzame trekvogel voelt zich prima thuis in veenweide en moerasgebieden. Ook binnen ANV Weide & Waterpracht is een belangrijke kolonie. aanwezig. Door speciale maatregelen kunnen de aantallen broedparen in de nabije toekomst verder toenemen. Van nature broeden zwarte sterns op drijvende waterplanten, en dan vooral op krabbenscheer. Deze plant kan alleen leven in schoon en niet te voedselrijk water. Krabbenscheer heeft stekelige bladeren. De jonge zwarte sterns kunnen zich hierin goed verbergen. Het verbeteren van de waterkwaliteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke. Maar dit is helaas niet iets dat je van het ene op het andere jaar kunt realiseren. Dus voorlopig bewijzen nestvlotjes hun diensten nog.

Ieder jaar rond de 30 april komen de eerste zwarte sterns bij ons aan in de polder en rond die datum worden door de “zwarte stern vrijwilligers” nestvlotjes uitgelegd. De zwarte sterns zijn redelijk plaats-getrouw en bij het uitleggen van de vlotjes verschijnen de eerste “verkenners” al boven de locatie. Dit jaar zijn er 54 nesten gelokaliseerd maar het vermoeden is dat er meer nesten binnen het gebied van ANV Weide & Waterpracht aanwezig waren. Voor de zwarte stern is een beheerovereenkomst af te sluiten binnen ANLb. Dit wordt geregeld door het collectief Rijn & Gouwe Wiericke. Hoewel de zwarte stern binnen het gebied van het collectief meer voorkomt, zijn we er trots op te kunnen vermelden dat de grootste populatie zich in ons ANV-gebied bevindt. Het gebied is een pareltje binnen Zuid-Holland.

De Gruttoprijs.

De bronzen Grutto is een prijs voor mensen in ons ANV gebied die inspirerende initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw hebben ontwikkelend en/of uitgevoerd. Hiermee bedoelen we vernieuwende ideeën/maatregelen waarbij economische, perspectiefvolle landbouw en natuur hand in hand gaan en succesvol zijn. Als u bij het lezen van dit berichtje aan een bepaalde persoon denkt, meld hem of haar dan aan en dan zal het bestuur besluiten of de voorgedragen persoon of instantie de prijs krijgt.

 

 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

NIEUWSBRIEF NR. 1
VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE


MELDEN GEVONDEN NESTEN.
Rond half februari zijn ze er gewoon weer: de weidevogels. Met hun roep en buitelingen in de lucht wordt het nieuwe weidevogelseizoen ingeluid. Om de achteruitgang van de weidevogels te beperken is uw hulp hard nodig. Wij geven u daarom graag een vergoeding voor de gevonden nesten. Om in aanmerking te komen voor die vergoeding heeft u een overeenkomst afgesloten. De gevonden nesten worden op eenzelfde wijze gecontroleerd als voorgaande jaren, u meldt uw nesten bij: leden van ANV de Lange Ruige Weide melden hun vondsten bij: Adrie v.d. Hoeven 0348-501732, Fien Verbij (0172-589463/06-27586051) voor ANV Weide en Waterpracht, bij Frank Spruit ( 06-23786686) voor ANV de Parmey en bij Bea van Vliet (06-51554945) voor ANV De Wetering. Wanneer u maximaal wilt melden, is het advies om rond half april uw 1e melding te doen. U bent verplicht (Flora & Faunawet) een plattegrond/kaart met nestvondsten bij te houden.

VERGUNNING VRIJWILLIGERS.

Als u voor het zoeken van nesten een vrijwilliger heeft dan moet deze vrijwilliger een ontheffing (vergunning) hebben om tijdens het weidevogelseizoen bij u in het land te lopen. Deze vergunning vindt u digitaal op www.rijnengouwewiericke.nl en moet u zelf verder invullen. Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging Rijn & Gouwe Wiericke 0172-685459.


CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS.
Vanuit de vereniging is dit jaar een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers, de zgn. weidewachters. Een tiental vrijwilligers hebben zich gemeld. Zij gaan op cursus en kunnen de vereniging in de toekomst behulpzaam zijn met b.v. de monitoring van weidevogels. Voor meer informatie over de deze cursus kunt contact opnemen met Yvonne Oostdam 0172-616998 of via info@rijnengouwewiericke.nl


EXTRA MAATREGELEN TIJDENS SEIZOEN.
Stel, u wilt maaien, maar u ziet dat er veel nesten of kuikens op uw land zijn. Dan wilt u liever een strook laten staan, zgn. kuikenveld. Hiervoor krijgt u naast de beloning voor de nesten in de meeste gevallen een vergoeding. In het provinciale Natuurbeheerplan (het kader waarbinnen agrarisch natuurbeheer afgesloten mag worden) staat dat minimaal 20% zwaar beheer moet worden gerealiseerd b.v. late maaidatum of kuikenveld. De precieze voorwaarden en eisen aan de pakketten zijn aan u uitgereikt en vindt u op www.rijnengouwewiericke.nl. Graag aandacht hiervoor.


PROGRAMMA LANDBOUW.
Onlangs ontving u een bericht over de subsidiemogelijkheden binnen Programma Landbouw. Na een succesvolle informatiemiddag op 3 maart in Haastrecht volgen op 6 en 25 april meer thema specifieke bijeenkomsten. De subsidiemogelijkheden hebben betrekking op de thema’s innovatie, agrologistiek, structuurversterking en biodiversiteit. Heeft u ideeën die wellicht binnen dit thema passen laat u dan informeren over deze provinciale subsidiemogelijkheden. Voor de genoemde bijeenkomsten volgt nog een uitnodiging.


RUIGE STALMEST.
Als u heeft ingeschreven voor het pakket ruige mest heeft u onlangs (digitaal) een meldingsformulier ontvangen. Het uitrijden van ruige stalmest is toegestaan van 1 februari tot 1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20 ton per hectare aangewend worden. Per beheereenheid mag één melding per jaar gedaan worden. U krijgt geen toeslag indien het uitrijden niet of niet op tijd gemeld wordt. Wilt u binnen drie dagen na uitrijden uw melding (digitaal) doorgeven a.d.h.v. het meldingsformulier incl. een plattegrond waarop u aantekent waar ruige mest is gestrooid. Zowel RVO als het collectief zullen steekproefsgewijs controleren. Melden doet u bij uw contactpersoon.


LET OP VOOR GECOMBINEERDE OPGAVE:
TEKEN NU AL UW PERCELEN EN SLOTEN IN OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN !!!
Sinds vorig jaar draait RVO met de vernieuwde applicatie van mijn percelen, deze staat volledig los van de gecombineerde Opgave. Hiermee kunt u het hele jaar percelen intekenen, verwijderen of aanpassen. Wijzigingen hebben hierbij een begin- of einddatum.
Met name voor Agrarisch Natuurbeheer is het van belang al voor de gecombineerde opgave al uw percelen correct in 'Mijn percelen' te hebben staan. Voor degenen die meedoen met Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) en zich aangemeld hebben voor de blauwe dienst ecologisch slootschonen en baggeren met de baggerpomp moet er nog meer gebeuren.
Met uw contractgegevens zijn de sloten en percelen ingetekend door het collectief, dit wordt echter niet gelijk automatisch overgenomen in de Gecombineerde Opgave. Om ervoor te zorgen dat de sloten met een blauwe dienst in de gecombineerde opgave terecht komen, dient u zelf deze sloten nog als nieuw perceel toe te voegen. Idealiter doet u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 30 April (zie onderaan hoe u een sloot toevoegt). Achteraf (tot 15 mei) kan het Collectief zien of de intekeningen correct zijn, en kan er een melding naar gebruikers waar fouten zijn geconstateerd. U en het collectief kunnen echter maar aanpassen tot uiterlijk 15 mei. Als echter iedereen vlak voor 15 mei zijn gewijzigde percelen en sloten gaat intekenen, is de tijd te kort om deze controles te doen waardoor eventuele fouten niet meer gewijzigd kunnen worden.
Daarnaast is het van belang dat u voor het begin van de gecombineerde opgave uw percelen correct intekent en controleert op door RVO geconstateerde afwijkingen. In mijn percelen herkent u percelen met een afwijking aan een geel uitroepteken. Controleer of deze percelen correct zijn ingetekend (de intekening kan ondanks de melding overigens wel correct zijn, dan kunt u het zo laten) .
Deze controle is ook van belang omdat vanaf dit jaar niet meer automatisch de door RVO geconstateerde oppervlakte overgenomen wordt in de gecombineerde opgave. Maar in plaats daarvan de bestaande intekening. Eerder was dit niet het geval en werd de door RVO geconstateerde oppervlakte overgenomen en moest u zelf actief wijzigen als u het er niet mee eens was. Nu is de werkwijze andersom (RVO neemt opgegeven grootte over, ook als er geconstateerde afwijkingen zijn). Daarom is zelf actief controleren van percelen met een geconstateerde afwijking belangrijk. Dit voorkomt discussie met RVO over de opgegeven en geconstateerde oppervlakte. Bij afwijkingen tussen de door u opgegeven en door RVO geconstateerde oppervlakte neemt u een risico op korting van de betalingsrechten.
RvO.nl heeft een handleiding gemaakt voor het intekenen van percelen in “Mijn Dossier”. Vanaf pagina 5 kunt u zien hoe de deelnemer de regelingspercelen van ANLb kan overnemen. De handleiding is via de volgende link te raadplegen:
https://mijn.rvo.nl/documents/13225/43114/Overzicht+van+veranderingen+Mijn+percelen/22af38b7-8ff7-45bf-9c13-6ab993835b58
Ook is er door RvO.nl een aantal filmpjes gemaakt hoe de deelnemer een perceel moet overnemen en hoe de deelnemer een perceel uit ANLb kan overnemen:
- Een perceel overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=pwApd9UOzC4
- Een perceel uit ANLb overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=lCvc9K5do-Q


PLASDRAS POMPEN.
Het collectief bezit een aantal plasdraspompen. Deze pompen worden ingezet op locaties waar percelen plas dras zijn gecontracteerd. Een plas dras perceel heeft een aantrekkende werking op weidevogels en biedt volop voedsel.
LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN.
Heeft u het onderhoud van landschappelijke elementen gecontracteerd dan geldt ook hiervoor dat het gedane onderhoud gemeld moet worden bij uw contactpersoon. Binnenkort ontvangt u ook hiervoor het (digitale) meldingsformulier. Dit formulier graag ingevuld en getekend retour (graag digitaal), voorzien van een plattegrond waarop u aantekent welk onderhoud gepleegd is, teneinde een evt. controle door RVO plaats te kunnen laten vinden. Ook deze melding graag binnen 3 dagen melden bij uw contactpersoon.


BEWUST BOEREN IN GOUWE WIERICKE.
Een van de voorgangers van ons collectief, nl. de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, is initiatiefnemer van het project ‘Bewust Boeren in Gouwe Wiericke’. Een drietal studiegroepen zijn samengesteld. Doel van dit project is om te kijken waar nutriënten efficiënter benut kunnen worden. Minder uit- of afspoeling nl. heeft een positieve uitwerking op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Bijgaand ontvangt u tevens de 1e nieuwsbrief van het project ‘Bewust Boeren in Gouwe Wiericke.


ALGEMENE LEDENVERGADERING ANV’S.
Op 29 maart houden de ANV’s in het werkgebied van de collectieven hun jaarvergadering. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van uw ANV. ANV Weide-& waterpracht houdt met ANV De Lange Ruige Weide haar jaarvergadering in De Brug in Reeuwijk. Spreker is Sjaak Hoogendoorn. U kunt uw vragen over het agrarisch natuurbeheer bij uw ANV kwijt.


CONTACTPERSONEN.
Voor ANV Weide en Waterpracht:
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
mail Fien: f.verbij@planet.nl
Voor ANV de lange Ruige Weide:
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406
mail Anton: anton@rijnengouwewiericke.nl
Voor ANV De Wetering:
Linda Mooijman 06-28193647
mail Linda: mooijman123@hotmail.com
Voor ANV De Parmey
Frank Spruit 06-23786686
mail Frank: frank-spruit@hotmail.com


AFGESLOTEN BEHEER.
Er zijn ca. 160 nieuwe contracten afgesloten. Hieronder ziet u een overzicht (per 21-3-2016) van het aantal hectares per pakket.
A01agrasland met rustperiode 1 juni105,42ha

A01bgrasland met rustperiode 8 juni10,64ha

A01cgrasland met rustperiode 15 juni39,15ha

A01lgrasland met rustperiode 1 mei-15 juni15,73ha

A01mgrasland met rustperiode 8 mei-22 juni12,55haA02akuikenvelden rustperiode 2 weken59,72ha

A02bkuikenvelden rustperiode 3 weken10,16ha

A03iplas-dras, greppelinundatie 3 weken tussen 15 mei-1 augustus3,22ha

A04alegselbeheer, nestbescherming op grasland of bouwland1799,81ha

A05akruidenrijk grasland 1 april-15 juni2,37haA05hkruidenrijk graslandrand3,56ha

A06aextensief beweid grasland, 1 april-15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE10,83ha

A06cextensief beweid grasland, 1 april-15 juni, min. 1 tot max. 3 GVE16,02ha

A07aruige mest rijland103,86ha

A13c.27.001botanisch waardevol grasland, 15 juni72,28ha

A13c.27.002botanisch waardevol grasland, geen maaibeperking29,92ha

L12aduurzaam slootbeheer, baggeren met de baggerpomp521596,9m

L12bduurzaam slootbeheer, ecologisch slootschonen623213,1m

L12cduurzaam slootbeheer, ecologisch slootschonen krabbescheer4830m

L20bhakhoutbeheer, jaarlijks beheer plus tussenkap1,43ha

L26ahalf- en hoogstamboomgaard1,2ha

L27bhakhoutbosje, vochtig en nat3,78haL29abosje2,88ha

2f RGWkuikenveld hergroei 15 cm.0ha

Nieuwsbrief december 2015

                                                                        Alphen aan den Rijn, december 2015

 

 

Tijd van verhalen en mysteries

Met diepere betekenis

Tijd van gevoelens

Als geluk, warmte, maar ook gemis

Tijd van bezinning

Misschien weer in God geloven

Tijd van feesten

Kerstbestanden en kerstverloven

Tijd waarop alles even heel harmonieus is

Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.

Tijd van wachten op het nieuwe jaar

Avond van knallen en zingen

Tijd van goede voornemens

Hoop op goede dingen

Tijd voor een heel gelukkig nieuwjaar

Want dat is onze wens voor het komende jaar 

 

NIEUWSBRIEF ANV Weide- en Waterpracht

Van de voorzitter:

Op het scheiden van het jaar nog een schrijven van uw Agrarische natuurvereniging Weide- en Waterpracht. Terwijl Sinterklaas net is vertrokken en alles wordt versierd voor kerst zijn wij druk bezig de laatste contracten op te maken.  Als u ervoor gekozen heeft mee te doen met het stelsel ANLb; het agrarische natuur- en landschapsbeheer van 2016-2021 bent u in de afgelopen dagen door Fien of Anton benaderd om het contract voor een nieuwe periode agrarisch natuurbeheer te tekenen. We staan aan de vooravond van de introductie van deze nieuwe periode en dat is best spannend. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de opdracht die we als gebieds- coördinator van Zuid Holland hebben gekregen. We moeten zorgen voor samenhang in het beheer, samenwerking tussen beheerders en signalering van relevante ontwikkelingen in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamd collectief beheerplan. Dit plan is de handleiding voor het agrarische natuurbeheer.  Zoals u weet zijn we hiervoor met 4 ANV’s verenigd tot 1 collectief: Vereniging Rijn- en Gouwe Wiericke.  Inmiddels zijn we een gecertificeerd collectief.

In de komende zes jaar is zullen we moeten laten zien dat het agrarische natuurbeheer effectiever en efficiënter kan, uitgevoerd door gemotiveerde en ondernemende boeren, die ambassadeur zijn voor een agrarisch cultuurlandschap waar de streek trots op is. Dit vraagt om een inspanningsverplichting die niet vrijblijvend is. Er wordt op ons gelet maar we vertrouwen erop dat de weidevogelstand kunnen vasthouden of liever nog uitbreiden. Naast weidevogelbeheer is vanaf 1 januari ook agrarisch waterbeheer onderdeel van het ANLb . Doel van de waterpakketten is verbetering van de waterkwaliteit en vergroten van de waterbergingscapaciteit. Dit komt weer ten gunste van de agrarische bedrijfsvoering. In de afgelopen 2 jaar hebben we al met blauwe diensten geoefend. In september hebben we in het land van de familie van Mastwijk een drukbezochte demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen gehouden. Daar bleek het belang van duidelijke afspraken over de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer is slootschonen en baggeren nou precies ecologisch. We zijn blij dat er goede belangstelling is om de pakketten af te sluiten. We vragen u daarbij nadrukkelijk de voorwaarden goed te lezen want naleving van de voorwaarden is leidend bij de uitbetaling.

 

Vrijwilligers gezocht

Voor komende periode zullen we ons als collectief bezig houden met een duidelijk schouw- en monitoringsprogramma.  We hebben als collectief de opdracht te monitoren en daarnaast steekproefsgewijs ook te schouwen. Het monitoren zal voor een groot deel gaan worden door vrijwilligers. Voor komend jaar is er vanuit de provincie budget beschikbaar om hen op te leiden. Op de website http://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/   kunt u van alles lezen over deze scholing tot “weidewachter”. Weet u iemand die hiervoor interesse heeft, laat het ons dan weten. Wij kunnen  nieuwe enthousiaste vrijwilligers goed gebruiken.

 

Leader en andere kansen in het gebied

Naast al deze beslommeringen zou je haast vergeten dat we ons als (gezamenlijke) ANV’s ook nog met andere thema’s bezig houden. Meer en meer liggen we in het groene hart onder een vergrootglas. Dat kun je als bedreigend ervaren maar ook als kansrijk. Wij kijken graag vanuit dat laatste perspectief. Het Groene Hart is namelijk in trek. De consument waardeert het meer en meer dat vanuit het stedelijk gebied in korte tijd het platteland bereikt kan worden om te recreëren en te consumeren.

Vanuit Brussel wordt plattelandsontwikkeling gestimuleerd. Door het schrijven van een goed projectplan is het ons gelukt om in ons deel van de provincie als Leadergebied voor de komende jaren te mogen functioneren.  Het doel van LEADER is het versterken en verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. LEADER ondersteunt initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

Ook vanuit de provincie is budget beschikbaar om landbouw te stimuleren. In de beleidsvisie Groen staan de doelen van de provincie op groengebied. Dit omvat 3 deelprogramma’s namelijk; recreatie, natuur en vitale landbouw. Samen met partijen uit het veld waaronder wij als ANV leveren we input voor deelprogramma Landbouw.  Hieruit volgt  in 2016 het nieuwe uitvoeringsprogramma Groen. Hierin geeft de provincie aan waaraan zij de komende jaren geld wil uitgeven om haar groentaak gestalte te geven. De hoofdthema’s hiervoor zijn inmiddels bekend namelijk:

  1. structuurverbetering melkveehouderij
  2. agrologistiek & landbouw-infra
  3. landbouw op veengronden & duurzame landbouw
  4. landbouw & biodiversiteit

Heeft u ideeën die in een van de thema’s passen dan bestaat wellicht de mogelijkheid om middelen te krijgen uit deze pot. In 2016 zal het programma vastgesteld worden. We houden u op de hoogte!

 

Enkele websites:

www.rijnengouwewiericke.nl de website van onze vereniging c.q. collectief

www.portaalnatuurenlandschap.nl met alle informatie over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl voor weidevogelvrijwilligers

Boerenzwaluwenproject “we schrijven het op de balk.  2015

In maart werden de 50  deelnemers van het boerenzwaluwen project “we schrijven het op de balk’ bezocht. Er deden de afgelopen twee jaar al 40 deelnemers mee en het project werd uitgebreid met tien nieuwe deelnemers.  Iedere  nieuwe deelnemer

kreeg een kunst nestkom of een kunst beginnetje. De maatregelen

om de stallen/schuren boerenzwaluw vriendelijk te maken, werden doorgesproken.

De eerste telling was in mei en de tweede telling in juni 2015.

Dit jaar heeft de camera van Nestkastlive wederom gedraaid bij een van de deelnemers van ANV Weide & Waterpracht. Van 22 april tot 28 mei werd een boerenzwaluwnestje “live” gevolgd door meer dan 2000 mensen uit binnen en buitenland. Een succesvol vervolg van 2014.

De Facebook pagina van ANV Weide & Waterpracht is bijgehouden. Het nieuws over Nestkastlive en andere nieuwtjes werd goed bekeken. Evenals de website.

In 2014 is er een open dag geweest voor de “Fladderaars”; de jeugdgroep van het IVN Alphen aan den Rijn. Zij hadden steunpuntjes  voor nestjes getimmerd voor de boerenzwaluw. In 2015 hebben de kinderen de gelegenheid gehad om hun eigen steunpuntje nog eens te bekijken op een boerenerf waar het steunpuntje was geplaatst. Bij twee deelnemers heeft de boerenzwaluw een nest gebouwd op de steunpuntjes

In 2015 stond de bloemrijke oever/talud/slootkant in het Zaans Rietveld bij camping Polder Flora mooi in bloei. Dit dient als breakfast en gelegenheid voor het halen van nestmateriaal voor de boeren- en andere soorten zwaluwen. Daarnaast profiteren insecten waaronder de bijen van deze oever/talud/slootkant. Ook de recreant kan meegenieten van deze bonte weidepracht langs het Rietveldsepad

Verder heeft ANV Weide & Waterpracht zich in 2015 geprofileerd op diverse open dagen. Er werden posters uitgedeeld. “Hoe u het de boerenzwaluw naar de zin maakt op en rond het erf”, de bekende boekjes over de boerenzwaluw als ambassadeur van de erfvogels en het tijdschrift “erfvogels”.

In maart 2015 was de jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht. Daar is  verslag gedaan over het project in 2014.

Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" certificaat ontvangen. 

 

Enthousiasme deelnemers

Een belangrijke conclusie na afloop van dit jaar, is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast zijn over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen. De deelnemers denken mee over de juiste maatregelen om het aantal nesten te kunnen vergroten.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht koestert het project voor de boerenzwaluw. Het enthousiasme voor deelname aan het project is groot en de resultaten zijn goed. Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht  sluit het project af maar de vrijwilligers en deelnemers continueren de activiteiten die nodig zijn voor het bescherming van de boerenzwaluw.. 

De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven  aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden.

Tot slot:

 Het boerenzwaluwenproject is succesvol afgesloten en het bestuur van ANV Weide & Waterpracht wil de vrijwilligers van de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o. er op attenderen dat zij de waarnemingen en nestvondsten van de boeren- en huiszwaluwen kunnen invoeren via http://www.weidevogelbescherming.nl/.

Het project boerenzwaluw “We schrijven het op de balk” van ANV Weide & Waterpracht is in 2015 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RaboRijnstreek Fonds, Kringloopwinkel Reeuwijk, Vogelbescherming Nederland, de Heijdemij, RABO Dichtbij Fonds, Groen & Doen, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn deze organisaties zeer erkentelijk voor de geboden ondersteuning.

Meer informatie over ANV Weide & Waterpracht vindt u op www.weideenwaterpracht.nl Voor vragen over het project boerenzwaluw  kunt u contact opnemen met Fien Verbij:  f.verbij@planet.nl 

Verslag weidevogelseizoen 2015 

Het was een zonnig en droog voorjaar. Maar ook een koud voorjaar

Omstreeks 10 mei werden de eerste percelen gemaaid en daar waar nodig was, last minute afgesloten.

Er zijn dit jaar ook door het droge voorjaar, rondom de Tempeldijk, Reeuwijk Dorp weer waterpompen aangezet om de fourageer omstandigheden te verbeteren

Dat is in 2014 al gebeurd en had toen een aantrekkende werking op de weidevogels in de omgeving.

Positief om dit  in de toekomst te blijven doen

Het eerste kievitsei werd op 17 maart gevonden door Gerard Zonneveld. De start van het weidevogelseizoen voor de vrijwilligers.

Omstreeks 10 mei werden de eerste percelen gemaaid en daar waar nodig was, is  last minute beheer afgesloten.

737 nesten hebben de vrijwilligers gevonden binnen het gebied van ANV Weide & Waterpracht.

Grutto aantallen zijn iets toegenomen maar de kievit en scholekster aantallen zijn nog steeds dalend.

Een reden van die daling is dat er minder maïsland in de omgeving is en kieviten dan elders gaan nestelen. Waarom er minder nesten van de scholekster gevonden worden, is onbekend.

Wat verder dit jaar opviel.

Er zijn minder jongen groot geworden door onder ander de weersomstandigheden. Het koude en droge  weer in april  en mei heeft er voor gezorgd dat de piek van insecten later in het seizoen was. Daardoor was er minder eten voor het jonge grut.

Er was veel predatie rondom de JC Hoogendoornlaan met vermoedelijk een gedeelte van de Wijkpolder. Met grote waarschijnlijkheid een marterachtige.  Voor de nesten was dit funest en er zijn vanuit het gebied  van de JC Hoogendoornlaan weinig vliegvlugge jongen waargenomen.

Met monitoren kwamen we dit eind mei al tegen. Veel ouderparen die al aan het fourageren en verzamelen waren.

Monitoren is ook dit jaar goed gegaan. Er werd extra gekeken naar de uitgestelde maaidata percelen of het .. richting nieuwe stelsel agrarisch natuur en landschapsbeheer 2016 .. op de juiste plek lag.

Ook wordt er onder de vrijwilligers meer tijd ingestoken om deze “op te leiden” tot alarmtellers in plaats van nestenzoekers.

Veel uitdagingen voor het komende weidevogelseizoen.

 

En dan nog dit… 

Gezocht Tuinder voor Hortus Populus, een multifunctionele tuin in Bodegraven

 

In het Limespark in Bodegraven ligt drie hectare grond te wachten op een ambitieuze ondernemer. Een tuinder met passie voor gewas én omgeving. 

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk, beheerder van het land, heeft de wens om op dit stuk land groenten, kruiden en bloemen te produceren voor lokaal gebruik. De stichting wil graag buurtbewoners bij de tuin betrekken en heeft ook maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals educatie, duurzame productie en de realisatie van een vlindertuin. De stichting wil ook graag samenwerken met mensen uit de schuldhulpverlening of met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De stichting is daarom op zoek naar een ondernemer die én een tuin duurzaam kan exploiteren én invulling kan geven aan het brede palet aan maatschappelijke wensen. We bieden goede begeleiding bij de start en helpen bij de opzet van een goedlopende, ook economisch, rendabele tuin. 

Graag komen we in gesprek met – jonge – ondernemers die deze uitdaging aandurven. Bel of mail voor meer informatie: Hans Verspoor | 06-39855320 | hans@detimmereije.nl

 

Jaarvergadering 2016 is op 23 maart in Dorpshuis de Kaag.

 

Wij wensen u goede en warme dagen toe met elkaar en een gezond 2016

Het bestuur

Cor, Arjan, Yvonne, Peter en Fien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht vanuit het collectief ‘De vereniging voor agrarisch natuur en landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke’.

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Met een nieuwe aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. In het hele land zijn collectieven opgericht om het ANLb2016 uit te voeren. De ANV’s die onderdeel uitmaken van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke zijn: ANV De Lange Ruige Weide, ANV De Wetering, ANV Weide en Waterpracht en ANV De Parmey. Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb2016 wordt toegepast daar waar dat het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief. Het grootste deel van 2015 zit erop. Een periode waarin ongelofelijk veel werk is verzet door collectieven. Met dit schrijven wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het collectief Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer. Contractanten zijn automatisch lid van het collectief. Het collectief zet de lijnen uit en heeft contact over beleidsmatige zaken met provincie en waterschappen en legt verantwoording af aan zowel provincie als aan de leden. 

Kwaliteitshandboek

De collectieven moeten aantonen dat zij kwalitatief goed en effectief natuurbeheer kunnen realiseren. Daarvoor moeten zij transparant te werk gaan. De overheid heeft een programma van eisen opgesteld waar de collectieven aan moeten voldoen om te worden gecertificeerd. Het collectief heeft daarom haar werkproces uitgewerkt in een kwaliteitshandboek en ter goedkeuring opgestuurd aan een onafhankelijke certificeringscommissie. Inmiddels is het handboek goedgekeurd en  is het collectief gecertificeerd. 

Resultaten voorintekening

In april zijn alle agrarische ondernemers met hun beheerwensen en plannen op de intekendagen geweest. Deze resultaten zijn in een systeem ingevoerd en op een kaart ingetekend. We hebben deze informatie gebruikt om naar de beide provincies van ons werkgebied een aanbod voor beheer te doen, waarbij de focus ligt op weidevogelbeheer en blauwe diensten. De gebiedsoffertes zijn ingediend in juli 2015 en begin november door de provincies goedgekeurd. 

Hoe verder?

De stappen die gezet zijn zullen nu omgezet worden in een contract en komende weken zullen deelnemers-contractanten gevraagd worden voor de definitieve ondertekeningen van de contracten. Dit  moet passen binnen de kaders van de ingediende offertes. Jaarlijks wordt het uitgevoerde beheer geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Er zal bij voldoende belangstelling een cursus georganiseerd worden om vrijwilligers (controle nesten e.d. ) op te leiden. Indien u belangstelling heeft kunt u zich melden bij het secretariaat van de vereniging info@rijnengouwewiericke.nl of bij een bestuurslid van uw agrarische vereniging. 

13/11/2015

Fien Verbij/Mieke Vergeer

www.rijnengouwewiericke.nl

Nieuwsbrief december 2014

We willen graag aan álle mensen
– in ons land én over de grenzen –
naast vrede, voorspoed,
geluk, hoop en moed,
toch bovenal:
Gods zegen toewensen!

 Nieuwsbrief ANV Weide & Waterpracht december 2014

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2014 van Weide- en Waterpracht. In oktober ontving u een nieuwsbrief van de samenwerkende regionale agrarische natuurverenigingen (ANV’s) welke verenigd zijn in Stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke (SGGW). In die nieuwsbrief ging het vooral over de veranderingen die op komst zijn voor wat betreft het weidevogelbeheer. Als u die brief nog eens na wilt lezen kunt u die op onze website vinden.

In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor andere zaken waar we ons mee bezig houden. Zo praten we u onder andere bij over de ontwikkelingen in polder Bloemendaal, de pilot GroenBlauwe schakels en het zwaluwproject. Ook vindt u een stukje over de resultaten van het weidevogelbeheer in 2014.

Afgelopen seizoen is de VWA (voorheen AID) in ons gebied erg actief geweest met de controle op de naleving van de regels rondom SNL. Over het algemeen was de VWA tevreden; de regels werden goed nageleefd ook al zijn er op veel plaatsen kleine verbeteringen nodig. Een tevreden VWA  is een compliment aan u. Als u echter aangesproken bent op het niet goed naleven van de regels dan is het zaak nog eens goed de voorwaarden van de regeling door te lezen. Heeft u hier vragen over of zijn er onduidelijkheden omtrent de regeling schroom dan niet met ons contact op te nemen.

Dit voorjaar hebben we twee waterpompen gekocht om plasdraspercelen te kunnen realiseren in het voorjaar. Deze pompen zijn ingezet, maar door wat aanloopproblemen heeft er slechts één op tijd gefunctioneerd. We zijn erg enthousiast over het resultaat. Percelen die enkele weken gedeeltelijk plasdras worden gezet hebben een grote aantrekkingskracht op weidevogels. Het blijkt dat de vogels die in deze gebieden komen foerageren later ook in de omgeving blijven hangen en gaan nestelen. Heeft u interesse om ook eens te experimenteren met (greppel)plasdras laat het ons weten. Uiteraard staat er een passende vergoeding tegenover.

Verder leest u in deze nieuwsbrief over de resultaten van het weidevogelseizoen 2014, Cor Röling stelt zicht voor als nieuw bestuurslid en de ervaringen van Hans Boere met monitoring van uitgestelde maaidata percelen worden met u gedeeld.

Rest ons nog u prettige feestdagen te wensen en een gezond en ambitieus 2015. Houd de website van SGGW en ANV in de gaten, want in 2015 gaat er veel veranderen. De SNL contracten gaan het laatste jaar in en de mogelijkheden om nieuwe contracten te sluiten worden bekend gemaakt. We verwachten in de eerste maanden van 2015 te inventariseren bij u of en hoe u vanaf 2016 wilt en kunt deelnemen aan agrarisch natuurbeheer. We houden u op de hoogte!

Onderhoud en subsidie landschapselementen

Wellicht weet u nog dat we in het verleden een regeling hadden voor onderhoud van landschapselementen. Afgekort heette die regeling SOL. De regeling bestaat inmiddels niet meer. Op dit moment zijn er nog lopende contracten via de provincie en SNL die nog betrekking hebben op landschapselementen. Veel leden hebben echter geen aanspraak kunnen maken op deze regelingen omdat er pas gebruik van gemaakt kon worden vanaf een bepaalde ondergrens, waar de individuele aanvrager vaak niet aan komt. Het gevolg is dat nogal wat landschapselementen en dan bedoelen we vooral de geriefhoutbosjes, op dit moment niet meer bijgehouden worden. Dat is jammer want in het opgaande hout vestigen zich roofvogels wat ten koste gaat van de weidvogels.  Gelukkig zijn er vrijwilligers die het leuk vinden om zich in de winter bezig te houden met het onderhoud van deze bosjes. Dit wordt gecoördineerd door professionele krachten vanuit de Groene Motor in Leiden (voorheen Landschapsbeheer Zuid Holland). Heeft u een bosje of singel welke onderhouden moet worden meldt u dat dan alstublieft bij ons. Wij kunnen er voor zorgen dat het onderhoud vakkundig en kosteloos gebeurt. 

Verder heeft de provincie Zuid-Holland per 1 juli de Uitvoeringsregeling Groen (URG) uitgebreid. Er is nu weer   subsidie mogelijk voor het opknappen van groengebieden en voor ecologische verbindingen. Ook onderhoud van landschapselementen valt hieronder. Meer informatie hierover vindt u in de folder die u via onderstaande link kunt downloaden.

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Folder_subsidie_aanleg_en_herstel_van_landschapselementen_september_2014%20(1).pdf

Voorstellen Cor Röling

Mijn naam is Cor Röling, 61 jaar geboren en nog steeds wonend op de Middelburgseweg 42 te Reeuwijk.

Na het behalen van de lagere en middelbare landbouwschool ben ik op het melkvee en kaasmakerijbedrijf van mijn ouders gaan werken. In 2010 ben ik gestopt met het melken en heb nu vleesvee en schapen op mijn percelen lopen.

Begin 2014 ben ik benaderd met de vraag of ik Kees de Jong op wil volgen als bestuurslid van ANV Weide & Waterpracht ( waar ik al sinds de oprichting lid van ben) In maart ben ik door de leden van ANV Weide & Waterpracht gekozen.

Verslag weidevogelseizoen 2014 Weide en Waterpracht 

Het voorjaar begon dit jaar al vroeg, de eerste koeien liepen eind maart al buiten. April was nog wel wat fris maar de eerste boeren waren rond 20 april al aan het maaien. Ook de meeste weidevogels waren vroeg. 26 Maart werd de eerste controle al bij ANV Lange Ruige Weide (LRW) uitgevoerd en bij Weide en Waterpracht (WW) op 3 april. In die week volgden er meer en dat is toch wel een week eerder dan andere jaren. Vanaf 15 mei ging de temperatuur omhoog en werd het laatste van de eerste snede (niet zijnde maaidatumpercelen) gemaaid. Dit betekende dat er al een behoorlijke variatie in de polders was van gewaslengten omdat over een periode van 3 weken de eerste snede werd geoogst en daarnaast ook beweid werd. Waar de maand mei in andere delen van het land erg nat eindigde, bleef het in onze omgeving relatief droog. Hierdoor was weer goed te zien dat percelen die wat natter zijn meer bezocht werden door weidevogels. Om te experimenteren met drassige percelen zijn er op twee percelen in Gouwe Wiericke plas-dras pompen geïnstalleerd op zonnepanelen. Goed te zien was hoe deze percelen een bepaalde aantrekkingskracht ondervonden van weidevogels met pullen. Pullen die in de omgeving (tot wel meer dan 500 meter) uitkwamen werden door hun ouders naar het betreffende perceel gelokt. Deze percelen waren drassig, maar stonden niet of nauwelijks onder water (in de greppel of in kuiltjes stond wel water). Over het algemeen mogen we  niet klagen wat betreft de resultaten over 2014, net als voorgaande 2 jaren staat de kievit wel behoorlijk onder druk, maar de grutto en tureluur blijven stabiel op de percelen met legselbeheer, op de percelen met maaidatumbeperking heb ik  de indruk dat deze soorten zelfs iets toenemen. Zoals gezegd is de kievit voor het derde achtereenvolgende jaar teruggelopen in aantal. Niet dat de aanwezige paren geen resultaat boeken, maar er komen duidelijk minder kieviten na de winter terug naar onze omgeving (en heel Nederland) om te broeden. Bij de scholeksters zien we overigens ook een teruggang in aantal. Opvallend hierbij is dat er waarschijnlijk niet minder zijn maar wel duidelijk minder tot broeden komen.

Dit jaar is er iets meer last-minutebeheer afgesloten, waarbij het dit jaar vooral legselpercelen betrof en in mindere mate percelen met al een maaidatumbeperking maar dat heeft uiteraard ook te maken met het gemiddeld genomen toch wat vroege voorjaar.

Om naar de toekomst voldoende sterke weidevogelpopulaties in ons gebied te behouden, zal er waarschijnlijk wel meer geïnvesteerd moeten worden in het beheer hiervoor. Per polder zal er daarom nog meer maatwerk moeten komen voor wat betreft mozaïekbeheer, waarbij in de kern van een polder voldoende percelen zijn met uitgesteld maaien en een drassig perceel waar de vogels makkelijk aan voedsel kunnen komen.

Anton de Wit 

Onderstaand overzicht van de resultaten van 2014. Inclusief de polder Bloemendaal

 

Kieviet

Grutto

Tureluur

scholekster

overige

totaal

1998

367

197

21

38

8

631

1999

424

216

23

59

21

743

2000

564

232

45

88

58

987

2001

550

262

53

80

63

1008

2002

603

249

58

88

0

603

2003

654

249

51

70

0

1024

2004

696

225

46

109

0

696

2005

624

218

57

122

0

1021

2006

558

215

64

96

0

933

2007

399

140

50

72

0

661

2008

420

147

40

73

0

680

2009

462

109

46

80

0

697

2010

312

121

37

69

16

555

2011

313

90

32

69

24

528

2012

169

55

24

56

21

235

2013

198

70

27

61

22

378

2014

138

67

27

47

22

301

 

 

 

 

 

 

 

             

Monitoring*

138

134

54

33

   

 

 

 

 

 

 

 

*percelen met uitgestelde maaidata. Hier worden sinds enkele jaren geen nesten meer geteld maar gemonitoord, waarna er een inschatting wordt gemaakt van het aantal nesten.

 

Ervaring van Hans Boere een van de vele monitoorders van de uitgestelde maaidata percelen

Beste weidevogelvrienden en leden van ANV Weide & Waterpracht

Fien vroeg mij om mijn ervaring op te schrijven wat ik van het monitoren vind.

Ik ben sinds 1995 lid van de Weidevogelgroep Reeuwijk.

Na al die jaren in de polders te hebben gelopen om naar weidevogelnesten te zoeken, doe ik sinds 2 jaar het monitoren erbij. Ik heb een stuk perceel toegewezen gekregen bij de boeren Wim v. Leeuwen en Tinus Niesing, in de Middelburgse polder waar ik vanaf de Spoelwijkse dijk een prachtig uitzicht over de lager gelegen percelen heb. Van begin april tot begin juni is het de bedoeling om 6 x om de 2 weken te monitoren, dat wil zeggen met de verrekijker te observeren wat er op en rond de percelen te zien is aan weidevogels, eenden soorten, zwanen en andere vogels.

Net na zonsopgang, want dan is het heerlijk rustig in de polders zeker in het begin van april, is er een hoop bedrijvigheid en zijn er baltsende kieviten te zien en grutto geluiden te horen. Ik noteer op een speciale kaart welke vogels op dat aangegeven perceel rondlopen en vliegen, dit mag ook 100 meter rondom die percelen zijn.

Ik merk dat ik bij elk volgend bezoek (om de 2 weken) een ander gedrag en andere bewegingen waarneem. Het is anders zoeken dan ik gewend was, omdat ik daarvoor door de weilanden liep om nesten te zoeken. Met het monitoren doe je dat van een afstand in plaats van dat je in het weiland loopt.

Qua beleving is het nesten zoeken in de weilanden wel spannender dan het observeren, maar met het observeren heb ik anders leren kijken naar vogels, en geniet je meer van wat er in de weilanden gebeurt. En zeker bij een mooie zonsopgang is het geen straf om zo vroeg in de polder te vertoeven.

Mochten er vrijwilligers zijn onder u zijn, die het leuk zouden vinden om een keer met mij mee te gaan, om het monitoren van dichtbij mee te maken; jullie zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Hans Boere

Weidevogelseizoen 2014 Stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke

Het weidevogelseizoen zit er weer op.  De balans is opgemaakt en laat voor dit seizoen een stabilisatie/lichte stijging qua aantal weidevogels zien. Dat geeft de burger & boer weer moed.  Om deze inspanningen te belonen heeft het bestuur van de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (samenwerking van 3 ANV's in Gouwe Wiericke en coördinator voor het weidevogelbeheer) besloten om de vergoedingen voor de nesten en voor last minute beheer te verdubbelen. De financiële middelen  (in voorgaande jaren van de subsidie van deelnemers aan agrarisch natuurbeheer afgeroomd) laten dit toe in combinatie met een afroming van 30% van de subsidie die u ontvangt van de overheid over het jaar 2014. Afroming heeft betrekking op de pakket legselbeheer. Als uitbetaling door de overheid heeft plaatsgehad, kan de stichting de rekening voor de deelnemers opmaken.

 

De activiteiten boerenzwaluwproject in 2014 

In maart werden de 40 deelnemers van het boerenzwaluwen project “we schrijven het op de balk’ bezocht door onze veldmedewerkers. Iedere deelnemer kreeg een kunstnestkom of een beginnetje van een nest. De maatregelen om de stallen/schuren boerenzwaluw vriendelijk te maken, werden doorgesproken.  De eerste telling was in mei en de tweede telling in juni 2014. Hieronder het verslag van de  veldmedewerkers Hans Hertog en Cees vd Starre:

Het was een goed jaar voor zowel de boerenzwaluw als de huiszwaluw; sinds 2011 hebben we er niet zoveel geteld. De resultaten van de boerenzwaluwen zijn ingevoerd in de publiekstelling van SOVON en in het SOVON BMP-telgebied voor boerenzwaluwen.

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht hebben zich in 2013, bij de start van het project 20 deelnemers gemeld. In 2014 is het aantal deelnemers uitgebreid tot 41.

Zowel in 2013 als in 2014 zijn de boerenzwaluw-tellingen uitgevoerd op 50 adressen. De huiszwaluwen zijn aangetroffen op 28 adressen waarvan er bij 18 adressen ook boerenzwaluwen aanwezig waren. Omstreeks 20 mei is er een eerste tel-ronde geweest, gevolgd door een tweede tel-ronde eind juni. Het resultaat is het totale aantal bewoonde nesten dat de eerste en/of de tweede ronde per locatie is aangetroffen. Net als in 2013, werden  in 2014 de meeste nesten geteld bij de tweede telronde.

Totaal aan nesten van de boerenzwaluw   totaal aantal van de huiszwaluw

2011   2012    2013    2014                              2012    2013    2014      

304      234      300      342                                86       126      215                         

In april is er samenwerking gezocht met www.nestkastlive.nl om een webcam bij een boerenzwaluwnest in Reeuwijk te plaatsen. Dit was een geweldig succes. Wereldwijd is er gekeken hoe bij ons in Reeuwijk boerenzwaluwen hun jongen groot brachten. Op 5 juni vlogen jonge zwaluwen uit en in augustus 2014 is er een tweede nestje uitgevlogen. 

De Facebook pagina van ANV Weide & Waterpracht is goed bijgehouden. Het nieuws over de open dag, Nestkastlive en andere nieuwtjes werden goed bekeken. Evenals de website.

In 2013 is afgesproken om een open dag te organiseren om het publiek kennis te laten maken met de boerenzwaluw. Educatief en ontspannend. De insteek van ANV Weide & Waterpracht was om deze dag samen te doen met “de fladderaars” de jeugdgroep van IVN Alphen aan den Rijn.

Op 14 juni 2014 was de open dag op Lena’s Hoeve met de boerenzwaluw in het middelpunt.  Op het erf stonden kraampjes die de kringloop in de natuur, waar de vogels een onderdeel van uitmaken in de praktijk lieten zien.

Kinderen mochten zelf aan de slag. Steunpuntjes als begin van een boerenzwaluwnest timmeren, langs de slootkanten kijken wat voor insecten de zwaluwen eten, met de verrekijker de vier soorten zwaluwen spotten in het Zaans Rietveld, lesbladen met veel informatie over de boerenzwaluwen lezen, een kijkje nemen bij Nestkastlive en er werd een mooie diaserie over de zwaluwen gedraaid, ondersteund met een boeiend verhaal. 

De steunpuntjes zijn onder de leden van ANV Weide & Waterpracht verdeeld. In mei 2015 kunnen de kinderen deze bedrijven  met een bezoek vereren en kijken of er inderdaad een boerenzwaluw op het door hen gemaakte steunpuntje is gaan broeden. Op deze manier hoopt ANV Weide & Waterpracht de betrokkenheid te vergroten bij het boerenzwaluwen project. Al met al een zeer geslaagde dag waar we als ANV Weide & Waterpracht met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 

In 2014 is er een bloemrijke oever/talud/slootkant in het Zaans Rietveld bij camping Polder Flora gerealiseerd. Dit zal in 2015 dienen als breakfast voor de boeren- en andere soorten zwaluwen. Ook is er gelegenheid voor de zwaluw om hier het nestmateriaal te halen. Daarnaast profiteren ook de insecten waaronder de bijen van deze oever/talud/slootkant. Ook de recreant kan meegenieten van deze bonte weidepracht.

 
   

 

Verder heeft ANV Weide & Waterpracht zich in 2014 geprofileerd op diverse open dagen. Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" deelnemerscertificaat ontvangen. Sponsoren, leden en andere geïnteresseerden zijn via persoonlijke gesprekken, mail, website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het boerenzwaluwproject. 

Enthousiasme deelnemers en recreanten

Een belangrijke conclusie na afloop van dit jaar, is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast waren over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht zoekt in overleg met de deelnemers en de  vrijwilligers naar een manier om het project in 2015 en daarna te continueren en te verbeteren. De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven zich aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden.

Het project boerenzwaluw “We schrijven het op de balk” van ANV Weide & Waterpracht is in 2014 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RaboRijnstreek Fonds, Vogelbescherming Nederland, de Heijdemij, RABO Dichtbij Fonds, Groen & Doen, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn deze organisaties erkentelijk voor de geboden ondersteuning.

Meer informatie over ANV Weide & Waterpracht vindt u op www.weideenwaterpracht.nl. Voor vragen over het project boerenzwaluw of over het de projectverantwoording 2014 kunt u contact opnemen met Fien Verbij:  f.verbij@planet.nl 

Groen/blauwe schakels.

Twee jaar geleden heeft Alterra Wageningen ons gevraagd om in samenwerking met regionale waterschappen en provincie Zuid Holland, mee te doen met een pilot GroenBlauweschakels. De kern van de pilot is het oefenen met het uitvoeren van landschapsdiensten waarbij het collectief (=groep boeren) in opdracht van een vragende partij (bijv. waterschap, een commercieel regionaal bedrijf etc.), de uitvoering van die diensten organiseert en onderbrengt bij aanbieders (lees: boeren).

Hoewel we als collectief (SGGW) voortvarend van start zijn gegaan bleef het bij de vragende partijen nog wat  stil. Als er betaald moet worden voor landschapsdiensten zoals waterdiensten, beheer geriefhoutbosjes, etc. blijken er weinig geldpotjes beschikbaar! Het waterschap is echter een uitzondering. Zij oefenen graag met de uitvoer van blauwe (=water)diensten omdat ze vanaf 2016 vanuit Brussel geld kunnen krijgen als ze hun diensten in collectief beheer door boeren laten uitvoeren om zo te komen tot verbetering van de waterkwaliteit. Zo is het gekomen dat we in 2014 van het waterschap een opdracht hebben gekregen voor de uitvoer en vergoeding van een aantal km ecologisch slootschonen en baggeren met de baggerpomp. We hebben een drietal boeren bereid gevonden om deze diensten uit te voeren op hun land. Dat lijkt eenvoudig en voor het baggeren met de baggerpomp is dat ook wel zo, maar bij het ecologisch slootschonen ligt het wat ingewikkelder. Het waterschap, wij van SGGW en de boeren die aan de pilot meedoen proberen in 2014 en 2015 te komen tot een juiste implementatie van de maatregelen voor het ecologisch slootschonen om daarmee ervaring te krijgen met aanbieden en uitvoeren van deze vorm van landschapsdiensten. Op dit moment is Alterra bezig om te kijken of zij meer vragers van landschapsdiensten bereid vinden geld beschikbaar te stellen voor de uitvoer van diensten in collectief verband. 

Polder Bloemendaal

In polder Bloemendaal is de uitvoer van het polderplan Weids Bloemendaal van start gegaan. Er is door de provincie en lokale overheden geld beschikbaar gesteld. Aanleiding voor het plan was een eerder uitgebracht manifest waarin vele betrokken partijen aan het provinciaal bestuur medewerking vroegen aan het duurzaam beheren en ontwikkelen van deze polder. De polder is zoals u weet in 2012 door bezuiniging van het rijk uit de EHS gehaald.

De provincie heeft recent een subsidie van 7,5 ton toegezegd voor de financiering van de helft van de uitvoeringskosten van het polderplan. De andere helft van de kosten nemen de lokale overheden grotendeels voor hun rekening. Onderdeel van het polderplan is om 160 ha grasland te laten functioneren als belangrijk weidevogelgebied voornamelijk in de zuidelijke helft van de polder.  Aan het weidevogelbeheer willen Staatsbosbeheer (SBB) en SGGW in samenwerking  met agrariërs gezamenlijk invulling geven. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt het inrichten en beheer hiervan betaald uit het hiervoor bestemde deel van de subsidie (wat overigens maar een paar procent van het gehele bedrag is). Vanaf 2016 hopen we dat er geld beschikbaar komt uit het nieuwe stelsel Agrarisch natuurbeheer. Onze inbreng bestaat uit overleg met de eigenaren/beheerders van de percelen (die niet in eigendom van SBB zijn) om tot een beheer te komen dat bijdraagt aan het versterking van de weidevogeldoelstelling in het gebied en om in overleg met SBB een kwalitatief goed weidevogelbeheer in de hele polder te realiseren. We hebben uitdrukkelijk de wens uitgesproken naar SBB om de percelen meerjarig te verpachten zodat er continuïteit in het beheer komt. Anton de Wit zal met de betrokkenen overleg voeren over het beheer.

 

Nieuwsbrief Gebiedscollectief i.o. Oktober 2014

 


Nieuwsbrief Gebiedscollectief i.o.                        nr.1 oktober 2014

 

Aan alle leden van de agrarische natuurverenigingen Lange Ruige Weide, De Parmey, Weide- en Waterpracht en De Wetering

Over ruim een jaar lopen de huidige 6 jarige contracten agrarisch natuurbeheer (SNL) af. Het agrarisch natuurbeheer gaat dan onderdeel uitmaken van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid  (GLB) en wordt geheel vernieuwd. Dit heeft ook voor ons gebied nogal wat consequenties.

Het agrarische natuurbeheer gaat vanaf 2016 betaald worden uit pijler 2 van het GLB. Het doel is effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, nauwere samenwerking in het gebied en lagere uitvoeringslasten te bewerkstellingen. Om niet te verzanden in informatie die hieromtrent beschikbaar is, houden we het in deze brief beperkt tot de hoofdzaken. Mocht u toch meer willen weten over de achtergrondinformatie van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer, dan raden we u aan om de informatie op de site www.portaalnatuurenlandschap.nl te zoeken op dit thema.

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer moet gebiedsgerichter. De Provincie gaat doelen en ambities van alle betrokkenen in het gebied vastleggen in het natuurbeheerplan. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Hoe dat verder wordt ingevuld is aan de collectieven.

Over die collectieven heeft u vast al vaak gehoord. Brussel schrijft voor dat dit een groep boeren moet zijn die zich verenigen en dan samen verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het stelsel. De agrarische natuurverenigingen (ANV’s) zijn hiervoor de eerst aangewezenen omdat zij reeds als zodanig verenigd zijn. Om effectief te werken wordt echter wel verwacht dat meerder ANV’s samen één collectief vormen. ANV de Wetering sluit zich daarom bij de stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke aan, waardoor wij een collectief gaan vormen van 4 ANV’s.

Het invullen van het agrarisch natuurbeheer is dus aan de collectieven. Daarvoor gaan wij een beheerplan opstellen. Dit beheerplan moet ook gedragen worden door gebiedspartijen als natuur- en landschapsorganisaties. Zo komen er samenhangende plannen, waarin de juiste maatregelen op de juiste plek komen.

De Provincie schrijft voor dat het nieuwe stelsel effectiever moet met een hogere kwaliteit en bovendien moeten de uitvoeringslasten omlaag. Daarnaast zullen de vergoeding voor de pakketten fors omhoog moeten omdat er al jaren geen indexering heeft plaatsgevonden en omdat er minimaal marktconform vergoed moet worden om voederwaardeverliezen te kunnen compenseren. Tegelijkertijd blijft het budget voor agrarisch natuurbeheer ongeveer gelijk aan afgelopen jaren. Deze maatregelen staan dus op gespannen voet met elkaar. De consequentie is dat er gebieden ontstaan (daar waar geen vogels zitten) die niet voor agrarisch natuurbeheer in aanmerking komen. Daarnaast zijn er weidevogelrijke gebieden waar een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. De Provincie wil deze gebieden begrenzen, maar daar zijn wij flink op tegen. In het verleden is gebleken dat weidevogels niet altijd in dezelfde gebieden blijven en dat er buiten de weidevogelgebieden ook pleksgewijs vogels zitten, die we willen blijven beschermen. We hebben dan ook als keiharde voorwaarde naar de Provincie gesteld dat wij zelf bepalen in welke gebieden we welke maatregelen nemen. Gelukkig zitten we daarmee op één lijn met andere collectieven in ZH.

In grote lijnen hebben we als collectief in oprichting onze gebiedsvisie op papier gezet. Nu is het zover dat we deze visie willen delen met u en met de gebiedspartijen. Er is nl. draagvlak nodig van alle partijen voordat de Provincie ons plan zal goedkeuren. Onze visie is dat er flexibel beheer plaats moet kunnen vinden. Legselbeheer op de plekken waar dat kansen biedt (dus met voldoende kuikenland in de directe omgeving) en uitgesteld maaibeheer indien nodig. Dat houdt in dat we veel willen sturen op last-minute beheer. Dus geen percelen laten staan omdat een datum nog niet bereikt is, maar alleen omdat er kuikens in zitten. We zijn ons echter ook bewust van het feit dat we bepaalde gebieden minder kunnen bieden, simpelweg omdat er amper weidevogels zitten en het budget daar beperkt is.

Het collectief in oprichting ziet zeker kansen in het nieuwe agrarisch natuurbeheer stelsel. We hebben nog wel een aantal discussiepunten waarover we nog met de Provincie stoeien. Als we namelijk door hen verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering, moeten zij ook het vertrouwen hebben dat het goed komt en niet de touwtjes te strak in handen willen houden door allerlei extra regels op te stellen. Daarnaast pleiten we voor een goede regeling voor onderhoud van  landschapselementen omdat opgaand hout dat niet tijdig wordt

afgezet grote impact kan hebben op de kwaliteit van het weidevogelgebied. Zo’n regeling functioneerde in het verleden heel goed en willen we graag terug. Het waterschap laat ook watermaatregelen opnemen in het natuurbeheerplan van de Provincie.

Onze eerste stap nu nadat we u in deze brief hebben geïnformeerd, is het bijpraten van de andere gebiedspartijen zoals terrein beherende organisaties (o.a. Natuurmonumenten & Staatsbosbeheer)  weidevogelvrijwilligers & waterschappen. Wij moeten hun adviezen ook ter harte nemen voordat we naar de Provincie kunnen. Uiteraard is het laatste woord altijd aan u. Afhankelijk van het aanbod dat wij u volgend jaar hopen te doen bepaalt u of u meedoet met weidevogelbeheer. En daar hoort wat ons betreft een pakket met marktconforme vergoedingen bij, maar ook gedragenheid en enthousiasme onder u  als grondbeheerders.

Wij gaan in gesprek met de Provincie en hopen u daarna te kunnen vertellen waar welke maatregelen mogelijk zijn en wat de vergoedingen zijn. Tot die tijd zijn er nog veel onzekerheden, maar wij zijn blij te constateren dat de Provincie toch meebuigt met de plannen die uit de collectieven naar voren komen.

Wilt u meer informatie of zijn er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen laat het ons dan weten. U kunt terecht bij het bestuur van uw agrarische natuurvereniging.

Met vriendelijke groet,

namens het collectief i.o.

Jan Burggraaf, ANV de Wetering

Mieke Vergeer, ANV de Parmey

Gert van der Hoeven, ANV Lange Ruige Weide

Yvonne Oostdam ANV Weide- en Waterpracht

 

 

YO 02-10-2014

 

 

 

 

 

voor het nieuwe jaar wensen wij/ Nieuwsbrief december 2013

 

Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.
Fijne feestdagen!

Van de voorzitter ( Yvonne Oostdam)

Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief is het laat in het najaar. Na een koud voorjaar en een prachtige zomer belandden we in oktober en november in een echte herfst, compleet met flinke storm en veel regen. De vogels hebben het land verlaten en we maken ons op voor de winter. ANV Weide- en waterpracht heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten, hoewel u daar misschien niet zo heel veel van heeft gemerkt. Los van de lopende zaken zoals ons zwaluwproject zijn we vooral druk geweest om onder de paraplu van onze koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland een lobby voor het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 te voeren. Vanaf 2016 komt er een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer welke tot stand komt vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het geld voor het agrarisch natuurbeheer komt uit de pot  “plattelandsontwikkelingsbeleid”. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige stelsel is dat de overheid straks alleen nog contracten afsluit met collectieven aan landgebruikers zoals agrarische natuurverenigingen, en niet meer met individuele boeren. Een collectief moet vrij groot zijn, omdat men landelijk naar 75 tot maximaal 100 collectieven wil. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we al wat geoefend hebben met een samenwerking van verschillende ANV’s in 1 stichting namelijk de Stichting gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke die de uitvoering van het huidige SNL stelsel doet. Wij hebben met ANV Parmey en Lange Ruige Weide uitgesproken ook samen te willen blijven in een collectief. Wellicht dat nog enkele ANV’s zich bij ons aan zullen sluiten.

Het collectief maakt straks een gebiedsvisie en de provincie stelt haar doelen vast. Op basis hiervan dient het collectief een offerte in die al of niet wordt goedgekeurd voor een periode van 6 jaar. De doelen en het budget liggen vanaf dat moment vast en de invulling is aan het collectief zelf. Dat geeft meer vrijheid in het afsluiten van contracten. Ook komen er meer vragende partijen waar mee het collectief contracten kan afsluiten zoals het waterschap.

Het gevaar wat op de loer ligt bij weidevogelbeheer is dat de provincie kerngebieden gaat aanwijzen die vervolgens als enig gebied gaan gelden waarbinnen contracten voor weidevogels mogen worden afgesloten. Wij zijn het met deze denkwijze niet eens omdat vogels niet honkvast zijn en omdat omstandigheden in en rondom de gebieden aan veranderingen onderhevig zijn. Op dit moment doen wij er alles aan om de aanwijzing van kerngebieden in Zuid Holland te voorkomen of anders zo ruim mogelijk te laten aanwijzen.

Om al wat te oefenen met collectieven zijn we op 4 plekken in het gebied, met kleine groepjes boeren bezig een gebiedsvisie te maken en te ontdekken voor welke diensten er vragende partijen zijn, en of die diensten uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Er zijn immers meer diensten denkbaar dan alleen weidevogelbeheer. Denk daarbij aan botanisch beheer, watermaatregelen voor KRW, etc. Op deze manier zijn er contracten met meerdere partijen, zoals het waterschap, af te sluiten. Deze pilot waarbij landschapsdiensten worden vermarkt is een voorloper op het toekomstige beleid. We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben om deze pilot uit te voeren.

Nieuws van de Stichting

Melding overdracht/wijziging bouwplan/maatschap etc.

Wijzigingen in eigendomssituaties,bouwplan etc.  dient u zo spoedig mogelijk te melden bij Dienst Regelingen en bij de uitvoerder van de stichting Anton de Wit.

0182-393426 of 06-29343406 of per email: wit.acde@gmail.com

Zo voorkomt u onjuiste uitbetaling van vergoedingen.

Openstellingbesluit SNL

Per 15-11-2013 wordt de SNL regeling beperkt opengesteld. (Google op: openstellingbesluit SNL Zuid Holland 2014) Per 1-1-2014 kunnen aflopende SOL-contracten (subsidie onderhoud landschapselementen) via de SGGW gecontinueerd worden. Deze aanvragen vinden plaats in de applicatie waarin het agrarisch natuurbeheer staat geregistreerd.  De zgn. ‘aflopers’ zijn hierover geïnformeerd en kunnen contact opnemen met Anton de Wit tel: 0182-393426 of 06-29343406 of per email: wit.acde@gmail.com.

Opheffen Landschapsbeheer Zuid Holland.

Landschapsbeheer Zuid Holland heeft moeten besluiten om zich per 31-12-2013 op te heffen.

Project Nutriënten Veenweiden Rijn West (NVRW)

Sinds enige tijd draait de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (SGGW) mee in dit project, welke samen met o.a. LTO, HDSR en DLG wordt uitgevoerd en waarbij naar maatregelen wordt gezocht om de nutriëntenstromen op agrarische bedrijven te verbeteren.  In een eerdere fase in dit project zijn 13 zgn. factsheets nutriënten ontwikkeld. (Google eens op factsheets nutriënten) De SGGW zoekt input om per 1-1-2016 nieuwe pakketten af te kunnen sluiten die meerdere doelen dienen. Zo draagt slootkantbeheer bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de slootkant vormt een schuilplek voor pullen en allerlei insecten gedijen goed in de slootkant.  Een van die maatregelen is kringlooplandbouw. In dit project zullen twee studiegroepen worden opgestart die met de kringloopwijzer aan de slag gaan. Hiervoor zijn boeren benaderd, maar mocht u ook interesse hebben dan kunt u zich melden bij Mieke Vergeer via info@gouwewiericke.nl of 0172-685459.

 SNL en Probleemgebiedenvergoeding

De betalingen van de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer 2013 en de Probleemgebiedenvergoeding 2013 starten vanaf 1 januari 2014 en zijn op15 mei 2014 afgerond.

(bron: kamerbrief betalingen GLB regelingen 15 oktober 2013) 

Betaalschema voor de BTR 2013

Het betalen van de BTR 2013 start 1 december 2013:

• Voor 31 december ontvangt ten minste 90% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag,

• Voor 28 februari 2014 ontvangt ten minste 98% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag,

• Voor 1 mei 2014 hebben vrijwel alle landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen. Uit ervaring blijkt 100% uitbetalen voor 1 mei niet geheel mogelijk is, meestal komt dit door nog onvolledige informatieverstrekking van de landbouwers.(bron: kamerbrief betalingen GLB regelingen 15 oktober 2013.

Polderplan Bloemendaal 

Wij zijn betrokken bij het opstellen van het polderplan Weids Bloemendaal. Dit plan is opgesteld uit bezorgdheid van veel partijen over de toekomst van Polder Bloemendaal. De directe aanleiding is het voornemen van het provinciaal bestuur om dit gebied uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te halen. De gebiedspartijen hebben zich onder leiding van de gemeente Waddinxveen verenigd in de Projectgroep Weids Bloemendaal en dit plan uitgebracht om op alternatieve, vernieuwende wijze invulling te geven aan het duurzaam beheren en ontwikkelen van de polder Bloemendaal. Het buitengebied staat hierin centraal. Voorop in het plan staat de versterking van de al bestaande functie van de polder als stedelijk uitloopgebied. In samenhang met de uitwerking van dit uitloopgebied wordt ingezet op behoud en herstel van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het open veenweidegebied. Een belangrijk ecologisch element in het integrale plan is de botanische kern van 11 hectare in de zuidrand. De inzet is om dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) aan te merken als bestaande natuur en in de EHS te houden. Daarnaast is de inzet de polder vooral goed te laten functioneren als ´belangrijk weidevogelgebied´ door weidevogelbeheer op ca. 160 hectare in de zuidelijke helft van de polder. Bij het beheer van het gebied wordt verder ingezet op behoud en verdere ontwikkeling van plant- en diersoorten. Aan het weidevogelbeheer willen SBB, de Agrarische Natuurvereniging Weide en Waterpracht en de Stichting Behoud Polderlandschap Bloemendaal met medewerking van agrariërs gezamenlijk invulling geven. Agrarisch gebruik van de graslanden is een belangrijke randvoorwaarde voor het in stand houden en verbeteren van de waarden van natuur en landschap. Om dat gebruik ook in de toekomst op een doelmatige wijze mogelijk te maken, wordt ingezet op goede bereikbaarheid en berijdbaarheid van de kavels, gebruik van grotere oppervlakten en pachtcontracten voor langere periodes. De financiering van de realisatie van dit plan komt voor 50% uit het gebied zelf. Voor de andere helft wordt een beroep gedaan op de provincie Zuid-Holland Waarschijnlijk komt dit uit het beschikbare budget voor het Uitvoeringsprogramma Groen. De structurele beheer- en onderhoudskosten in verband met de maatregelen wil de regio in beginsel zelf dragen. Voor de nodige financiering van de meerkosten voor natuurbeheer met medewerking van agrariërs en Staatsbosbeheer doen de partijen een beroep op de provincie. De gebiedspartijen zijn er in geslaagd hiervoor te komen tot een aanzienlijk lagere financiële vraag dan gebruikelijk, dankzij samenwerking tussen agrariërs en natuurbeheerders. Dekking hiervoor wordt gezocht in beschikbaar komende gelden voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU POP- en SNL-A middelen) vanaf 2016. Ter overbrugging van de financiering van de meerkosten van het (agrarisch) natuurbeheer tot 2016 wordt een incidentele bijdrage van de provincie gevraagd.

 Boerenzwaluw project “We schrijven het op de balk “ verslag 2013 ( Fien Verbij) 

Afgelopen jaar is ons boerenzwaluwenproject “we schrijven het op de balk”gestart. We konden al gebruik maken van de gegevens van 2011 en 2012.

In 2011 hadden vrijwilligers in het gebied van ANV Weide & Waterpracht al een telling gehouden. De opdracht van het bestuur van ANV Weide & Waterpracht was om dit ook in 2012 te doen. Zodoende kregen we een goed overzicht van de aantallen boerenzwaluwen in ons gebied. We zijn eind 2012 begonnen met het maken van het werkplan voor ons project, bekendmaking onder de eigen leden via de website en nieuwsbrieven, sponsorwerving en bestellen van de nestkommen en ander materiaal.

Cees v.d. Starre en Hans Hertogh zijn de vrijwilligers die het veldwerk voor het project doen zoals de tellingen en advisering.

De activiteiten in 2013

Op de jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht is ons project officieel gestart.

Leden en sponsoren waren uitgenodigd om te luisteren naar Bennie v.d. Brink, bij uitstek de zwaluwkenner. Een positief verhaal en mooie presentatie.

Na afloop werden er posters uitgedeeld. “ Hoe u het de boerenzwaluw naar de zin maakt op en rond het erf” en de bekende boekjes over de acrobaten op het erf en het tijdschrift “erfvogels”. 

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht hebben zich bij de start van het project 20 deelnemers gemeld voor deelname. Met alle 20 deelnemers zijn in maart 2013 de te nemen maatregelen doorgesproken. ( raam en deur open laten, modderplaatsjes, ruige hoekjes op het erf laten staan) De deelnemers hebben een nestkom of een nestbegin ontvangen. Doel van het project is namelijk om de omstandigheden voor de boerenzwaluw te optimaliseren.

Omstreeks 20 mei was de eerste tel-ronde, gevolgd door een tweede tel-ronde eind juni. Het resultaat op de volgende pagina’s is het totale aantal bewoonde nesten dat de eerste en/of de tweede ronde per locatie is aangetroffen. Door het extreem koude voorjaar werden de meeste nesten geteld bij de tweede telronde.

Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" certificaat gekregen.

Hans Hoogeveen had de meeste boerenzwaluwnesten: 53 totaal 

Sponsoren, leden en andere geïnteresseerden zijn via persoonlijke gesprekken, mail, website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het boerenzwaluwproject.

Onze dank voor de bijdrage van de sponsoren. 

En hoe verder:
Het aantal nesten van de boerenzwaluw is afhankelijk van verschillende factoren. In het project is gezorgd voor een goede toegankelijkheid van de bedrijfsgebouwen en een natte hoek voor het vinden van nestmateriaal. Deze maatregelen alleen zijn geen garantie voor succes.
De aanwezigheid van vee wordt algemeen gezien als een voorwaarde voor het aantrekken van de boerenzwaluw. Bij bedrijven waar de boerenzwaluw niet broedt, is het aantal aanwezige dieren duidelijk beneden gemiddeld.
De aanwezigheid van verschillende soorten vee lijkt een positieve invloed te hebben op het aantal bewoonde nesten. Paarden en schapen lijken daarbij een grote aantrekkingskracht te hebben op de boerenzwaluw.
De omgeving van de locatie moet de boerenzwaluw voldoende voedsel bieden. Naast de aanwezigheid van vee zijn ook kruidenrijke randen hierbij van belang. In de toekomst wil ANV Weide & Waterpracht dit laatste zeker stimuleren. We beginnen in drie gebieden binnen onze ANV. De aanwezigheid van kruidenrijke randen speelt een positieve rol in de overlevingskansen van de jonge boerenzwaluwen na het uitvliegen. Daarnaast wordt het aantal nesten mede bepaald door factoren waar het project geen invloed op heeft. De omstandigheden tijdens de trek en in de gebieden waar de boerenzwaluwen overwinteren hebben grote invloed op het aantal vogels dat in het voorjaar terugkeert en de conditie waarin zij verkeren.

Enthousiasme deelnemers
Een belangrijke conclusie na afloop van het project is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast zijn over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven, en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen. De deelnemers denken mee over de juiste maatregelen om het aantal nesten te kunnen vergroten.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht koestert het project voor de boerenzwaluw. Het enthousiasme voor deelname aan het project is groot en de resultaten zijn redelijk tot goed. Daarnaast vindt het bestuur het erg waardevol dat in dit project is samengewerkt met Vogelbescherming Nederland en vrijwilligers van de weidevogelgroep Reeuwijk e.o.
Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht zoekt in overleg met de deelnemers en de vrijwilligers naar een manier om het project in 2014 te continueren en te verbeteren. De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven zich aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden.

Aantal boerenzwaluwnesten bij de 20 deelnemers 2013

 

 

 

 

 

boerenzwaluw

boerenzwaluw

boerenzwaluw

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

mei

juni

mei&juni

Captein

Hoogendoornlaan

37a

2407 AB

Alphen

8

13

13

Davelaar

Hoogendoornlaan

38

2407 AB

Alphen

7

9

0

Dorresteyn

Zijdeweg

10

2811 PC

Reeuwijk

 -

7

H-Jansen

Hoogendoornlaan

26

2407 AB

Alphen

29

8

11

Hoogeveen

Nieuwdorperweg

47

2811 KC

Reeuwijk

33

42

53

Jong

Kerkweg

15

2811 KD

Reeuwijk

7

8

6

Jong

Middelburgsweg

90

2771 NG

Boskoop

2

3

3

Jong

Dammekade

1

2771 ND

Boskoop

15

2

17

Koster

Wijkdijk

54

2771 NC

Boskoop

1

Kuilboer

Rietveldsepad

17

2409 AA

Alphen

1

Kwakernaak

Nieuwdorperweg

38

2811 LD

Reeuwijk

3

0

1

Leeuwen

Nieuwdorperweg

57

2811 LD

Reeuwijk

 -

2

Leeuwen

Spoelwijksedijk

6

2771 NA

Boskoop

3

5

4

Olieman

Oud Reeuwijkseweg

26

2811 KC

Reeuwijk

45

41

15

Slappendel

Voshol

23

2771 NK

Boskoop

8

5

9

Spruyt

Noordeinde

2

2742 AG

Waddinxveen

-

 -

8

Stolwijk

Randenburgseweg

8

2811 PR

Reeuwijk

 -

 -

3

Verburg

Dr van Noortstraat

181

2266 GV

Stompwijk

 -

 -

0

Vermeulen

Middelweg

9

2811 PK

Reeuwijk

 -

0

Zoest

Oud Reeuwijkseweg

39

2811 KC

Reeuwijk

4

4

10

TOTAAL

 

 

 

 

164

140

164

 Monitoren land met uitgestelde maaidata. ( Kees de Jong) 

Grasland met een uitgestelde maaidatum  levert een belangrijke bijdrage bij de bescherming van weidevogels in ons gebied.

 In 2012 en 2013 zijn we gestart met tellen van weidevogels op land met een uitgestelde maaidatum,om een beter inzicht te krijgen in het aantal weidevogels in ons gebied . Deze gegevens zijn van belang voor in de toekomst af te sluiten contracten en mogelijk ook om de provincie af te houden van het aanwijzen van kerngebieden.

Ook in het voorjaar van 2014 hebben we het voornemen op deze percelen weer tellingen te verrichten. De vijf tellingen, die met tussenpose van plus minus veertien dagen plaats vinden, starten begin april. De percelen worden niet betreden en de tellingen vinden bij voorkeur ’s morgens vroeg plaats.

Ziet u het komende voorjaar iemand met een verrekijker over uw percelen met uitgestelde maaidata staren, dan is de bedoeling hiervan u duidelijk.              

Verslag weidevogelseizoen 2013 (Anton de Wit)

Het voorjaar begon laat en het bleef ook lange tijd droog en koud. Het was zelf zo erg dat de weidevogels begin april afwijkend gedrag begonnen te vertonen. Ze kwamen heel dicht bij de bebouwing om zich op te warmen in de luwte. Ook zaten weidevogels op mesthopen om nog wat voedsel bij elkaar te vergaren. Daarop heeft Anton de Wit gekeken of we nog op heel korte termijn wat voor de voedselvoorziening voor de weidevogels konden doen. Anton heeft daarover contact opgenomen met de provincie en gevraagd of er gelden voor last minute beheer ingezet konden worden voor het onderwater zetten van een stuk grasland. Het idee was om 2 percelen bij Reeuwijk-dorp deels onderwater te zetten om extra voedsel beschikbaar te krijgen voor de weidevogels en in het bijzonder de grutto.

Vervolgens is die zelfde dag nog met de eigenaren c.q. gebruiker contact opgenomen of zij daar toestemming voor wilde verlenen. Toen ook dit geregeld was, is direct een deel van het perceel onder water gezet. Diezelfde dag nog kwamen er een 40 tal grutto’s op af. Vier dagen later zaten er ruim 300 grutto’s en ook nog tal van andere soorten. In de nacht en vroege morgen stonden de grutto’s op nog geen 15 meter vanaf de huizen van de straat Leeuwenhart. Dit was natuurlijk ook een hele belevenis voor betreffende bewoners.

Een week nadat de percelen onderwater gezet waren, is de pomp om het water er weer af te pompen aangegaan en daarmee ontstond een zeer drassig perceel (inmiddels waren het weersomstandig heden wat veranderd, maar het bleef relatief droog). Wel gingen de grutto’s zich door de veranderende weersomstandigheden verspreiden en nestelen, maar velen bleven in de omgeving van Reeuwijk-Dorp.

Het leek vervolgens toch nog een goed grutto jaar te worden. Helaas waren er in de derde week van mei nog weinig insecten waardoor de eerste gruttojongen geen gemakkelijke start hadden. De jongen die een week later uit kwamen troffen het in grote delen van het gebied ook niet omdat toen de maaiers het land in gingen. Daarmee viel de eerst maaibeurt eigenlijk gelijk met de eerste datum voor uitgesteld maaien (1 juni). In een dergelijk jaar zouden de maaidatum percelen eigenlijk automatisch met 14 dagen verlengd moeten worden.

Er is vervolgens wel op behoorlijk wat percelen een last minute overeenkomst gesloten zodat dat er percelen gras bleven staan om de pullen voldoende beschutting te bieden.

Opvallend was dat er minder kieviten waren en dat ze laat begonnen met broeden (de eerste eieren zijn zelfs in veel gevallen zelfs bevroren geweest).

En overig nieuws

De jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht is op 20 maart 2014 in Dorpshuis de Kaag 

Kijk ook eens op onze website: www.weideenwaterpracht.nl

of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/WeideenWaterpracht. Liken mag altijd.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ANV Weide & Waterpracht

 

Fien Verbij

f.verbij@planet.nl

0172 589463