notulen jaarvergadering ANV Weide & Waterpracht 29 maart 2016

Notulen Jaarvergadering ANV Weide & Waterpracht 29 maart 2016

Locatie: de Brug Reeuwijk

Aanwezig: 27 personen.

Opening door  voorzitter Yvonne Oostdam, Zij heet iedereen van harte welkom. Alle ANV’s binnen het collectief Rijn & Gouwe Wiericke houden vanavond haar jaarvergaderingen

Mededelingen:

Korte memorie voor Cock de Kwaasteniet. Zij is overleden op 27 januari 2016

Afmeldingen: de gemeente Alphen aan den Rijn en Ad Kuilboer

Eerste kievitsei is op 9 maart in St. Oedenrode gevonden. Binnen ANV Weide & Waterpracht vond Frans Snikkers het eerste kievitsei in polder Oude Wijk.

De provincie ZH heeft voor haar groenbeleid het Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld. Hierin staat beschreven welke doelen de provincie voor landbouw, natuur en recreatie voor ogen heeft. Voor het Programma landbouw komt vanaf 2016 geld beschikbaar vanuit de gezamenlijke overheden en Europa (POP3).  Dit geld kan besteed worden aan projecten die passen binnen de volgende thema’s innovatie, agrologistiek, structuurversterking en biodiversiteit. Om u te informeren over de mogelijkheden van deze regelingen voor uw bedrijf worden op 6 en 25 april informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er zal een mailing uitgaan waarin u verder wordt geïnformeerd.

Concept notulen jaarvergadering 17 maart 2015.

Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

Resultaten weidevogelseizoen 2015

Anton de Wit geeft een toelichting op de meegestuurde bijlage.

Het koude en droge voorjaar is een van de oorzaken dat er minder weidevogels vlieg vlug werden. De insectenpiek was later dan voorgaande jaren. Ook zijn er meer (met name grond-) predatoren geconstateerd. Monitoorders van de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o hebben ook in 2015 weer goed werk verricht. Alle percelen met uitgestelde maaidata zijn gemonitoord.

Verder is  binnen ook ANV Weide & Waterpracht een daling van het aantal weidevogels te zien. Met name de aantallen kievieten en scholeksters zitten in een dalende lijn. Daarnaast zijn er minder nestmeldingen o.a. omdat er niet gezocht mocht worden op de uitgestelde maaidata percelen.

Voor het komende jaar wordt de rol van de boer en de vrijwilligers steeds belangrijker. De wens wordt uitgesproken om op tijd aan te geven waar last minute beheer nodig is.

Verslag penningmeester

Peter Giezeman geeft een toelichting op het afgelopen jaar. Hier zijn geen vragen over.

Verslag kascommissie

 Joost v.d. Vis en Wim Kwakernaak.

Wim geeft een toelichting. ANV Weide & Waterpracht organiseert steeds minder activiteiten en dit is terug te zien in de boeken. Het zijn de lopende bestuurszaken en de laatste activiteiten voor het boerenzwaluwproject wat er in 2015 gespeeld heeft. De kascommissie keurt de boeken goed en geeft aan dat er op deze manier weinig toekomst is voor de ANV omdat zij haar werkzaamheden voor het agrarisch natuurbeheer grotendeels heeft uitbesteed aan het collectief.

Het bestuur krijgt van de ledenvergadering decharge voor het gevoerde beleid 2015.

Kascommissie 2016.

Joost v.d. Vis zit voor het tweede jaar in de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Wim Kwakernaak en Sjaak van Veen vormen de kascommissie 2016.

Voortgang ANV Weide & Waterpracht. Hoe verder

Bijgevoegd is een gespreksnotitie over de ontstaansgeschiedenis en het toekomstperspectief voor de ANV

Omdat het agrarisch natuurbeheer is uitbesteed aan het collectief Rijn & Gouwe Wiericke en Struinen en Vorsen de recreatieve tak heeft overgenomen blijft er weinig meer over wat voldoet aan de doelstelling. Daarnaast zijn er te weinig financiën om nieuwe activiteiten op te zetten.

De ledenvergadering wordt nu gebruikt als meningspeiling.

Opmerkingen uit de zaal:

*Als de vereniging wil fuseren, heeft ze niets te bieden.

*Als de vereniging wil fuseren, wordt ze groter en verliest ze daarmee haar eigen identiteit.

Aan het bestuur wordt meegegeven;

Werken aan enthousiasme en trots op eigen bedrijf: meer mensen uit de omgeving er bij betrekken. Zorg voor een cursus/deskundigheidsbevordering naar de leden toe zodat zij hun bedrijf goed naar buiten kunnen brengen.; blijf een lokale groep voor de contacten dichtbij huis; je weet nooit wat die opleveren. Werk samen met LTO aan open dagen. Lokale initiatieven die voortvloeien uit collectief. Te denken valt aan weidevogels spotten.

Het bestuur neemt deze voorstellen mee en zal binnen een paar maanden een nieuwe gespreksnotitie opstellen en deze voorleggen ter besluit op de volgende ledenvergadering.

ANLB

Vorige jaarvergadering is Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer ( ANLB) uitgebreid besproken. Alle A leden zijn in het voorjaar 2015 benaderd om mee te doen en in december 2015 hebben de geïnteresseerde deelnemers hun contracten getekend.   Binnen ANV Weide & Waterpracht is er op 1234 ha legselbeheer afgesloten( is incl. uitgestelde maaidata)  en dat geeft een dekkingsgraad van 44 %. Daar kan de ANV trots op zijn.

De doelstelling van het collectief is om de gestelde natuurdoelen wat betreft de weidevogelpopulatie  te behouden en liefst te verbeteren. De blauwe diensten moeten er voor zorgen dat het slootleven zal verbeteren.

Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer had de opzet om flexibeler om te gaan met het beheer. Het beheer zodanig uit te voeren dat de vogels gevolgd worden. Inmiddels is de regelgeving al minder flexibel geworden dan waarop het collectief gehoopt had. Regelgeving vanuit de overheden zorgt ervoor dat het collectief steeds meer in een keurslijf komt te zitten. Vanuit de collectieven is daar al op gereageerd. Te beginnen met een briefwisseling met diverse overheden.

Desalniettemin is 2016 al drie maanden verder. Het collectief is in afwachting op de antwoorden van de overheden begonnen met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer.

Het is de bedoeling dat de deelnemers  niet veel gaan merken van deze  perikelen. Wat wel van de deelnemers gevraagd wordt, is om meldingen snel door te geven. Met name het Last minute beheer zal een grotere rol gaan spelen.

De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer ligt bij het collectief maar de boer heeft zijn verantwoording voor het groot brengen van de weidevogels. Hij/zij zal moeten zorgen voor voldoende kuikenland en mozaïek in het veld. Het weiland mag niet “kaal “zijn tijdens de weidevogelperiode.

Willen we als collectief “kwaliteit” leveren, dan moeten het collectief, de boeren en de vrijwilligers er samen aan werken.

Enkele aandachtspunten voor de komende periode:

Er is nog gelegenheid tot 1 april om ruige mest uit te rijden. Daarna mag het weer na 15 juni. Deelnemers die dit aangaan, hebben een formulier gekregen.

Verder zijn er aan de deelnemers die dit afgesloten hebben, formulieren verzonden over hakhoutbeheer, bosjes en boomgaarden. Let hierbij op de termijnen waarin dit onderhoud moet gebeuren.

Nestcontroles kunnen gemeld worden bij Fien Verbij. Deelnemer is na melding ook verantwoordelijk  voor het grootbrengen van de weidvogeljongen. Het beheer staat in het contract dat in december 2015 is getekend. Stippenkaart en stalkaart dienen i.v.m. met nacontrole NVWA op het bedrijf aanwezig te zijn.

Er wordt nog een formulier ontwikkeld voor de blauwe diensten. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

Binnenkort is het weer de gecombineerde opgave-problematiek; Voor wie blauwe diensten heeft afgesloten: voeg de sloten toe bij “mijn percelen”. Dit moet correct gebeuren. Anders kan het collectief niet uitbetalen. Graag voor 10 mei toevoegen.

Er zal binnen het gebied van ANV Weide & Waterpracht een monitoring weidevogels plaatsvinden. Arjan van Duijvenboden is een gecertificeerde  monitoorder en  zal tussen half april en half mei de door het collectief aangewezen polders monitoren. Het collectief heeft voor deze manier gekozen om zo met de start van dit nieuwe 6-jarige stelsel inzicht te krijgen in de aantallen weidevogels in het gebied. Hij kan ook doorgeven of het ingetekende beheer op de juiste plek ligt. Daarnaast is ANV Weide & Waterpracht ook blij met de vrijwilligers die gaan monitoren en nesten zoeken. Vrijwilligers die monitoren kunnen ook twee keer gaan tellen ( broedparen half april en ouderparen half mei) maar mogen het ook vijf keer doen ( BMP methode) . Vrijwilligers kunnen zien of er veel vogels op bepaalde percelen zitten.

Vrijwilligers en deelnemers kunnen meedoen met cursussen weidevogelen.  Het doel van deze cursus is om te zien wat de weidevogels doen in het veld i.p.v. het nesten zoeken. Probeer, wat betreft weidevogels de polder te “lezen”

Het is belangrijk dat deze gegevens samen komen bij de gebiedscoördinator.  Door snel te melden, kan er ook snel gehandeld worden met bijvoorbeeld last minute beheer.

We hebben elkaar nodig; we kunnen er samen voor zorgen dat de formule 1 + 1 = 3  werkelijkheid wordt.

Bestuursverkiezing:

   Peter Giezeman is na de derde termijn van drie jaar niet meer herkiesbaar. Omdat in 2016 het nieuwe  stelsel Agrarisch Natuur en Landschap Beheer is ingegaan en de ANV als deelnemer binnen het collectief Rijn & Gouwe Wiericke in een overgangsjaar zit, stelt het bestuur voor om Peter Giezeman nog voor een jaar aan te laten blijven. Peter stelt zich voor dit ene jaar nog herkiesbaar. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Incasso machtiging innen contributies leden.

ANV Weide & Waterpracht is blij dat ze haar contributie nog niet hoeft te verhogen. Door middel van een automatische incasso zal de contributie van 20 euro afgeschreven worden. 

Rondvraag:

Naar aanleiding van het hoofdstuk ANLB.

*Tijdens de vorige SNL periode werden de bedragen van de afgesloten pakketten eenzijdig door de overheid verlaagd. Kan dat nu weer.

*Antwoord: Het collectief gaat ervan uit dat deelnemers worden uitbetaald op basis van  de tarieven die in het contract zijn opgenomen.

  Er kunnen kleine verschillen ontstaan wat betreft het hakhoutbeheer. 

Om 21.15 sluit Yvonne Oostdam de vergadering 

Na de pauze is Sjaak Hoogendoorn de gastspreker. Sjaak was tot 2000 melkveehouder in Driebruggen en verhuisde daarna met zijn boerderij naar Waterland. Sjaak is daar al 10 jaar voorzitter van de ANV Water Land & Dijken. Hij vertelt  over de vereniging  ANV Water Land & Dijken  en over het gebied en de ervaringen met de deelnemers agrarisch natuurbeheer binnen deze ANV. Verder vertelde hij over de verschillende bedrijfsstijlen in het gebied en hoe die verschillend omgaan met de inpassing van het agrarisch natuurbeheer. 

Zijn boodschap. Wees trots op je bedrijf en probeer op welke manier dan ook je  te  onderscheiden. Ga als bedrijf niet op in de massa ,maar produceer iets exclusief met een goed verhaal waar je helemaal achterstaat.