Concept notulen jaarvergadering ANV Weide & Waterpracht 21 maart 2013. 

Aanwezig: 30 leden en genodigden 

Voorzitter Yvonne Oostdam heet iedereen van harte welkom. Speciaal de gastspreker van vanavond Bennie v.d. Brink.

Op 21 maart 2013 is om 7.15 uur in Ede het eerste kievitsei gevonden. Het vergelijk werd getrokken met 2008..toen was het 2 maart. 

Berichten van verhindering en mededelingen

Fien Verbij, Arie Verboon en dhr. Nonner. Anton de Wit komt later 

Een memoriam wordt uitgesproken voor Ank van Dorp en Melvin Stolwijk. 

De uitnodigingen en jaarverslagen zijn voor het eerst verzonden per mail. Dit is vorig jaar afgesproken om de kosten in de hand te houden.

 Ook dit jaar zal er bij de uitgestelde maaidata weer gemonitoord worden. Vrijwilligers van de weidevogelgroep Reeuwijk zullen vijf keer monitoren te beginnen in de eerste week van april.

Zij zullen mogelijk via uw erf gaan om de percelen te bekijken. Overigens zijn er nog steeds vrijwilligers nodig om te monitoren..dus wie zin heeft, meld het bij Fien Verbij. 

Wat betreft de SAN regeling: de resterende gelden zijn in december uitbetaald en nu is het wachten op de totale afronding. 

EHS perikelen in de polder Bloemendaal. De provincie heeft zich terug getrokken ( bezuinigingen) en dat betekent dat de eerder gemaakte plannen niet meer doorgaan. De Later dit jaar valt het definitieve besluit, maar hoogstwaarschijnlijk gaat Bloemendaal uit de EHS. Omdat in deze polder al jaren is voorgesorteerd op de EHS is het moeilijk een doorstart te maken zonder externe gelden. De provincie heeft wel door laten schemeren dat als het gebied (dus de grondbeheerders en andere betrokkenen) met een integraal plan komt voor het beheer van polder Bloemendaal, er eventueel compensatiegelden beschikbaar zijn. Betrokkenen, waaronder gemeenten, SBB, LTO en ANV Weide- en Waterpracht werken nu samen aan zo’n gebiedsplan, waarbij de insteek “weidevogelgebied” zal zijn.

GLB is veel in het nieuws. Via nieuwsbrieven en vakbladen blijft u op de hoogte. Voor ons gebied zal SGGW een collectief gebiedsplan maken met een goede financiële onderbouwing (gebiedsofferte). Op deze manier hoopt SGGW geld binnen te halen. Door het zelf te doen scheelt het 40% in de overhead kosten. Dit SNL stelsel blijven we tot 2016 houden ( vraag van Sjaak van Veen) en daarna komt er een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer welke zeer waarschijnlijk betaalt gaat worden uit de “tweede pijler”.

Notulen jaarvergadering 2012

Deze zijn goed gekeurd. 

Verslag penningmeester en financiën

De grootste verandering zijn de terugbetalingen van de SAN gelden. Jan v.d. Werf vraagt of het geld ( zoals vorig jaar is afgesproken) voor de weidevogelgroep al is uitbetaald. Deze 1000 euro moet nog worden uitbetaald. Daarna is de vergoeding afgelopen omdat ook bij ANV Weide & Waterpracht het geld op is. De nesten welke gecontroleerd en uitbetaald worden, worden betaald vanuit SGGW en niet vanuit ANV Weide & Waterpracht. Dit was wel in het verleden zo. 

Vanuit SGGW is er geen geld meer voor de zoekers maar wel voor degenen die monitoren.. Dat laatste is intensiever en minder leuk als je alleen nesten wil zoeken, waardoor het moeilijker is vrijwilligers te vinden. Door hen te belonen met een kleine bijdrage hopen we meer gemotiveerde mensen te vinden die willen monitoren. . Maar de cijfers hebben veel waardeDe resultaten zijn waardevol voor ons. Op die manier kan er bekeken worden of de uitgestelde maaidata percelen op de juiste plek liggen. Gerrit Uijtbeijerse vindt het jammer dat er geen geld meer is voor de zoekers. Zijn voorstel om 1 euro per gecontroleerd nest uit te betalen kan niet..zoals eerder gezegd beheert SGGW de contracten en uitbetalingen van legselbeheer en daar is alleen geld vrijgemaakt voor monitoring. Het bestuur van weide- en waterpracht geeft aan dat er voor vrijwilligers geld beschikbaar is, zoals bij de Rabobank (stimuleringsfonds), stichting Groen en Doen etc. Het is niet zo moeilijk hier geld los te krijgen voor dergelijke vrijwilligers. 

Kascontrole

door Kees Rijlaarsdam en Léon Captein. Léon is afwezig wegens familieomstandigheden. Kees geeft tekst en uitleg over de controle.

Léon treedt af en Gerard Zonneveld en Kees Rijlaarsdam doen volgend jaar de kascontrole.

Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2012

De penningmeester en het bestuur hebben decharge gekregen voor het gevoerde beleid van afgelopen jaar. 

Beleidsplan.

Het doel van ANV Weide & Waterpracht is om het landelijk beleid te volgen ( SNL, GLB en EHS.

Maar daarnaast zijn er nog andere activiteiten die ANV Weide & Waterpracht opgepakt heeft.

Het project boerenzwaluw..help ze een handje..is er een van. Dankzij sponsoren is er genoeg geld binnengekomen om in ieder geval twee jaar te draaien ( daarvoor dank) om het project te starten. Cees v.d.Starre en Hans Hertogh zijn de vrijwilligers die de leden van ANV Weide & Waterpracht langs gaan om advies te geven, te tellen. De eerste 20 deelnemers zijn al bezocht. 

Er is vanuit de leden interesse in blauwe diensten. Momenteel draait er een onderwaterdrainage project van het hoogheemraadschap Rijnland en  Stichtse Rijnlanden. De voorwaarden vindt u op de website van provincie Zuid Holland. Er is alleen subsidie op percelen die  zijn aangewezen als “bodemdalingsgevoelig” Voordeel van dit project is dat de bodemdaling minder hard gaat. De invloed op weidevogels is nog niet geheel duidelijk. 

Verkiezing van bestuurslid Peter Giezeman.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de herverkiezing van Peter Giezeman voor drie jaar te bevestigen 

Resultaten seizoen 2012

De weidevogels behouden is ook een onderdeel van het beleidsplan. Anton geeft een toelichting op de cijfers. Er is geconstateerd dat er in 2012 meer weidevogeljongen groot zijn geworden. Met grote waarschijnlijkheid mag aangenomen worden dat dit door de late start van het maaiseizoen kwam. John van Gemeren vindt dat hier beter op gelet kan worden want juist dit is het bewijs dat het beter kan gaan met de weidevogels als er later gemaaid wordt.

Volgend jaar zal er in de Middelburgerpolder/vreesterdijk geen maïs meer komen. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk een afname in het aantal weidevogels betekenen. De vergadering begrijpt wel dat het economisch er niet meer inzit om juist hier maïs te behouden. John van Gemeren vraagt het bestuur om genoemd gebied extra kwaliteit te bieden en nodigt hen uit zich hiervoor in te zetten. Het bestuur geeft aan zich hiervoor sterk te maken.

 Gerrit Uitbeijerse vindt de grafiek op p7 van het jaarverslag niet erg duidelijk. Hij vraagt of de grafiek meer uitgesplitst kan worden zodat ook helder wordt waar de nesten liggen (uitgestelde maaidata of percelen met legselbeheer). 

Incasso machtiging inning contributie voor de leden.

De afgelopen drie jaar is er een fout gemaakt bij de inning van de contributie.

Het betreft de contributie van de A leden die meedoen aan legselbeheer. In plaats van 20 euro contributie is er de afgelopen drie jaar 25 euro geïnd.

De leden kunnen dit met terugwerkende kracht terug gestort krijgen.

De vergadering besluit om dit geld in de kas te laten en volgend jaar weer op een lijn te komen. De contributie zal dan weer 20 euro zijn. 

Rondvraag en Sluiting officiële gedeelte jaarvergadering 2013.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

 

Pauze

Spreker Bennie v.d. Brink is uitgenodigd. Met deze spreker is ook officieel de start van ons project “we schrijven het op de balk” om de boerenzwaluw extra in de spotlights te zetten. 

Bennie is zwaluwkenner bij uitstek. Hij laat een prachtige fotoserie zien. Hij volgt al tientallen jaren de boerenzwaluw; vooral ook tijdens de winter. Hij vertelt over de trek en het verblijf van de zwaluwen in Afrika en laat zien wat de gevolgen zijn voor de zwaluwen van de veranderende omstandigheden door de jaren heen. Het is een boeiend en leerzaam betoog.