Jaarvergadering ANV Weide % Waterpracht is op 29 maart in de Brug Reeuwijk

jaarvergadering 2016

Concept Notulen jaarvergadering ANV Weide & Waterpracht 17 maart 2015

Zalencentrum “De Brug” in Reeuwijk

Aanwezig: 45 personen.

Berichten van verhindering: dhr. C. v.d. Kamp en dhr. W. Habben Janssen.

Opening door voorzitter Yvonne Oostdam

Welkom aan de leden en geïnteresseerden

Yvonne geeft een toelichting waarom de jaarvergadering in De Brug is.

Na de pauze is er een gezamenlijke bijeenkomst van de drie ANV’s ( Lange Ruige Weide, De Parmey en Weide & Waterpracht ) voor meer informatie over het nieuwe Agrarische Natuur en Landschap Beheer ( ANLB) wat in 2016 zal gaan draaien. Om binnen het ANLB mee te doen was het nodig om een groter gebied binnen de provincie te bestrijken ( een collectief) ANV Weide & Waterpracht had al een samenwerkingsverband met de twee eerder genoemde ANV’s en vormden samen Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke ( SGGW) Voor de provincie Zuid-Holland was dit een te klein gebied om als collectief mee te doen . Er is samenwerking gezocht met andere gelijkgestemde ANV’s in de provincie. In december 2014 is er besloten om met de eerder genoemde ANV’s en ANV de Wetering samen verder te gaan als collectief Rijn & Gouwe Wiericke richting 2016 en volgende jaren.

Mededelingen:

We staan even stil bij het overlijden van de heer W. Slappendel ( Voshol) Hij is recent overleden. Hij was zeer betrokken bij de weidevogels en het boerenzwaluwenproject van de ANV afdeling.

Vanaf nu is het mogelijk om op  mijn rvo.nl de percelen te bekijken en zo nodig aan te passen voordat de gecombineerde opgave 2015 open gaat.

 Concept Notulen jaarvergadering 20 maart 2014.

Deze zijn goedgekeurd

Toelichting penningmeester over het financiële verslag 2014.

Het verslag geeft geen reden voor opmerkingen

Verslag kascommissie ( Gerard Zonneveld en Joost v.d. Vis)

Gerard en Joost hebben de boeken ingezien en goedgekeurd. Voor ANV Weide & Waterpracht is de boekhouding summier daar zij het financiële beheer van SNL heeft uitbesteed aan SGGW.

De kascommissie adviseert om het bestuur over 2014 decharge te verlenen. De leden gaan hiermee akkoord en geven decharge aan het financieel gevoerde beleid van 2014.

Aftredend kascontrole lid en verkiezing nieuw kascontrole lid.

Gerard Zonneveld heeft twee jaar de boeken gecontroleerd waarvoor hij wordt bedankt. Hij is aftredend. Voor 2015 zullen Joost v.d. Vis en Wim Kwakernaak de kascontrole uitvoeren.

 Beleidsplan: Boerenzwaluwenproject

In 2012 is een enquête onder de leden uitgevoerd. Hier kwam naar voren dat er veel belangstelling was voor een boerenzwaluwenproject. Dat is in 2013 opgestart voor drie jaar. In 2015 gaat ANV Weide & Waterpracht dit project afsluiten. In het voorjaar komen de vrijwilligers Hans Hertogh en Cees v.d. Starre bij 50 deelnemers binnen het ANV Weide & Waterpracht gebied langs om de boeren- en de huiszwaluwen te tellen. In het derde jaar is er nog steeds grote animo onder de deelnemers. De aantallen boeren- en huiszwaluwen nemen toe. Ondanks dat er in 2016 geen project meer zal draaien, hoopt het bestuur dat de deelnemers en tellers nog steeds even enthousiast blijven.

GLB 2016 en Groen Blauwe schakels

Na de pauze volgt een toelichting over ANLb vanaf 2016 maar Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke ( SGGW) heeft in 2014/2015 hierop al voorgesorteerd door mee te doen met een aantal pilot projecten om alvast te “oefenen met groen blauwe diensten”.

Zo is in 2014 samen gewerkt met de waterschappen ( Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) om blauwe diensten uit te voeren ten behoeve van  Kader Richtlijn Water.  Voor SGGW was het pilot project bedoeld om te oefenen als collectief richting 2016 en dat was ook van toepassing op de beide waterschappen.

Binnen ANV Weide & Waterpracht is bovenstaand pilotproject gestart in het Alphense deel van de JC Hoogendoornlaan in polder Steekt. Hier hebben drie deelnemers gewerkt met de baggerspuit en ecologisch geschoond. Dit is gebeurd op de wijze waarop het waterschap het wilde hebben. Baggerspuiten zonder vleugels en met een aanwijsbare vore van 60 cm breed in het midden van de sloot en ecologisch slootschonen. Bij voorkeur een kant de sloot niet schonen en de andere kant wel. Deze combinatie van twee blauwe diensten werd als één pakket gezien. Voordelen: het slootleven en de flora langs de sloot blijven beter intact. Door dit jaren te doen, krijg je helder water en minder slotvuil. Ook zullen er minder nutriënten in het water aanwezig zijn, Na evaluatie van 2014 werden de knelpunten en voordelen doorgesproken. In 2015 zal dit gebied nog een keer op deze wijze gedaan worden en zal geprobeerd worden om binnen ANV Weide & Waterpracht nog meer sloten te schonen met deze blauwe dienst.

Deze blauwe diensten zullen mogelijk ook in het nieuwe collectief beheerplan terugkomen.

Polder Bloemendaal

Afgelopen jaar zijn we in polder Bloemendaal begonnen aan het uitvoeren van het plan Weids Bloemendaal. Overheidspartijen en gebiedspartijen hebben dit plan gezamenlijk opgesteld om het gebied wat aanvankelijk als EHS bestemd was, weer aantrekkelijk te maken. Er is geld voor dit plan waardoor het gebied grotendeels ingericht wordt als agrarisch weidevogelgebied, maar ook aantrekkelijk wordt voor recreatie vanuit de stad Gouda en toerisme. Ook de verbetering van het economisch perspectief voor omliggende bedrijven wordt niet vergeten. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt het inrichten en beheer van het weidevogelplan betaald uit het hiervoor bestemde deel van de subsidie. Vanaf 2016 hopen we dat er geld beschikbaar komt uit het nieuwe stelsel Agrarisch natuurbeheer. De inbreng van de ANV bestaat uit overleg met de eigenaren/beheerders van de percelen (die niet in eigendom van SBB zijn) om tot een beheer te komen dat bijdraagt aan het versterking van de weidevogeldoelstelling in het gebied en om in overleg met SBB een kwalitatief goed weidevogelbeheer in de hele polder te realiseren. Er is  uitdrukkelijk de wens uitgesproken naar SBB ( welke  de eigenaar is van het eerdere EHS gebied) om de percelen meerjarig te verpachten zodat er continuïteit in het beheer komt.

http://www.waddinxveen.nl/inwoners/plannen-en-projecten_42593/item/weids-bloemendaal_102377.html

Bestuursverkiezingen.

Arjan van Dorp en Fien Verbij  stellen zich beiden herkiesbaar stellen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht steunt dit voorstel en de leden ook. Er wordt dank gezegd voor het gestelde vertrouwen.

 Resultaten van het afgelopen  weidevogelseizoen 2014. Een toelichting door Anton de Wit

Het voorjaar begon in 2014  al vroeg. In april werd al een groot deel van de eerste snede gemaaid. Ook de meeste weidevogels waren vroeg. Op 3 april  werd de eerste controle al bij ANV Weide & Waterpracht uitgevoerd. Vanaf half mei ging de temperatuur omhoog en werd het laatste van de eerste snede (niet zijnde maaidatumpercelen) gemaaid. Dit betekende dat er al een behoorlijke variatie in de polders was van gewaslengten en beweiding. Waar de maand mei in andere delen van het land erg nat eindigde, bleef het in onze omgeving relatief droog. Hierdoor was te zien dat percelen die wat natter zijn meer bezocht werden door weidevogels. Om te experimenteren met drassige percelen zijn er op twee percelen in het gebied van  Gouwe Wiericke plas-dras pompen geïnstalleerd op zonnepanelen. Het was duidelijk dat deze percelen een bepaalde aantrekkingskracht ondervonden van weidevogels met pullen. Pullen die in de omgeving (tot wel meer dan 500 meter) uitkwamen, werden door hun ouders naar het betreffende perceel gelokt. Deze percelen waren drassig, maar stonden niet of nauwelijks onder water (in de greppel of in kuiltjes stond wel water).

We zien dat de kievit binnen ANV Weide & Waterpracht onder druk staat  maar de grutto en tureluur blijven stabiel op de percelen met legselbeheer.  Op de percelen met maaidatumbeperking is de  indruk dat deze soorten zelfs iets toenemen. Zoals gezegd is de kievit voor het derde achtereenvolgende jaar teruggelopen in aantal. Niet dat de aanwezige paren geen resultaat boeken, maar er komen duidelijk minder kieviten na de winter terug naar onze omgeving (en heel Nederland) om te broeden. Bij de scholeksters zien we overigens ook een teruggang in aantal. Opvallend hierbij is dat er waarschijnlijk niet minder zijn maar wel duidelijk minder tot broeden komen.

Ook de afname van de maispercelen binnen het gebied van ANV Weide & Waterpracht zorgt er voor dat er minder clusters kieviten op deze percelen zitten.

In 2014  is er iets meer last-minutebeheer afgesloten, waarbij het vooral legselpercelen betrof en in mindere mate percelen met al een maaidatumbeperking maar dat heeft ook te maken met het gemiddeld genomen toch wat vroege voorjaar van 2014.

 

Incasso machtiging inning contributie voor de leden.

De contributie  van € 20,00 voor de leden  van ANV Weide & Waterpracht die meedoen met de SNL regeling zullen verrekend worden met de afrekening legselbeheer. Bij de andere leden wordt de contributie automatisch afgeschreven via een incasso.

Rondvraag:

In de maand maart worden er weer ganzeneieren geprikt. Men is begonnen in Zevenhuizen en ook Reeuwijk zal aangedaan worden. Alle methodes  om de ganzenoverlast te verminderen, zijn toegestaan volgens een krantenartikel in de Gouwe Koerier. Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht vermoedt dat men de eieren bedoeld maar is daar niet geheel zeker van. Wie mee wil doen met de prikactie.. even melden bij Anton de Wit.

Yvonne sluit de jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht en nodigt iedereen uit voor de voorlichting over het nieuwe ANLB na de pauze.