Notulen jaarvergadering van ANV Weide en Waterpracht op 17 maart 2011

Locatie: Dorpshuis “de Kaag”te Reeuwijk Dorp

Aanwezig: 35 personen.

Afmeldingen: W. Habben-Jansen, C.v.d. Starre 

Yvonne Oostdam heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering.

Yvonne opent de vergadering met een agenda aanpassing. Als extra punt komt SNL (Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer) en de resultaten van het afgelopen seizoen aan de orde onder agendapunt 3. 

Daarna zijn de mededelingen aan de orde

- Men kan het boekje “erfvogels in beeld” en de folder over boerenzwaluwen meenemen

De boerenzwaluw is de vogel van 2011. Er zal dit jaar in de regio geïnventariseerd worden hoeveel paartjes er aanwezig zijn

- Folders van de open dag op 1 en 2 april 2011 bij de Fam. van Dorp in Alphen aan den Rijn.

- Er rouleren eksterkooien in onze vereniging. Voor meer informatie kunt u Fien Verbij bellen.

- Bij LNV is er subsidie te krijgen als men energie bespraat. Kijk op de site van LNV/Loket bij de link over subsidies. Als men daar regelmatig kijkt, kan het zijn dat er ook andere subsidies opengesteld zijn die voor u interessant zijn.

- ANV Weide en Waterpracht en Veelzijdig Boerenland hebben goede contacten met hoogheemraadschap Rijnland voor het starten van diverse projecten om de waterkwaliteit te verbeteren. Heeft u een idee, geeft het door aan het bestuur van ANV Weide en Waterpracht. 

De notulen van de jaarvergadering van 24 maart 2010

- Er zijn geen opmerkingen over de notulen 

Mededelingen over SNL en de resultaten.

- Op 10 maart 2011 hebben degenen die meedoen aan de SNL regeling van Dienst Regelingen een brief gehad over de betalingen. Deze zijn met 6 weken uitgesteld. DR loopt achter met o.a. de perceelsregistratie. Dit geld ook voor de gebieden welke zijn ingediend met probleemvergoeding.

Hier kunnen wij niets aan doen maar kunnen ons wel voorstellen dat dit frustratie geeft. We hopen dat ondanks dat, de deelnemers dit jaar weer de afgesloten pakketten naleven. 

- De resultaten over 2010 zijn niet verschillend ten opzichte van de rest van Nederland. Opvallend in ons gebied is dat alle vogelaantallen zijn afgenomen behalve de grutto.

Voor de kievit is er minder maïs areaal beschikbaar gekomen in ons gebied. Idem voor de scholekster. Dit verklaart voor een gedeelte de afname van deze vogels. 

- Er is voor eenieder een link http://bronacceptatie.portaalnatuurenlandschap.nl/CollectiefBeheerPlan/BeheerEenheden

Het is wel zoeken waar de percelen zich bevinden maar op die manier kan iedereen zien wat er afgesloten is. De legenda spreekt voor zich.

Anton de Wit zorgt voor een kaart voor iedere deelnemer. Die kan o.a. gebruikt worden voor nestcontroles.

Nestcontroles kunnen gemeld worden bij Fien Verbij. 

- Het pakket Botanische Weiderand is ( voor degenen die hem hebben toegewezen) geldig voor ZES jaar. In die periode mag er twee meter vanuit de kant niet bemest worden. Als het perceel gemaaid wordt, twee meter laten staan. Maaien na 1 juni en beweiden kan het hele jaar door. 

-SGGW ( Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke) heeft in het verleden besloten om de2 meterbotanische weiderand goed te stimuleren. Op die manier zou er minder ha kuikenland geplaatst hoeven te worden. Er is nu interesse vanuit de andere ANV’s om dit te realiseren.

Overigens zal strenger gecontroleerd worden op de 2 meter. 

- in 2010 hebben een paar veehouders gebruik gemaakt van last-minute beheer. Vaak ging dat om een deel van het perceel wat bleef staan om de pullen maar ook de nesten meer bescherming te geven. Er is hier voldoende budget voor. Aanmelden via de nestcontroleurs of rechtstreeks aan Anton de Wit. Voor de voorwaardes kan men kijken op de website: http://www.gouwewiericke.nl/ 

Opmerkingen en vragen van de leden:

- Wat te doen met de collega’s die niet meedoen met weidevogelbescherming? Zij kunnen mogelijk het imago bederven als zij geen rekening houden met de nesten?

* Daar is niets tegen te doen. AID of aanverwante instanties zullen hier op controleren. Mogelijk dat GLB meer gaat insteken op groen. Dan doen ze misschien weer mee

- De vrijwilligers zijn minder gemotiveerd om te zoeken, mede door meer percelen met uitgestelde maaidata en minder resultaten.

* Uitgestelde maaidata is niet veel meer dan andere jaren. Het vinden van minder nesten is niet bepaald stimulerend om de vrijwilligers langer door te laten zoeken. Toch blijven vragen of ze komen daar er na de eerste snede gras best nog wel wat kan zitten.

- Predatie door ooievaars/ buizerds en mogelijk vossen. Wat is daar aan te doen.

* De mensen die een ooievaarspaal hebben staan, zijn er op aangesproken. Meer kan je niet doen. Bij de buizerd is het de afweging..wil je een roofvogel of weidevogel. Ga met de gemeente aan de slag voor ontheffing om de boom met nest om te zagen..Ook aan de gemeente kan je vragen waar ze liever op insteken. Overigens is de mens met zijn of haar geurspoor een van de grootste predatoren. Hou gepaste afstand van gevonden nest en bekijk van een afstand of het nest er nog is.

- De uitbetalingen laten te lang op zich wachten, evenals de uitbetaling van de probleemvergoedingen. Idem is er veel onduidelijkheid over de perceelsregistratie

* Dit heeft in de brief van DR gestaan. Rond 1 juli 2011 gaat er uitbetaald worden en zal ook over de percelen meer duidelijk zijn. 

Verslag penningmeester:
- Er is in 2009 meer betaald dan geïnd. De resultaten van de nesten was dus goed

De begroting van 2010 was vorig jaar moeilijk te maken en daarom zal dit bedrag ten laste gaan van het eigen vermogen.

-In 2010 zijn de contracten van de PSAN regeling 2003- 2009 afgesloten.  Aan het einde van de periode wordt het verschil wat er geïnd  en uitbetaald is, uitbetaald.

Er is 38.000 euro over. Het voorstel is om 25.000 euro terug te betalen aan de deelnemers met weidevogelcontracten die vanaf 2003 hebben meegedaan. Dit gaat naar rato van het aantal hectares wat is ingebracht. Ook is het voorstel om de resterende 13.000 euro te reserveren voor de komende jaren om tegenslagen op te vangen.

-- > De ledenvergadering gaat akkoord met deze twee voorstellen. 

Begroting 2011.

Dit is een globale begroting daar het bestuur zich gaat heroriënteren op haar toekomst als ANV. Welke onderdelen gaan we oppakken en wat laten we zitten. SGGW heeft de contracten van legselbeheer/uitgestelde maaidata/ vluchtstroken/ ruige mest onder haar hoede. Als ANV Weide en Waterpracht hebben we hier alleen een controlerende taak in. 

Kascontrolecommissie

Dhr. A. Verboon en dhr. W. Habben Janssen hebben de boeken gecontroleerd en deze goed gekeurd.

-Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering decharge over het financiële beleid van 2010

*De ledenvergadering verleent decharge over het financiële beleid van 2010. 

Nieuwe kascontrolelid.

Dhr. A. Verboon heeft de boeken voor het tweede jaar gecontroleerd. Daar wordt hij hartelijk voor bedankt.

Léon Captein zal volgend jaar samen met Wim Habben Janssen de boeken controleren. 

Vergoeding voor de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o voor het jaar 2010

- Het bestuur vraagt of de ledenvergadering akkoord kan gaan om de weidevogelgroep Reeuwijk e.o 750 euro te schenken. Zij kunnen daar o.a. materiaal van kopen.

* De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

Verkiezing van nieuw bestuurslid.

Cees de Jong heeft zich voor een periode van drie jaar herkiesbaar gesteld. Het bestuur van ANV Weide en Waterpracht ondersteunt Cees als bestuurslid.

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen.

*Bij algemene instemming van de ledenvergadering is Cees de Jong herkozen voor een periode van drie jaar.

Cees bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen en hoopt dit de komende drie jaar weer waar te maken. 

Incasso machtiging contributie bij de leden

De penningmeester heeft het bestand opgeschoond door een aantal mensen te schrappen. Er werd door deze personen niet of na heel lang aandringen betaald. Degenen die nu op de ledenlijst staan, hebben een automatische incasso. 

Rondvraag

- Ganzenoverlast: Er is een ganzenformulier om schade te verhalen. Vul dit formulier juist en zeer volledig in. Meld je ook aan voor de schade taxatie voor 20 april.

Overigens mogen de jagers er ook op aangesproken worden. Zij kunnen ontheffing aanvragen via WBE. 

Pauze 

Na de pauze is het woord aan Jan de Goeij

Jan vertelt over zijn bedrijf en welke plannen de maatschap in de toekomst willen realiseren.

In Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en polder Stein worden de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van de Natuurboerderij Hoeve Stein van de maatschap De Goeij. Het betreft een veehouderijbedrijf dat binnen enkele jaren 200 melkkoeien zal gaan houden op200 hectaregrasland met een natuurfunctie. Ongeveer de helft van de gronden zal eigendom van het bedrijf zijn en in Particulier Natuurbeheer worden opgenomen. De andere helft van de benodigde weidegronden zullen worden gepacht van Staatsbosbeheer.

Voor het bedrijf zijn specifieke streefbeelden opgesteld gebaseerd op de doelsoorten van Groene Ruggengraat en EHS

Halverwege 2011 zal het bedrijfsplan voor de natuurboerderij gereed zijn.

Naar dit bedrijfsplan wordt in stappen toegewerkt, waarbij tijdens iedere stap de haalbaarheid wordt getoetst door zowel maatschap de Goeij als de provincie.

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het ministerie van EL&I en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om de plannen van de particuliere initiatiefnemers haalbaar en uitvoerbaar te maken. Andere betrokken overheden zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Watersnip en Staatsbosbeheer.