Jaarverslag 2012

Van de voorzitter

Het jaar 2012 was een jaar waarin veel over (de toekomst van) agrarisch natuurbeheer gezegd en geschreven is. Wat het broedseizoen 2012 exact gebracht heeft leest u verderop in dit verslag.  Feit is wel dat er fors minder kieviten gebroed hebben; niet alleen bij ons, maar ook landelijk. Lange tijd werd gedacht dat de kievit makkelijker stand zou houden als bijv. de grutto, maar de laatste jaren lijkt ook de kievitstand hard achteruit te gaan. In het gebied van ANV Weide & Waterpracht is dat deels te verklaren doordat er op de percelen met legselbeheer minder maïs is verbouwd.
Het broedsucces, dat wil zeggen het aantal vlieg-vlugge jongen per nest, is wel redelijk gunstig over 2012. Het mozaïekbeheer, inclusief de 2 meter slootrand, lijkt succesvol te zijn als schuil- en foeragemogelijkheid voor jonge vogels.

In 2012 bestond Weide- en Waterpracht 15 jaar. Dit hebben we op bescheiden schaal gevierd. De beschikbare financiën zijn in deze tijd, ook bij de agrarische natuurvereniging (ANV), beperkt. Wel was er ruimte voor taart op de jaarvergadering en hebben we op 23 augustus een barbecue gegeven op het bedrijf van Jan en Yvonne vd Werf.

In de afgelopen 15 jaar hebben ANV’s landelijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We zijn toonaangevend in het faciliteren van o.a. legsel- en slootkantbeheer via SNL, maar ook binnen de landelijke netwerken en politiek zijn we, verenigd in een overkoepelende organisatie, een volwaardig gesprekspartner. Dat resulteert o.a. in een belangrijke rol die collectieven,  bijv. grondbeheerders verenigd zoals bij ANV’s, waarschijnlijk toebedeeld krijgen bij de uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Hoewel ten tijde van het schrijven van dit stuk, nog steeds onduidelijk is hoe het GLB exact ingevuld gaat worden, zal het resultaat van onze lobby, vaak door samen op te trekken met LTO, merkbaar zijn in de uitwerking. Via nieuwsbrieven houden we u van de vorderingen op de hoogte.

Afgelopen jaar heeft u gemerkt dat we u steeds vaker via e-mail op de hoogte houden van het wel en wee van de ANV. Dat heeft als voordeel dat we u sneller, vaker en goedkoper op de hoogte kunnen houden van actualiteiten. Ook is de website www.weideenwaterpracht.nl  in de lucht gegaan. Hier staan de laatste nieuwtjes op.  Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat uiteraard graag.

In 2012 hebben we ook (eindelijk!) de SAN-regeling 2004-2009 af kunnen ronden. DR was het belangrijkste struikelblok waardoor we niet eerder tot afronding over konden gaan. In december 2012 hebben we de balans opgemaakt over genoemde periode. Er zijn in die periode meer gelden geïnd dan er uitbetaald zijn aan resultaatbeloning. Zoals in de voorgaande jaarvergadering is beloofd, hebben we het restant uitbetaald in een bedrag per ha. Dit bedrag hebben we in december 2012 naar u overgemaakt. 

In 2012 hebben we u ook een enquête toegestuurd. Deze enquête was de aftrap voor een nieuw beleidsplan voor onze ANV. De resultaten van de enquête zijn startpunt geweest voor het opstellen hiervan. We hebben een goed beeld gekregen wat u van ons als ANV verwacht. De komende jaren stemmen we onze werkzaamheden hier zoveel mogelijk op af. Zo zijn we in februari al begonnen met het project Boerenzwaluwen. Dit is een drie jaar durend project om de boerenzwaluw in ons werkgebied een steuntje in de rug te geven. We zijn gestart met 20 deelnemende bedrijven die zich hiervoor hebben opgegeven. Volgend jaar  is er ruimte voor nog eens 20 deelnemers.  We houden u op de hoogte van de resultaten!

Tot slot was 2012 ook het jaar van de wisselingen van de staatssecretarissen. Met het vele wisselen zijn ook veel onduidelijkheden ontstaan of juist blijven bestaan. Zo is nog steeds veel onduidelijk over Natura2000, (vrijkomende)EHS-gronden, GLB etc. Komend jaar hoopt onze huidige staatssecretaris Dijksma over deze onderwerpen duidelijkheid te geven. Laten we hopen dat we daar dit jaar getuige van mogen zijn.

Tot slot danken we u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en hopen we u te ontmoeten op de jaarvergadering op 21 maart in De Kaag in Reeuwijk. Na het formele deel kunt u dan genieten van een enthousiast betoog van de zwaluwkenner bij uitstek: Bennie van den Brink.

Notulen jaarvergadering 2012

Eend met nest in knotwilg. Foto: Cees van der Starre

 

Notulen jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht op 22 maart 2012

 Locatie: Dorpshuis “de Kaag” te Reeuwijk Dorp

Aanwezig: 30 personen 

Voorzitter Yvonne Oostdam opent de vergadering door iedereen welkom te heten.

 Mededelingen:

Berichten van verhindering. 

 Léon Captein, Landschapsbeheer Zuid-Holland, Stef Verburg, Gert v.d. Hoeven 

 • De vondst van het eerste kievitsei  op 15 maart bij van Oostrom ( oud Bodegraafseweg)
 • Het 15 jarig bestaan van ANV Weide & Waterpracht. Dit komt later in het seizoen terug. Nu wordt er in de pauze..als aftrap..getrakteerd op taart.
 • Afgelopen jaar heeft Cees v.d. Starre  bij de meeste leden een boerenzwaluwtelling gedaan. Het verslag is bijgevoegd. Cees bedankt de deelnemers voor hun medewerking.
 • Er zijn folders aanwezig van: Landschapsbeheer Zuid-Holland, over erfvogels, particulier natuurbeheer, folders van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn ,het nieuwe geopende klompenpad in Aarlanderveen ( dit is gerealiseerd in samenwerking met voorgenoemde stichting)
 • Op 24 februari is een oeverzwaluwwand geopend. Deze bevindt zich op het land van Dirk Vergeer.  ANV Weide & Waterpracht heeft hier een financiële bijdrage voor gegeven
 • Ook is er een financiële bijdrage gegeven voor het beheren van een stukje land waar kievitsbloemen groeien. Vrij uniek binnen onze vereniging.
 • Als men overlast heeft van kraaien en eksters, kunt u contact opnemen met Anton de Wit. Hij beheert namens de vereniging de kooien en fungeert als uitleenpunt. 
 • de presentielijst gaat rond. Gezien de kosten van het printen en verzenden, zal er in detoekomst steeds meer via de mail verzonden worden. Geef de eventuele wijzigingen door aan het secretariaat en aan de gebiedscoördinator van Stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke.  

Notulen jaarvergadering 17 maart 2011. 

* Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.  

Verslag penningmeester 

De penningmeester geeft aan dat het een kort verslag is. Voorheen waren de financiële activiteiten van de resultaatbeloningen opgenomen in het financiële jaarverslag. Nu is deze resultaatbeloning (SNL) ondergebracht bij SGGW. Het zijn nu eigen activiteiten welke terug te vinden zijn op het verslag. De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag. 

Vorig jaar is afgesproken om de resterende SAN gelden uit te betalen aan de leden. ( periode 2003-2009) Het bedrag was toen 25.000 euro. Echter zijn er het afgelopen jaar een aantal nabetalingen geweest. Dit was bij de vorige jaarvergadering nog niet bekend. Er blijft nu 23.000 euro over als nabetaling. De nabetaling wordt gedaan naar rato van het aantal hectares. 

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering of men akkoord is met de uitbetaling van 23.000 euro in plaats van 25.000 euro. 

De ledenvergadering besluit dat dit akkoord is.

De penningmeester gaat pas uitbetalen als DR de resultaatbeloning van 2011 heeft uitbetaald. Dit om liquiditeit- problemen te voorkomen.

Het geeft wel ergernis dat het op deze manier moet gebeuren. Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht blijft deze ergernis ventileren bij haar contacten met DR.

Kascontrole:

Wim Habben Janssen en Léon Captein hebben de kascontrole gedaan. De boeken zijn op correcte wijze bijgehouden. Wim vraagt aan de ledenvergadering om decharge te verlenen over het financiële jaar 2011.

De ledenvergadering verleent decharge over het financiële jaar 2011.

Wim wordt bedankt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de kascontrole. Hij heeft dit twee jaar gedaan en wordt opgevolgd door Kees Rijlaarsdam. 

 Bijdrage voor de weidevogelgroep Reeuwijk e.o 

Elk jaar wordt er op de ledenvergadering een bijdrage van de leden gevraagd om de weidevogelgroep Reeuwijk te ondersteunen. Dit jaar is het voorstel om 750 euro te schenken.Dit bedrag wordt gebruikt om materialen te kopen, een opening- en slotavond te organiseren, eventuele overige kosten zoals cursussen, repro etc..

Het akkoord van de ledenvergadering wordt gevraagd. 

Maar de voorzitter merkt ook op dat ANV Weide & Waterpracht steeds minder geld heeft te besteden en dat de bijdrage voor de weidevogelgroep in de toekomst waarschijnlijk afgebouwd zal worden.

De ledenvergadering waardeert het werk van de weidevogelvrijwilligers en ziet niet graag dat de bijdrage afgebouwd zal worden. 

Vanuit de ledenvergadering wordt het voorstel gelanceerd om van het eerder genomen besluit af te wijken. 

De ledenvergadering besluit dat van de eerder genoemde 23.000 euro nabetaling 1000 euro geschonken zal worden aan de weidevogelgroep Reeuwijk e.o. Deze zal pas uitbetaald worden in 2013 en… als de overheid de resultaatbeloning van 2012 heeft betaald. De weidevogelgroep krijgt het geld altijd een jaar na de goedkeuring. 

Op deze manier kan de weidevogelgroep een buffer opbouwen. 

De leden van ANV Weide & Waterpracht krijgen na dit besluit een nabetaling van SAN gelden ( periode 2003-2009) naar rato van het aantal hectares ..van 22.000 euro  

Bestuursverkiezingen:

Arjan van Dorp en Fien Verbij zijn herkiesbaar voor een periode van drie jaar

Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen en de ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur van de herverkiezing van . Daarvoor dank van de eerder genoemde bestuursleden.  

Vorig jaar had Yvonne Oostdam herkozen moeten worden. Door een misrekening van het bestuur moet dit nu met terugwerkende kracht gebeuren. Er zijn geen tegenkandidaten gekomen en de ledenvergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Yvonne Oostdam met als datum 17 maart 2011 voor een periode van drie jaar.

Beleidsplan ANV Weide & Waterpracht 2012-2016.

Mede dankzij de nieuwe regelgeving rondom de resultaatbeloning( SNL) is er in 2009 gekozen om samen te werken met twee andere ANV’s. De Parmeij en Lange Ruige Weide. Alle drie de ANV’s hebben te maken met dezelfde problematiek en samen vormen we een grotere partij naar diverse instanties en overheden toe.

Voor ANV Weide & Waterpracht viel hierdoor een groot deel van het activiteitenaanbod af. Dit is nu al te zien in het financiële jaarverslag. We constateerden dat diverse partijen in het Groene Hart belangstelling hebben met ons samen te werken en we zien ook kansen om deze “belangstelling”om te buigen in interessante projecten voor ANV Weide & Waterpracht. Er is al een begin gemaakt met onderwaterdrainage projecten van hoogheemraadschap Rijnland en andere blauwe diensten. 

Om de wensen van de leden te peilen is in januari 2012 een enquête gehouden onder de leden. De response is goed geweest en naar aanleiding daarvan is een beleidsplan voor een aantal jaren opgesteld. Bij de stukken voor de jaarvergadering is daarvan een verkorte versie bijgevoegd. 

De financieringsparagraaf ontbreekt. Om het beleidsplan uit te voeren zal in eerste instantie gezocht worden naar “sponsors “ Vervolgens kijken we of we genoeg financiële dekking hebben om een project van start te laten gaan De ledenvergadering vraagt zich af wat onderwaterdrainage en natuurbeheer met elkaar te maken hebben.  Bij onderwaterdrainage kan je zelf het water vasthouden en zoals vorig jaar in de droge periode er toch voor zorgen dat de grond toch goed blijft voor de weidevogel.

De ledenvergadering mist de biodiversiteit van de planten in het beleidsplan. Dit zal meegenomen worden in een pilotproject.

De ledenvergadering vraagt aandacht voor beter weidevogelbeheer. En nog meer aandacht voor de grutto. Het bestuur is al bezig met het opzetten van monitoring van uitgestelde maaidata percelen en stimuleren  dat de weidevogelvrijwilligers eerder de nesten invullen op de daarvoor bedoelde site. Op die manier kan de gebiedscoördinator eerder bijsturen door bijvoorbeeld  inzetten van kuikenstroken.

De ledenvergadering vraagt aandacht voor het beheersbaar houden van de ganzen. We moeten als lid maar ook als vereniging er voor zorgen dat in het bijzonder de Nijl, Canadese en soepganzen niet verder oprukken. Idem met andere predatoren.

De ledenvergadering geeft haar fiat om verder te gaan met beleidsplan.

SNL: Toelichting door Anton de Wit

Anton begint zijn verhaal over de uitbetalingen van de SNL gelden. Ongeveer 50% van de leden heeft nog een bezwaarprocedure lopen. Deze procedure loopt via SGGW.

De vier bezwaren die spelen zijn;

 • Bezwaar voor de overlap legselbeheer/botanische weiderand. ( deze is nog in behandeling)
 • Sancties voor te laat indienen van de gecombineerde opgave. ( in veel gevallen is er herbeschikt..een aantal zijn er nog in behandeling)
 • Er is niet betaald voor de botanische weiderand ( dit bezwaar is in veel gevallen afgewezen)
 • Aanpassing van de perceelsregistratie. Het blijft een crime. Als er inmiddels al een vaststelling heeft plaatsgevonden over de oppervlakte van 2010 wordt de uitspraak overgenomen naar 2011.

 De uitbetalingen van 2011 is weer tien weken verdaagd. Het geeft de gebiedscoördinator wel de ruimte om eerst 2010 recht te zetten en af te werken. Daarna kunnen de juiste gegevens voor 2011 verwerkt worden. In 2011 zijn er minder fouten gemaakt door zowel DR als door degenen die de gecombineerde opgave ingevuld hebben. De verwachting is dat er bij de gecombineerde opgave 2012 nog minder fouten inzitten ( er zullen dan meer controle punten zijn).

Uiteindelijk blijft eenieder zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gecombineerde opgave. Kijk goed of alle kruisjes/vakjes zijn aangevinkt. Voor vragen, kun je beter van te voren Anton de Wit bellen.

De weidevogels in 2011

De grafiek laat zien dat er minder vogels komen broeden. De kievit toont een groot verval. Het heeft mede mee te maken dat het voorjaar van 2011 erg droog was. Dit jaar wil het bestuur meer in gaan zetten op monitoring uitgestelde maaidata. Deze nesten werden voorheen nooit ingevuld en mogelijk komen we volgend jaar beter uit.

Ook was het opvallend..of gewoon omdat het te droog voorjaar was..dat er na half mei pas veel vogels zijn gaan broeden. Hou dat als deelnemer in de gaten voor dit jaar. 

Voor 2012 worden de nestcontroles aangemeld bij Fien Verbij. Binnen 72 uur wordt er gecontroleerd.

Anton zal zorgen dat iedere deelnemer perceelskaarten krijgt..voor de controles gaan beginnen. De link om je eigen percelen te bekijken is bepaald niet gebruiksvriendelijk.

Als er in het voorjaar plassen op je land staan, is dit goed voor de weidevogels om te fourageren. Probeer ze niet gelijk weg te halen.

De uitgestelde maaidata percelen worden dit jaar gemonitoord. Op 29 maart is er een bijeenkomst in het dorpshuis “de Kaag”. Landschapsbeheer Zuid_Holland geeft uitleg hoe dit in zijn werk gaat.

De vrijwilligers die dit gaan doen, zullen indien nodig ,de eerste keer melden dat zij gaan monitoren. Daarna zullen ze nog vier keer om de twee weken de stukken gaan monitoren.

Voor last minute beheer: Bel Anton de Wit…Het collectief beheerplan 2012 wat ingediend is door de Stichting GW is goedgekeurd door de provincie. 

Incasso machtigingen en inning contributie.

Peter Giezeman zal zo snel mogelijk hiermee beginnen. Als het geld van 2011 van DR binnen is, worden het restant van de SAN gelden  2004-2009 uitbetaald. 

Rondvraag:

* A. Spruijt valt met zijn percelen niet binnen een SNL gebied. Zijn nesten worden gevonden door een vrijwilliger maar zijn niet terug te zien omdat er geen controle plaatsvindt. Echter bij de Weidevogelgroep is er ook een site waar de nesten ingevoerd worden ( www.weidevogelbescherming.nl) en daar zijn ze wel op te zien.

* Onze eigen site werkt momenteel niet..daarvoor excuus en er wordt aan gewerkt. De site van de stichting Gouwe Wiericke voor alle beheer pakketten is http://www.gouwewiericke.nl/

*Als de deelnemers een herbeschikking krijgen vanuit DR..willen ze dat doorgeven aan Anton de Wit? Andersom zal dit ook gebeuren. Überhaupt verandering in gebruik van percelen doorgeven aan Anton de Wit.

* Op 25 maart heeft de Watersnip een voorlichtingsochtend over de grutto. 

Yvonne Oostdam sluit het officiële gedeelte af en de taart wordt aangesneden.  

Na de pauze krijgt de J. Helder het woord. Hij stelt zich zelf voor en vanavond is hij hier om de nieuwe natuurwet uit te leggen..Als voorzitter van de federatie particulier grondbezit heeft dhr. Helder veel te maken met de veranderingen rond de natuurwet.

Momenteel heerst er veel commotie over de plannen van staatsecretaris Bleker m.b.t. de voorgenomen integratie van de natuurwetgeving. De stelling van het kabinet luidt dat er nu te veel verschillende natuurwetten zijn. Dat kan eenvoudiger. Ook zou het huidige beleid economische ontwikkelingen in de weg staan. Het kabinet wil de bestaande Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door de Wet natuur.

In de nieuwe wet worden diverse bestaande beschermde natuurmonumenten te geschrapt. Tevens zal de lijst van dieren waar men vrij op mag jagen worden uitgebreid met dieren als de grauwe gans, kolgans, damhert, edelhert, ree en wild zwijn.