Knotwilg. Foto: Cees van der Starre

2011 ligt al weer een poosje achter ons. Het weerbeeld was er één van uitersten; van een droog voorjaar tot een erg natte zomer. Dit heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de broedresultaten van de weidevogels. Hierover leest u verderop in dit verslag meer.

Vorig jaar berichtten we dat we erg blij waren met de mogelijkheid om onze botanische weiderand mee te mogen tellen als kuikenland in het subsidiestelsel SNL. We gaven aan dat we deze mogelijkheid moeten koesteren en de voorwaarden “niet maaien voor 1 juni” en “het gehele seizoen niet bemesten” strikt moeten naleven. Namens de gebiedscoördinator Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (SGGW) kan ik zeggen dat u dit over het algemeen goed heeft gedaan. Een enkeling vergeet dat het bemesten van de 2-meterstrook het hele seizoen(!) niet is toegestaan. Wij vragen u hierop te letten, komend seizoen. Om goed inzicht te krijgen in het aantal broedparen weidevogels in ons werkgebied vinden we het belangrijk dat ook de broedparen in de percelen met uitgestelde maaidatum worden geteld. Het is echter niet toegestaan deze percelen te betreden om te gaan zoeken. Daarom gaan, speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers deze percelen in het broedseizoen 5 keer monitoren. Dit is een alarmtelling zonder het perceel te betreden. Als zij daarvoor naastliggende percelen moeten betreden wordt uiteraard eerst uw toestemming gevraagd.

De contractperiode SAN 2004-2009 is inmiddels al een tijdje afgelopen. Het duurde lang voordat we van DR inzicht kregen in de financiële afwikkeling. Inmiddels is er duidelijkheid en blijkt dat uit die periode geld over is. De afdracht die u aan onze vereniging gedaan heeft, is groter geweest dan het uitbetaalde bedrag voor resultaatbeloning in betreffende periode. Het restantbedrag wordt daarom aan u terugbetaald. Hierover zal de penningmeester uitleg geven op de jaarvergadering.

Het is teleurstellend dat u lang heeft moeten wachten op de uitbetaling van het SNL geld van 2010. Gelukkig gaat het met de betaling van de gelden in 2011 vlotter. Wij doen er alles aan om DR sneller te laten betalen. Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstig.

De provincie Zuid Holland heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de exacte gevolgen van de bezuinigingen van de regering op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer. Zij weet inmiddels wel hoeveel er bezuinigd moet worden, maar waar er exact geschrapt gaat worden in natuur, is nog steeds niet helder. Gelukkig blijven er mogelijkheden om (agrarische) natuur door ondernemers te laten beheren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de natuurboerderij van de familie De Goey in Reeuwijk. Staatssecretaris Bleker heeft hiervoor afgelopen jaar persoonlijk het startschot gegeven.  Hopelijk zal de staatssecretaris inzien dat (agrarisch)natuurbeheer effectiever door ondernemers als door publieke instanties gedaan kan worden. Het is daarom jammer dat er toch in de budgets voor agrarisch natuurbeheer gesneden is. Voor het jaar 2012 zijn de vergoedingen voor legselbeheer bevroren op het niveau van 2011, hoewel er eigenlijk indexering plaats had moeten vinden. Bij veel agrarische natuurverenigingen is dit in het verkeerde keelgat geschoten. Snijden in lopende afspraken is contractbreuk vinden wij. Daarom hebben we de gedeputeerde van ZH daarop aangesproken. Op dit moment kijken we naar de juridische mogelijkheden om deze bevriezing van de tarieven ongedaan te krijgen. Helaas zijn we niet hoopvol gestemd.

In juni 2011 heeft de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (stichting GW) het kwaliteitscertificaat Agrarisch Natuurbeheer ontvangen. Een dergelijk certificaat wordt uitgereikt aan beheerders van (agrarische) natuur, die hun (interne) processen op orde hebben en hebben afgestemd op het doel van de subsidiegever. Dat blijkt uit een opgesteld kwaliteitshandboek.

Door het uitbesteden van veel van de SNL werkzaamheden aan de stichting GW, heeft de ANV Weide- en waterpracht minder werk betreffende dit subsidie stelsel. Dit heeft ons doen besluiten ons te oriënteren op onze toekomst. Omdat we u als leden daarin willen betrekken hebben we u in januari gevraagd een enquête in te vullen. We zijn blij dat velen van u dit hebben gedaan. U hebt aangegeven waar uw prioriteiten op het gebied van agrarisch natuurbeheer liggen en wat u daarbij van ons verwacht. Aan de hand van de resultaten hebben we een beleidsstuk geschreven. Hierover wordt u in de jaarvergadering bijgepraat.

Met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in 2013, is de kans groot dat het (agrarisch) natuurbeheer op de schop gaat. De overkoepelende instantie van de ANV’s “veelzijdig boerenland” participeert in de lobby richting Brussel om agrarisch natuurbeheer ook buiten de EHS een rol te geven. We hopen u hierover het komende jaar meer duidelijkheid te geven.

Afgelopen jaar zijn de boerenzwaluwen in ons werkgebied geteld door een vrijwilliger: Cees van der Starre. Hij vertelt verderop in dit jaarverslag over zijn bevindingen.

Tot slot wil ik u wijzen op de gang van zaken rond Natura 2000. Om ruimte te geven aan bedrijven en de natuur te beschermen is de Programmatische aanpak stikstof (PAS) in het leven geroepen. Het N2000 gebied Nieuwkoopse plassen is echter één van de knelgevallen binnen de PAS. Daarom zitten alle bedrijven in een straal van 10 km vanaf november op slot. In het betreffende gebied groeit het plantje veenmosriet en daarvoor zijn de doelen erg scherp gesteld. Momenteel zijn werkgroepen bezig met de totstandkoming van een plan zodat er voldoende ruimte blijft voor bescherming van veenmosriet en voor bedrijfsuitbreiding en dat het slot van het gebied afgaat. Ook de ANV’s zijn in deze werkgroepen vertegenwoordigd. Uiterlijk april moet dit rond zijn. Wij wijzen u erop dit goed te volgen omdat ons werkgebied voor het grootste gedeelte binnen de straal van 10 km zit.