Van de voorzitter…..

2010 was voor Weide- en waterpracht een jaar vol uitdagingen. Het was het eerste jaar van het vernieuwde subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer(SNL). Een stelsel dat vóór de introductie ervan veel werk met zich mee had gebracht. Het tot stand brengen van een collectief beheerplan met daarin de wensen van de leden is een hele puzzel. Het doel van zo’n plan is een beheergebied met volop kansen voor onze weidevogels. Het is goed om na het eerste jaar te constateren dat het collectief van de Agrarische natuurverenigingen, De Parmey, De Lange Ruige Weide en  Weide- en waterpracht, elkaar hierin heeft  versterkt door de oprichting van stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke. We hebben een collectief beheerplan opgesteld waarin het grootste deel van de grondbeheerders kan participeren. Daarnaast hebben wij als eerste collectief toestemming gekregen van de provincie om onze botanische weiderand mee te laten tellen als kuikenland door het niet vóór 1 juni te maaien. Hierdoor hebben we veel minder percelen (volvelds) nodig met een uitgestelde maaidatum. Deze kans, die we van de provincie Zuid Holland krijgen, grijpen we natuurlijk met twee handen aan. Dat geeft ons echter wel de verantwoordelijkheid ons ook aan de bijbehorende verplichtingen te houden. Afgelopen jaar hebben veel grondbeheerders hiermee hun eerste ervaring opgedaan. Laten we dat ook gebruiken als een leerjaar en hopen dat u er het  komend groeiseizoen nog beter oplet dat u bij het bemesten twee meter uit de waterlijn van de sloot blijft en deze twee meter niet maait voor 1 juni. Deze stroken zorgen ervoor dat agrarisch natuurbeheer ook binnen de gangbare bedrijfsvoering eenvoudiger is in te passen. Als wij laten zien dat dit een hele goede mogelijkheid is om vluchtstroken voor kuikens te creëren, krijgt ons voorbeeld in de toekomst misschien wel landelijke navolging en is het een stevige basis voor continuiteit en kwaliteit.  Hierin worden we gesteund door de uitspraak van deskundigen als professor G. de Snoo, die in de agrarische vakbladen afgelopen jaar ook een pleidooi hield voor kuikenstroken langs de perceelsranden.

Bovenstaande brengt me bij de wijzigingen die volgen uit het regeerakkoord van de huidige regering. Onze staatsecretaris vindt dat er voldoende grond voor natuurbeheer is geworven en schrapt de plannen voor verdere uitbreiding zoals recreatie rond de stad en robuuste verbindingszones. Hij stuurt aan op meer agrarisch natuurbeheer. Het lijkt daarom tegenstrijdig dat in datzelfde akkoord staat dat op de budgetten voor agrarisch natuurbeheer bezuinigd gaat worden. Wij zien het als onze taak de komende tijd een stevige lobby te voeren richting de overheid voor gepaste vergoedingen voor de inspanningen die agrariërs leveren door het creëren en onderhouden van agrarisch natuurbeheer.

Er is ook bericht over de SOL (stimuleringsregeling onderhoud landschapselementen). Deze regeling is vervallen  en is grotendeels opgenomen in bovengenoemde SNL regeling. SNL is echter alleen voor agrarische gronden en niet voor aanleg en onderhoud van landschapselementen op het erf. Voor deze laatste heeft de provincie ZH een nieuwe regeling opgesteld: Subsideregeling Landelijk gebied (SLG). Deze regeling is alleen voor eigenaren met aflopende SOL-overeenkomsten. Zodra uw SOL overeenkomst afloopt wordt u vanzelf benaderd door Landschapsbeheer ZH om deze overeenkomst eventueel om te zetten.

Tot slot enkele websites. Deze websites geven vaak veel en belangrijke informatie voor uw bedrijf. Ook kunt u deze sites gebruiken als naslagwerk.

www.gouwewiericke.nl. (website van onze stichting)

www.portaalnatuurenlandschap.nl

www.veelzijdigboerenland.nl

www.landschapsbeheerzuidholland.nl