De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften

Bijlage 1
De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer.
Bijgevoegd zijn de beheerpakketten, inclusief alle beheereisen en aanvullende beheervoorschriften, waarvoor op de beheereenheden zoals vastgelegd in de overeenkomst ANLB (bijlage 4) een beheercontract is afgesloten. Genoemde bedragen zijn per hectare tenzij anders benoemd. Door afronding kunnen er kleine verschillen in de vergoedingen ontstaan.
Beschrijving per beheerpakket
1 Grasland met rustperiode
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD Catalogus Groen Blauwe Diensten)
 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]
 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2]
 Pakket l en m: Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid [3]
 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan [25]
Aanvullende beheervoorschriften
 Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn.
 Pakket l en m: weiden voorafgaand aan de rustperiode (1 mei of 8 mei) is toegestaan.
 Cumulatie met pakket 7 is toegestaan.
Pakketten
De rustperiode betreft de periode:
a) 1 april tot 1 juni (€ 333,39)
b) 1 april tot 8 juni (€ 485,90)
c) 1 april tot 15 juni (€ 649,70)
l) 1 mei-15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid (€ 273,80)
m) 8 mei-22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid (€ 273,80)
2 Kuikenvelden (last minute beheer)
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD)
 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]
 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2]
 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan [25]
Aanvullende beheervoorschriften
 Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te zijn.
 Kuikenvelden mogen op zijn vroegst gemaaid worden na controle door uw coördinator.
 Kuikenveld f hergroei (minimaal 15 cm gras lengte) na maaisnede of beweiding.
 Cumulatie met pakket 4 is toegestaan.
Pakketten
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:
a) 2 weken (€ 304,38)
b) 3 weken (€ 456,89)
c) 4 weken (€ 609,39)
d) 5 weken (€ 761,90)
f) 2 weken (€ 0,00)
3 Plas-dras
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [4]
Aanvullende beheervoorschriften
 De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd.
 Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep
 Pakket i t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.
 Pakket i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten)
Pakketten
De inundatieperiode betreft de volgende periode:
i) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken (€ 721,01)
4 Legselbeheer
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Pakket a: Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv stalkaart of geo informatie). Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten (zomertaling en wintertaling minimaal 100m2). Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. [5]
Aanvullende beheervoorschriften
 Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij het Collectief.
 Pakket a: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om het nest heen te werken.
 Pakket a: Op bedrijfsniveau wordt 1 ha kuikenland per grutto/tureluur broedpaar gerealiseerd. Als deze beheervoorwaarde leidt tot een grotere omvang van het kuikenland dan 20 % van de bedrijfsoppervlakte gelegen in het betreffende gebied, mag worden volstaan met een omvang van het kuikenland gelijk aan 20 % van de bedrijfsoppervlakte gelegen in het betreffende gebied. (voor Provincie Utrecht: 1,4 ha. kuikenland per gruttonest)
 Het kuikenland dient maximaal 100m vanaf het perceel met grutto/tureluur nesten of ander kuikenland te worden gesitueerd. Dit kuikenland kan worden ingevuld met “vaste” pakketten, zoals grasland met rustperiode of met flexibel beheer, zoals kuikenveld en greppel plas-dras (conform hetgeen beschreven is in het Provinciale Natuurbeheerplan).
 Tijdens de broedfase van de grutto en de tureluur dient tenminste 0,25 ha kuikenland per nest aanwezig te zijn. Als deze beheervoorwaarde leidt tot een grotere omvang van het kuikenland dan 10 % van de bedrijfsoppervlakte gelegen in het betreffende gebied, mag worden volstaan met een omvang van het kuikenland gelijk aan 10 % van de bedrijfsoppervlakte gelegen in het betreffende gebied. Hiermee moet worden bewerkstelligd dat in de periode 1 mei – 15 juni het weidevogelgebied niet “kaal” mag zijn.
 In overleg met alsmede met toestemming van VANLb RGW mag dit kuikenland worden gerealiseerd op het naastgelegen bedrijf.
 Cumulatie met pakket 2 is toegestaan.
 Wanneer er jonge vogels aanwezig zijn, wordt pas gemaaid op het moment dat de aanwezige jongen vliegvlug zijn.
Pakketten
a) Nestbescherming op grasland of bouwland.
€ 50,- per nest voor scholekster, kievit, kuifeend, krakeend & visdief
€ 100,- per nest voor zwarte stern
€ 120,- per nest voor grutto, tureluur, slobeend, zomertaling, wintertaling & watersnip.
€ 150,- per nest voor veldleeuwerik & kemphaan
Deze vergoedingen zijn indicatief. Indien b.v. veel meer nesten worden beschermd dan het aantal waarop de begroting is gebaseerd, zullen de vergoedingen in verhouding hiermee worden aangepast. Geen uitbetaling vindt plaats voor nesten in percelen met een uitgestelde maaidatum en voor gepredeerde nesten.
5 Kruidenrijk grasland
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]
 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2]
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]
 Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17]
 Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen) [19]
 Bij pakketten a t/m g, j en k: Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan [25]
Aanvullende beheervoorschriften
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
 Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g, j, k). Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.
 Pakketten a t/m c: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.
 Pakketten h en i: Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de beheereenheid is gelegen langs de randen van een perceel. De rand laten staan tot 15 juni.
 Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
 Cumulatie met pakket 7 is toegestaan (excl. 5h).
Pakketten
a) Kruidenrijk grasland & rustperiode 1-4 tot 15-6, 4 verschillende indicatorsoorten (€ 1250,54)
h) Kruidenrijke graslandrand (15-6), 4 verschillende indicatorsoorten (€ 1062,87)
6 Extensief beweid grasland
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha)
(zie beschreven onder pakketten) [8]
Aanvullende beheervoorschriften
 Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni
 Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
 Cumulatie met pakket 7 is toegestaan.
Pakketten
a) Beweiding verplicht van 1 mei-15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha (€ 581,07)
c) Beweiding verplicht van 1 mei-15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha (€ 398,43)
7 Ruige mest
Beschrijving
Beheereisen
 Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken [6]
Aanvullende beheervoorschriften
 Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
 De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slechts één melding gedaan mag worden.
 Uitbetaling vindt plaats nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd en binnen twee weken bij de desbetreffende coördinator zijn gemeld. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de werkzaamheden zijn verricht.
 Cumulatie met pakket 1,5 of 6 is toegestaan.
Pakketten
a) Ruige mest (€ 115,60)
12 Duurzaam slootbeheer
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Pakket a: Bagger is met inachtneming van de mestvrije zone op aangrenzende landbouwgrond gespoten; melding achteraf binnen 2 weken [26]
 Pakket b, c: Minimaal f% tot maximaal g% van de beheereenheid is van 15 juni (pakket b) en 15 augustus (pakket c) tot 1 november geschoond en/of gemaaid (zie beschreven onder pakketten) [23]
 Pakket b, c: Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
Aanvullende beheervoorschriften
 Pakket a: er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn.
 Pakket a: in doodlopende sloten altijd naar het open einde toe werken.
 Pakket a: de zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar zoveel mogelijk door dezelfde vore getrokken.
 Pakket a: de sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog.
 Pakket a: er komt geen bagger terecht in de slootkant.
 Pakket a: er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk. Pakket b: Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld een wallenfrees. Het slootvuil wordt minimaal 1 meter vanaf de waterlijn op de kant gelegd.
 Pakket b: indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 20% HHR/ 25 % HDSR van de begroeiing).
 Pakket b en c: bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.
 Er wordt geschoond met oog voor de ecologie.
 Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden;
 Pakket c: De sloot wordt 1 keer per 3 jaar geschoond, waarbij minimaal 40 % en maximaal 60 % van de aanwezige begroeiing met krabbenscheer in de lengterichting van de sloot blijft staan.
 Pakket c: Voor deze variant is toestemming nodig van het waterschap, of deze vorm van beheer moet toelaatbaar zijn volgens de Keur.
 Pakket c: vanaf 15 augustus.
 Uitbetaling vindt plaats nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd en binnen twee weken bij de desbetreffende coördinator zijn gemeld. De melding gaat vergezeld van een kaart met een
topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de werkzaamheden zijn verricht
 In HDSR gebied: de sloot moet bij aanvang van het baggeren op diepte zijn (volgens de keur).
 In HDSR gebied: Cumulatie van pakket a met pakket b of c is verplicht.
 In HHR gebied: Cumulatie van pakket a met b of c is toegestaan.
 Pakket 12 is niet opengesteld voor ANV De Wetering.
Pakketten
a) Baggeren met de baggerpomp, 20 tot 100% (€ 0,07 per m1 per werkgang/1x per sloot)
b) Ecologisch slootschonen, 0 tot 100% (€ 0,10 per m1 per slootkant ) vanaf 15 juni.
c) Ecologisch slootschonen voor krabbenscheervegetaties, 40 tot 60% (€ 0,06 per m1) vanaf 15 augustus.
13 Botanisch waardevol grasland
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]
 Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen) [19]
 Pakketten b, c, d, e, f en g: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. [17]
Aanvullende beheervoorschriften
 De beheereenheid wordt niet bemest, geen slootvuil en geen bagger in de beheereenheid.
 Pakket c1: De rand laten staan tot 15 juni (aanbevolen in weidevogelrijke gebieden/tevens kuikenland)
 Pakket c2: Geen maaibeperking.
 De rand is minimaal 2 en maximaal 6 meter breed.
 Voor waterschap is de minimale breedte ook de maximale breedte.
 Pakketten c en d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel.
 Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
 Klepelen is niet toegestaan.
Pakketten
c1) Botanisch waardevolle weiderand met rustperiode tot 15 juni (€ 1206,16)
c2) Botanisch waardevolle weiderand zonder maaibeperking. (€ 1000,-)
20 Hakhoutbeheer
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Minimaal 5% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 1 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden [22]
 Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen) [28] ; en / of
 Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]
 De beheereenheid wordt niet beweid [11]
Aanvullende beheervoorschriften
 De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Deze wordt vastgelegd in het beheerplan. Bij de bepaling van de verschijningsvorm kan gebruik gemaakt worden van de omschrijvingen van diverse landschapselementen in de Index Landschap.
 Pakket b en d: gedurende de contractperiode van 6 jaar vindt een tussenkap plaats.
 Pakket c en e: gedurende de contractperiode van 6 jaar vindt een eindkap plaats.
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
 Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.
 Bemesting is niet toegestaan.
 Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid.
Pakketten
b) Jaarlijks beheer plus eenmaal per 6 jaar tussenkap / tussentijdse dunning (€ 5139,-) 26 Half- en hoogstamboomgaard
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Minimaal 30% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 juli van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden [22]
 Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7] Aanvullende beheervoorschriften
 Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig.
 Snoeiwerkzaamheden dienen vooral te worden verricht in herfst of winter.
 Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf.
 De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
 Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
 Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid.
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. Pakketten a) Hoogstamboomgaard (€ 1618,31)
27 Hakhoutbosje
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Minimaal 5% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden [22]
 Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen) [28] ; en / of
 Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]
 De beheereenheid wordt niet beweid [11] Aanvullende beheervoorschriften
 Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 25 jaar.
 Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
 Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 Bemesting is niet toegestaan.
 Slootmaaisel , bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
 Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. Pakketten
b) Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant) (€ 1227,-)
29 Bosje Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
 Minimaal 5 % tot maximaal 100 % van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden [22]
 Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen); en of [28]
 Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]
 De beheereenheid wordt niet beweid [11]
Aanvullende beheervoorschriften
 Het element wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen.
 Randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 – 25 jaar.
 Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
 Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
 Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 Bemesting is niet toegestaan.
 Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
Pakketten a) Bosje (€ 1934,-)
101 Zwarte stern Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)
Aanvullende beheervoorschriften
 In de broedperiode en 3 weken erna dient bij de broedkolonie en 50m aan 4 zijden er voorbij de slootkant met een breedte van 1m niet worden gemaaid. Bij uitzondering mag dit worden aangepast in 100m aan 2 zijden er voorbij. Dit in overleg met uw coördinator.
 Vlotjes zijn voor 1 mei gelegd.
Pakketten a) zwarte stern per nest (€ 100,-) tot een maximum van € 1000,- per bedrijf.
102 Toeslag Mozaïekbeheer
informeer bij uw coördinator. (€ 160,-)