Bestuur ANV Weide & Waterpracht 2016

Bestuur ANV Weide & Waterpracht 2016 

Voorzitter:

Yvonne Oostdam, JC Hoogendoornlaan 3 2411 NB Bodegraven 01172  616998 / 06 29391299 

Yvonne@oostdamj.nl 

Aanspreekpunt voor Collectief Rijn & Gouwe Wiericke, SGGW, Veelzijdig Boerenland 

Secretaris 

Fien Verbij, Rietveldsepad 13 2409 AA Alphen aan den Rijn 06 27586051  / 0172 589463

 f.verbij@planet.nl 

Voorlopig aanspreekspreekpunt voor Nestcontroles ,meldingen uitrijden ruige mest, weidevogelgroep/vrijwilligers, Groen Blauwe diensten toegespitst op Gouwe Wiericke, collectief Rijn & Gouwe Wiericke. 

Penningmeester & Vice -voorzitter 

Peter Giezeman, Warmoeskade 29 2771 NE Boskoop 0172 651082 / 06 38547318 

petergiezeman@gmail.com 

Aanspreekpunt voor Collectief Rijn & Gouwe Wiericke,, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn. 

Bestuurslid: 

Arjan van Dorp, Compierekade 8 2404 NA Alphen aan den Rijn 0172 589148/ 06 29082105 

arjanenlinda@hotmail.nl 

Aanspreekpunt voor gemeente Alphen aan den Rijn 

Bestuurslid 

Cor Röling, Middelburgseweg 42 2811 PM Reeuwijk 06 57323733 

c.roling@gmail.com 

Aanspreekpunt voor de gemeente Bodegraven/Reeuwijk. 

Meldingen voor nestcontroles bij Fien Verbij 

MELDEN GEVONDEN NESTEN.
Rond half februari zijn ze er gewoon weer: de weidevogels. Met hun roep en buitelingen in de lucht wordt het nieuwe weidevogelseizoen ingeluid. Om de achteruitgang van de weidevogels te beperken is uw hulp hard nodig. Wij geven u daarom graag een vergoeding voor de gevonden nesten. Om in aanmerking te komen voor die vergoeding heeft u een overeenkomst afgesloten. De gevonden nesten worden op eenzelfde wijze gecontroleerd als voorgaande jaren. Wanneer u maximaal wilt melden, is het advies om rond half april uw 1e melding te doen. U bent verplicht (Flora & Faunawet) een plattegrond/kaeen plattegrond/kaart met nestvondsten bij te houden. 

 Deze meldingen worden binnen 72 uur na aanmelding gecontroleerd. De controle en overzichtskaarten van uw percelen zijn reeds in uw bezit en dienen tijdens het weidevogelseizoen aanwezig te zijn op uw bedrijf. Dit is voor de nestcontroleur maar ook voor een bezoek van NVWA aan uw bedrijf tijdens het weidevogelseizoen. 

Meldingen uitrijden ruige mest bij Fien Verbij  

RUIGE STALMEST.
Als u heeft ingeschreven voor het pakket ruige mest heeft u onlangs (digitaal) een meldingsformulier ontvangen. Het uitrijden van ruige stalmest is toegestaan van 1 februari tot 1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20 ton per hectare aangewend worden. Per beheereenheid mag één melding per jaar gedaan worden. U krijgt geen toeslag indien het uitrijden niet of niet op tijd gemeld wordt. Wilt u binnen drie dagen na uitrijden uw melding (digitaal) doorgeven a.d.h.v. het meldingsformulier incl. een plattegrond waarop u aantekent waar ruige mest is gestrooid. Zowel RVO als het collectief zullen steekproefsgewijs controleren.

LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN.
Heeft u het onderhoud van landschappelijke elementen gecontracteerd dan geldt ook hiervoor dat het gedane onderhoud gemeld moet worden bij uw contactpersoon. Binnenkort ontvangt u ook hiervoor het (digitale) meldingsformulier. Dit formulier graag ingevuld en getekend retour (graag digitaal), voorzien van een plattegrond waarop u aantekent welk onderhoud gepleegd is, teneinde een evt. controle door RVO plaats te kunnen laten vinden. Ook deze melding graag binnen 3 dagen melden bij uw contactpersoon. 

Meldingen voor baggerspuiten/ecologisch slootschonen bij Fien Verbij 

Deze meldingen worden binnen 72 uur na aanmelding gecontroleerd. De overzichtskaarten zijn op uw bedrijf aanwezig.

 

Voor alle meldingen: Niet binnen gestelde termijn gemeld.. helaas geen geld.