Agrarisch natuur- en landschapsbeheer omvat alle maatregelen die agrariërs op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap treffen.
Boeren hebben van oudsher veel kennis en ervaring met het beheer van natuur en landschap. Dit beheer is ook goed in het moderne bedrijf in te passen.
Hierdoor blijven bepaalde planten en dieren behouden, nemen in aantal toe of vestigen zich (op)nieuw. Het landschap blijft aantrekkelijk of wordt zelfs fraaier. 

De belangrijkste activiteiten zijn beheer voor de weidevogels, het stimuleren om de bonte weiderand nog fraaier te maken en schone sloten.

In de streek is ruim 2.600 ha weidevogelbeheer en 300 km (ofte wel ruim 60 hectare) bonte weiderand. De belangstelling voor beheer is veel groter, maar de overheid beperkt het budget voor betaling van gederfde inkomsten door natuurbeheer.