Verslag van het project boeren en huizwaluwen 2017

Cees v.d. Starre en Hans Hertogh hebben ook dit jaar binnen het werkgebied van ANV Weide & Waterpracht alle zwaluwen geteld.
Een mooi resultaat met duidelijke grafiek en verspreidingsgebied.

EEN BOERENZWALUWNEST OP REIS.( met dank aan Cees v.d. Starre)

 

      EEN BOERENZWALUWNEST OP REIS !!

 

 

Grasophaalwagen.

Boerenzwaluwen bouwen soms op de meest vreemde plekken hun nest waar een mens niets van begrijpt!

Zoals dit paartje boerenzwaluwen, ze hebben een vreemd plekje uitgezocht, terwijl er op dit bedrijf genoeg mooie plekken beschikbaar zijn, ze hebben  toch maar besloten om aan de zijkant van deze grasophaalwagen hun nest te bouwen!!

 

Stevig.

Als u goed kijkt is het nest zeer stevig gebouwd op een zijrand van de constructie en die valt er niet zomaar vanaf, en dat is maar goed ook ,want er komen nog roerige tijden aan. Het is een succesvol nest met 4 prachtige jongen.

Nu zou het niet erg zijn als deze wagen gewoon op zijn plek zou blijven staan. Maar helaas er moet gras opgehaald worden uit de polder het is gras oogsttijd!

 

Kuiltijd.

Het is kuiltijd, dus de ophaalwagen moet van stal.

De boer kwam tijdig er achter dat zijn ophaalwagen als broedplek was gekozen.Wat nu…… er moest toch geoogst worden. Goede raad is duur…..

Na druk overleg met het hele gezin is er besloten om toch maar met het nest met  de 4 jongen te gaan rijden in het hobbelige land. Eraf halen was ook geen optie, gelukkig zat het nest stevig vast. Dus rijden maar! Gelukkig waren de jongen zwaluwen iets kleiner dan op de foto.

Spannend was het wel voor de familie (en ik neem aan ook voor de zwaluwjongen) of het  zou lukken of het nest er niet zou afvallen, en de jongen er niet uit  zouden vallen……..Er werd regelmatig gekeken tijdens de ritten of alles nog in orde was.

 

Geen probleem.

Twee dagen is er rondgereden in het hobbelig land met het nest en de jongen. Het nest heeft geen krimp gegeven en de jongen hebben het ook blijkbaar goed naar de zin gehad, ze hebben het zonder problemen overleeft.

Als in de avond de ophaalwagen op zijn vaste plek werd teruggezet zaten de ouders al met voer te wachten om snel de jongen te voeren. Die hadden blijkbaar gerekend op de goede afloop en hun bouwvaardigheden!

 

Flexibel

De jongen worden weer gevoerd of er niets gebeurd is. Zo zie je maar, de natuur is flexibeler dan we denken.

 

"we kunnen het op de balk schrijven" succesvol project boerenzwaluwen wordt afgesloten

 “We schrijven het op de balk”

 

De aanleiding en aanloop naar het project

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht heeft na intern beraad een aantal voorstellen verwerkt in een enquête en deze begin 2012 verspreid onder alle leden. Er was een respons van 48%.

Een van de voorstellen was het behoud van de boerenzwaluw en andere erf vogels en het verbeteren van de leefomstandigheden.

De boerenzwaluw heeft het moeilijk om als erfvogel stand te blijven houden en staat net als veel andere vogels op de ‘Rode Lijst’. Het aantal boerenzwaluwen in Nederland is door diverse oorzaken sinds 1950 met minstens de helft afgenomen.

De boerenzwaluw is een ambassadeur voor alle vogelsoorten van het boerenland en boerenerf zoals de kerkuil, ringmus en grauwe vliegenvanger. Boerenzwaluwen zijn sympathiek, mooi, acrobatisch en nuttig. Met de bescherming van de boerenzwaluw liften ook een aantal andere soorten boerenlandvogels mee. Het beschermen van de boerenzwaluw en stimuleren van het broedsucces is bij uitstek een taak van agrariërs. ANV Weide & Waterpracht wil haar leden hierbij helpen.

2011 was door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Boerenzwaluw.

ANV Weide & Waterpracht wilde deze aandacht voor de boerenzwaluw voortzetten door zich in te zetten om de betrokkenheid bij en de kennis van de boerenzwaluw te vergroten.

ANV Weide & Waterpracht is een project gestart met als doel  de boerenzwaluw een steuntje in de rug te geven zodat het aantal minimaal gehandhaafd blijft maar liever nog groeit Om dit te realiseren, worden tussen 2013 en 2015 30 tot 50 boerderijen “boerenzwaluwvriendelijk” gemaakt  en het laten participeren  van omwonenden in de buitengebieden  door hen over het project te informeren.

Begin en inventarisatie

In 2013 start het boerenzwaluwproject  “we schrijven het op de balk”.

Als uitgangspunt is er gebruik gemaakt van de gegevens van 2011 omdat vrijwilligers in dat jaar al een telling hadden gehouden in het gebied van ANV Weide- en Waterpracht

De opdracht van het bestuur van ANV Weide & Waterpracht aan de vrijwilligers  was om in 2012 een gelijksoortige telling te doen voor het zwaluwproject. Zodoende was er een goed overzicht van de aantallen boerenzwaluwen in ons gebied. Eind 2012 is er een werkplan opgemaakt en volgde de bekendmaking van het project onder de eigen leden via de website en nieuwsbrieven werd de sponsorwerving gestart en kon er nestkommen en ander reproductiemateriaal besteld worden.

Cees v.d. Starre en Hans Hertogh zijn gevraagd het veldwerk te doen. In een projectopdracht stonden de, met hen gemaakte afspraken. 

 Boerenzwaluw project “ We schrijven het op de  balk “ verslag  2015 .

In november 2014 is het bestuur van ANV Weide & Waterpracht begonnen om afspraken voor 2015 te maken met de vrijwilligers Hans en Cees. Zij selecteerden naast de al 40 deelnemende 10 andere bedrijven en gingen die vervolgens monitoren en adviseren Ook verwerkten zij de gegevens.

Aan vrijwilligers van de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o, werd gevraagd om publiekstellingen te doen en deze in te voeren op de website van SOVON (https://www.sovon.nl/nl/content/publiekstelling-boerenzwaluw).  en http://inlog.weidevogelbescherming.nl/  onder de link van erfvogels. Dubbeltellingen moeten voorkomen worden, dus communicatie tussen de tellers/vrijwilligers en deelnemers is belangrijk. Op deze manier krijgt ANV Weide & Waterpracht inzicht in het aantal nesten van de boerenzwaluw. De nestkommen/ proefnesten zijn in overleg met de deelnemers geplaatst.

Projectopdracht en werkzaamheden van de vrijwilligers en het bestuur van ANV Weide & Waterpracht

De werkzaamheden waren het werven van deelnemers, bedrijfsbezoek, het gesprek met en advisering van de deelnemers en kijken of deelnemers aan de “eisen” voldoen. Daarna de afronding en invoeren van cijfers.

Ook werden de nesten geïnventariseerd die door de vogels gebouwd waren op de door dekinderen getimmerde tijdens de open dag in samenwerking met de jeugd van IVN Alphen aan den Rijn.Verder zijn er uren besteed aan publicatie op diverse social media

* Blog: http://weideenwaterpracht.blogspot.nl

* Website: www.weideenwaterpracht.nl

* Facebook: https://www.facebook.com/WeideenWaterpracht

* Via de website van een van de vrijwillige tellers

 http://www.natuur-natuurlijk.nl/

 http://www.natuur-natuurlijk.nl/de-boerenzwaluw-en-zijn-broedplaats-hirundo-rustica/

En zijn er publicaties geweest via nieuwsbrieven en uitwisselingsplatforms.

De communicatie tussen de tellers/vrijwilligers, deelnemers en bestuur was goed te noemen. Tussentijds was er voldoende overleg. In 2015 zijn er 100 uren besteed aan tellingen en invoeren van het boerenzwaluwproject.

De activiteiten in 2015

In maart werden de 10 nieuwe deelnemers van het boerenzwaluwen project “we schrijven het op de balk’ bezocht. Ieder kreeg een kunst nestkom of een kunst beginnetje. De maatregelen om de stallen/schuren boerenzwaluw vriendelijk te maken, werden doorgesproken.

De eerste telling was in mei en de tweede telling in juni 2015.

Dit jaar heeft de camera van Nestkastlive wederom gedraaid bij een van de deelnemers van ANV Weide & Waterpracht. Van 22 april tot 28 mei werd een boerenzwaluwnestje “live” gevolgd door meer dan 2000 mensen uit binnen en buitenland. Een succesvol vervolg van 2014.

De Facebook pagina van ANV Weide & Waterpracht is bijgehouden. Het nieuws over Nestkastlive en andere nieuwtjes werd goed bekeken. Evenals de website.

In 2014 is er een open dag geweest voor de “fladderaars”; de jeugdgroep van het IVN Alphen aan den Rijn. Zij hadden steunpuntjes  voor nestjes getimmerd voor de boerenzwaluw. In 2015 hebben de kinderen de gelegenheid gehad om hun eigen steunpuntje nog eens te bekijken op een boerenerf waar het steunpuntje was geplaatst. In overleg met de IVN en ANV Weide & Waterpracht zijn de adressen uitgewisseld.

In 2015 stond de bloemrijke oever/talud/slootkant in het Zaans Rietveld bij camping Polder Flora mooi in bloei. Dit dient als breakfast voor de boeren- en andere soorten zwaluwen. Ook was er gelegenheid om hier het nestmateriaal te halen. Daarnaast profiteren ook de insecten waaronder de bijen van deze oever/talud/slootkant. Ook de recreant kan meegenieten van deze bonte weidepracht.

Verder heeft ANV Weide & Waterpracht zich in 2015 geprofileerd op diverse open dagen. Er werden posters uitgedeeld. “Hoe u het de boerenzwaluw naar de zin maakt op en rond het erf”, de bekende boekjes over de boerenzwaluw als ambassadeur van de erfvogels en het tijdschrift “erfvogels”.

In maart 2015 was de jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht. Daar is  verslag gedaan over het project in 2014.

Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" certificaat ontvangen.

  Sponsoren, leden en andere geïnteresseerden zijn via persoonlijke gesprekken, mail, website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het boerenzwaluwproject. 

Financiën 

In 2013 is ANV Weide & Waterpracht voorzichtig begonnen met het boerenzwaluwenproject door een bedrag van € 2500,- vrij te maken voor het project. Vervolgens hebben RaboRijnstreekFonds, RABO DichtbijFonds, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Vogelbescherming Nederland, Groen & Doen en de Stichting Landschapsfonds Alphen in de loop van 2012/2013 sponsorgeld vrijgemaakt om ons project voor in elk geval 2013 en 2014 te borgen.

In de loop van 2013 heeft ook de gemeente Alphen aan den Rijn een financiële bijdrage gedaan. Het project “We schrijven het op de balk” kon door genoemde bedragen zeker drie jaar draaien

Na de open dag  van 2014 hebben Rabobank Rijn en Veenstromen en Kringloopwinkel Reeuwijk er voor gezorgd  dat de projectbegroting aangevuld werd. 

Enthousiasme deelnemers

Een belangrijke conclusie na afloop van dit jaar, is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast zijn over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen. De deelnemers denken mee over de juiste maatregelen om het aantal nesten te kunnen vergroten.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht koestert het project voor de boerenzwaluw. Het enthousiasme voor deelname aan het project is groot en de resultaten zijn goed. Daarnaast vindt het bestuur het erg waardevol dat in dit project is samengewerkt met Vogelbescherming Nederland en vrijwilligers van de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht  sluit het project af maar de vrijwilligers en deelnemers continueren de activiteiten die nodig zijn voor het bescherming van de boerenzwaluw.. De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven zich aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden. 

 En hoe verder

Het boerenzwaluwenproject is succesvol afgesloten en het bestuur van ANV Weide & Waterpracht wil de vrijwilligers van de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o. er op attenderen dat zij de waarnemingen en nestvondsten van de boeren- en huiszwaluwen kunnen invoeren via http://www.weidevogelbescherming.nl/.

De publiciteit voor het boerenzwaluwenproject “we schrijven het op de balk” zal voortgezet worden via facebook en de website.

Ook kunnen de ervaringen van ANV Weide & Waterpacht gedeeld worden met andere ANV’s.

Als de financiën het  in de toekomst toelaten wil het bestuur van ANV Weide & Waterpracht nog een ruige hoek of een talud met een bonte weiderand realiseren in Bodegraven om zo een voedselrijke plek voor de zwaluwen te creëren. Immers zonder insecten.. geen zwaluwen.

De omgeving van de locatie moet de boerenzwaluw voldoende voedsel bieden. Naast de aanwezigheid van vee zijn ook kruidenrijke perceelsranden hierbij van belang. In de toekomst wil ANV Weide & Waterpracht deze randen stimuleren via samenwerkingsverbanden met terrein beherende organisaties en gemeentes binnen het gebied van de ANV. Want de aanwezigheid van kruidenrijke randen speelt een positieve rol in de overlevingskansen van de jonge boerenzwaluwen na het uitvliegen.

Daarnaast wordt het aantal nesten mede bepaald door factoren waar het project geen invloed op heeft. De omstandigheden tijdens de trek en in de gebieden waar de boerenzwaluwen overwinteren hebben grote invloed op het aantal vogels dat in het voorjaar terugkeert en de conditie waarin zij verkeren

De ANV kan zelf zorg dragen voor de totstandkoming van deze randen, maar een samenwerking met de groenafdeling van diverse gemeentes in het gebied behoort ook tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het beheer van de bermranden. Via dagbladen en regionale websites en social media hoopt de ANV vervolg publiciteit aan het project te geven.

De twee projectvrijwilligers hebben goed gecommuniceerd met de deelnemers. Er volgt een afsluiting in 2015 .

De penningmeester zal de voortgang van de financiën bewaken en het project afsluiten.

Nawoord

Het project boerenzwaluw “We schrijven het op de balk” van ANV Weide & Waterpracht is in 2015 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RaboRijnstreek Fonds, Kringloopwinkel Reeuwijk, Vogelbescherming Nederland, de Heijdemij, RABO Dichtbij Fonds, Groen & Doen, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn deze organisaties zeer erkentelijk voor de geboden ondersteuning.

Meer informatie over ANV Weide & Waterpracht vindt u op www.weideenwaterpracht.nl Voor vragen over het project boerenzwaluw of over het de projectverantwoording 2015 kunt u contact opnemen met Fien Verbij:  f.verbij@planet.nl 

Kort verslag van de tellingen

Dit verslag van het project “Boerenzwaluwen, we schrijven het op de balk” komt van de vrijwilligers.  

Ondanks de droogte was 2015 een goed jaar voor de boerenzwaluwen;

De resultaten van de boerenzwaluwtellingen zijn ingevoerd in het SOVON BMP- telgebied voor boerenzwaluwen (BMP-Z telgebied 11180)

De resultaten zijn in 2015 niet meer ingevoerd in de publiekstelling van SOVON omdat deze is overgegaan in de jaarrond-tuintelling. 

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht hebben zich in 2013, bij de start van het project 20 deelnemers gemeld. In 2014 is het aantal deelnemers uitgebreid tot 41. In 2015 tot 50. Zowel in 2013, 2014 en 2015 zijn de boerenzwaluw-tellingen uitgevoerd op alle 50 adressen..

Omstreeks 20 mei heeft telkens de eerste tel-ronde plaats gevonden gevolgd door een tweede tel-ronde eind juni. Het resultaat is het totale aantal bewoonde nesten dat de eerste en/of de tweede ronde per locatie is aangetroffen. Elk jaar werden de meeste nesten geteld bij de tweede telronde.

Huiszwaluwen

Ook de nesten van de huiszwaluwen in het gebied werden geteld bij de deelnemers van het project en bij andere adressen waar de tellers op hun rondgaan langskwamen. Het aantal huiszwaluwennesten bleef in 2015 wat achter; mogelijk hebben zij bij de nestbouw last gehad van de droogte. Bij een aantal steekproeven eind juli bleek het aantal nesten niet te zijn uitgebreid

De huiszwaluwen zijn aangetroffen op 28 adressen waarvan er 18 ook boerenzwaluwen hadden.

De resultaten zijn ingevoerd in het SOVON kolonievogel(K)-project  

Bij de deelnemers die in 2013 en in 2015 aan het project zijn begonnen nemen de aantallen toe, Bij de deelnemers die in 2014 aan het project zijn begonnen is er in 2015 een geringe afname van het gemiddelde aantal nesten.

Bij minder dan 5 nesten gemiddeld nemen de aantallen iets af, Bij meer dan 5 nesten nemen de aantallen toe.

Certificaat

In 2015 is aan alle deelnemers een certificaat op naam uitgereikt als dank en als bewijs van deelname aan het project. 

 And the winner is Hans Hoogeveen 

2014: 47 nesten                                                                           2015: 69 nesten

 Kunstnesten

Alle deelnemers kregen in het kader van het project een kunstnest uitgereikt. Bedoelt als aanmoediging. Voor de zwaluwen maar ook voor de deelnemers.

 

 

 

 

 

Resultaten

foto: Cees v.d. Starre

BOERENZWALUWEN.
Goed nieuws.

Zoals U weet, zijn Cees v.d. Starre en Hans Hertogh de vrijwilligers voor het boerenzwaluwproject voor agr natuurvereniging Weide en waterpracht.

Dat loopt voortreffelijk, zij controleren en adviseren bij ruim 50 adressen ( meest boerenbedrijven). Elk jaar komen er tot ons genoegen nieuwe nesten bij.

Dit jaar was  de opstart wat moeilijk bij de boerenzwaluw, de droogte speelde daarin een grote rol. Tot aan vandaag is goed te zien dat veel nesten geen opknap beurt hebben gehad, de modder of klei was nauwelijks voorhanden door de droogte.

Maar van gebrek aan insecten bleek ook tot onze verbazing geen sprake……Er waren zelfs heel wat nesten( tweede leg) met 6 eieren wat niet gewoon is.  Heel wat nesten puilden dan ook uit van de jongen.

 

Mooie cijfers.

Een extra vermelding!

Bij een boerenbedrijf was het aantal nesten nog nooit zo groot geweest, 69 nesten , op 1 bedrijf is dat wel bijzonder veel te noemen, even uit gerekend hoeveel jongen er groot gebracht zijn, 625 jongen.

Het is niet te zeggen dat dit het enige bedrijf in Nederland is met zoveel nesten, maar we horen het graag of er nog meer bedrijven zijn met dit aantal nesten.

 

 Strijd verloren.

Bij deze familie (boerenbedrijf) heeft de boerenzwaluw de strijd gewonnen. Elders in het bedrijf was er volop gelegenheid om een nest te bouwen, maar deze zwaluw had zijn zinnen op de garage gezet. De auto werd geheel onder gepoept en dat wilde de eigenaar niet. Maar wat de familie ook deed de zwaluw bleef aandringen, ze werden er zo moedeloos van dat ze uiteindelijk maar een zeil boven de auto spande….      ( Bedankt voor de moeite

Jonkies

Eerste telling 2015

De eerste telling van 2015 is achter de rug. Hans en Cees hebben 240 nestjes geteld bij de deelnemers van het Boerenzwaluwenproject. Leuk om te zien dat een van de steuntjes welke vorig jaar op de open dag van het Boerenzwaluwenproject door de kids van IVN Alphen aan den Rijn inmiddels bezet is. 

ANV Weide & Waterpracht is blij dat de aantallen boerenzwaluwen binnen ons gebied nog steeds toeneemt. 

Jaarverslag 2014 boerenzwaluwenproject "we schrijven het op de balk

"steunpuntje timmeren door de Fladderaars

boerenzwaluwproject “we schrijven het op de balk” in 2014

In maart werden de 40 deelnemers van het boerenzwaluwen project “we schrijven het op de balk’ bezocht door onze veldmedewerkers. Iedere deelnemer kreeg een kunstnestkom of een beginnetje van een nest. De maatregelen om de stallen/schuren boerenzwaluw vriendelijk te maken, werden doorgesproken.  De eerste telling was in mei en de tweede telling in juni 2014. Hieronder het verslag van de veldmedewerkers Hans Hertog en Cees vd Starre:

Het was een goed jaar voor zowel de boerenzwaluw als de huiszwaluw; sinds 2011 hebben we er niet zoveel geteld. De resultaten van de boerenzwaluwen zijn ingevoerd in de publiekstelling van SOVON en in het SOVON BMP-telgebied voor boerenzwaluwen. 

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht hebben zich in 2013, bij de start van het project 20 deelnemers gemeld. In 2014 is het aantal deelnemers uitgebreid tot 41.

Zowel in 2013 als in 2014 zijn de boerenzwaluw-tellingen uitgevoerd op 50 adressen. De huiszwaluwen zijn aangetroffen op 28 adressen waarvan er bij 18 adressen ook boerenzwaluwen aanwezig waren. Omstreeks 20 mei is er een eerste tel-ronde geweest, gevolgd door een tweede tel-ronde eind juni. Het resultaat is het totale aantal bewoonde nesten dat de eerste en/of de tweede ronde per locatie is aangetroffen. Net als in 2013, werden  in 2014 de meeste nesten geteld bij de tweede telronde.

Totaal aan nesten van de boerenzwaluw          totaal aantal nesten van de huiszwaluw

2011   2012    2013    2014                                  2012    2013    2014      

304      234      300      342                                 86       126      215                         

In april is er samenwerking gezocht met www.nestkastlive.nl om een webcam bij een boerenzwaluwnest in Reeuwijk te plaatsen. Dit was een geweldig succes. Wereldwijd is er gekeken hoe bij ons in Reeuwijk boerenzwaluwen hun jongen groot brachten. Op 5 juni vlogen jonge zwaluwen uit en in augustus 2014 is er een tweede nestje uitgevlogen. 

De Facebook pagina van ANV Weide & Waterpracht is goed bijgehouden. Het nieuws over de open dag, Nestkastlive en andere nieuwtjes werden goed bekeken. Evenals de website.

In 2013 is afgesproken om een open dag te organiseren om het publiek kennis te laten maken met de boerenzwaluw. Educatief en ontspannend. De insteek van ANV Weide & Waterpracht was om deze dag samen te doen met “de fladderaars” de jeugdgroep van IVN Alphen aan den Rijn.

Op 14 juni 2014 was de open dag op Lena’s Hoeve met de boerenzwaluw in het middelpunt.  Op het erf stonden kraampjes die de kringloop in de natuur, waar de vogels een onderdeel van uitmaken in de praktijk lieten zien.

Kinderen mochten zelf aan de slag. Steunpuntjes als begin van een boerenzwaluwnest timmeren, langs de slootkanten kijken wat voor insecten de zwaluwen eten, met de verrekijker de vier soorten zwaluwen spotten in het Zaans Rietveld, lesbladen met veel informatie over de boerenzwaluwen lezen, een kijkje nemen bij Nestkastlive en er werd een mooie diaserie over de zwaluwen gedraaid, ondersteund met een boeiend verhaal.

 De steunpuntjes zijn onder de leden van ANV Weide & Waterpracht verdeeld. In mei 2015 kunnen de kinderen deze bedrijven  met een bezoek vereren en kijken of er inderdaad een boerenzwaluw op het door hen gemaakte steunpuntje is gaan broeden. Op deze manier hoopt ANV Weide & Waterpracht de betrokkenheid te vergroten bij het boerenzwaluwen project. Al met al een zeer geslaagde dag waar we als ANV Weide & Waterpracht met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

In 2014 is er een bloemrijke oever/talud/slootkant in het Zaans Rietveld bij camping Polder Flora gerealiseerd. Dit zal in 2015 dienen als breakfast voor de boeren- en andere soorten zwaluwen. Ook is er gelegenheid voor de zwaluw om hier het nestmateriaal te halen. Daarnaast profiteren ook de insecten waaronder de bijen van deze  oever/talud/slootkant. Ook de recreant kan meegenieten van deze bonte weidepracht. 

Verder heeft ANV Weide & Waterpracht zich in 2014 geprofileerd op diverse open dagen. Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" deelnemerscertificaat ontvangen. Sponsoren, leden en andere geïnteresseerden zijn via persoonlijke gesprekken, mail, website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het boerenzwaluwproject.

 En  hoe  verder…

Het aantal nesten van de boerenzwaluw is afhankelijk van verschillende factoren. In het project is gezorgd voor een goede toegankelijkheid van de bedrijfsgebouwen en een natte hoek voor het vinden van nestmateriaal. Deze maatregelen alleen zijn geen garantie voor succes. De aanwezigheid van vee wordt algemeen gezien als een voorwaarde voor het aantrekken van de boerenzwaluw. Paarden en schapen lijken een grote aantrekkingskracht te hebben op de boerenzwaluw.

De omgeving van de locatie moet de boerenzwaluw voldoende voedsel bieden. Naast de aanwezigheid van vee zijn ook kruidenrijke randen hierbij van belang. Het  aantal nesten wordt ook bepaald door factoren waar het project geen invloed op heeft. De omstandigheden tijdens de trek en in de gebieden waar de boerenzwaluwen overwinteren hebben grote invloed op het aantal vogels dat in het voorjaar terugkeert en de conditie waarin zij verkeren.

Enthousiasme deelnemers en recreanten

Een belangrijke conclusie na afloop van dit jaar, is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast waren over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht zoekt in overleg met de deelnemers en de  vrijwilligers naar een manier om het project in 2015 en daarna te continueren en te verbeteren. De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven zich aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden.

Het project boerenzwaluw “We schrijven het op de balk” van ANV Weide & Waterpracht is in 2014 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RaboRijnstreek Fonds, Vogelbescherming Nederland, de Heijdemij, RABO Dichtbij Fonds, Groen & Doen, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn deze organisaties erkentelijk voor de geboden ondersteuning.

Meer informatie over ANV Weide & Waterpracht vindt u op www.weideenwaterpracht.nl. Voor vragen over het project boerenzwaluw of over het de projectverantwoording 2014 kunt u contact opnemen met Fien Verbij:  f.verbij@planet.nl

 

Nog even in het nest/video van de tweede leg

Tweede leg boerenzwaluwen in Reeuwijk

foto is van Nestkastlive.nl

Het heeft een tijdje geduurd en gelukkig kwam er een tweede leg bij het nestje waar de camera stond. Vele mensen hebben ook deze broed en uitvliegperiode gevolgd.

Voor een compleet overzicht van het tweede nestje raden wij u aan om http://nestkastlive.nl/Boerenzwaluw/ te bezoeken.

Over een paar weken volgt de trek naar Afrika en hopelijk keren de zwaluwen volgend jaar weer terug

en nu.. nog even stemmen

even op deze foto stemmen :)  daarna via uw email account de stem activeren.

U kunt elke dag stemmen. De looptijd is tot 30 juni 2014

 

http://fotowedstrijd.mijnalbum.nl/groendichterbij2Frame//index.php?a=200&photoid=9PRMXZ&extern=1

 

ANV Weide & Waterpracht en IVN jeugd "de fladderaars" trekken samen op om een prijs te bemachtigen. Als we winnen wordt er gedeeld. Het deel van ANV Weide & Waterpracht zal o.a besteed worden aan een nieuw frame met fotopanelen welke we gebruiken voor de open dagen.

Hoe meer stemmen, hoe meer kans we maken

Verheugend om te vertellen dat we gewonnen hebben :) dankzij uw stem.

Daarvoor dank.

open dag boerenzwaluwenproject "we schrijven het op de balk"

Op 14 juni was er een open dag van het boerenzwaluwenproject "We schrijven het op de balk"
Deze dag was opgezet door ANV Weide & Waterpracht met samenwerking van de IVN jeugd "de fladderaars" uit Alphen aan den Rijn. De kids hebben workshops gevolgd en een van de workshops was'steunpuntjes' maken voor de boerenzwaluw. Onder meer de leden van ANV Weide & Waterpracht zullen deze steunpuntjes thuis bevestigen. De bedoeling is dat de kids na een jaar komen kijken of de boerenzwaluw op hun steunpuntje een nestje gebouwd hebben. De dag werd geopend door wethouder Kees van Velzen uit Alphen aan den Rijn en Yvonne Oostdam, voorzitter ANV Weide & Waterpracht.
Op deze dag waren diverse standjes met een gedachte..een kringloop van de natuur. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels .. maar ook de bewustwording wat je eet en wat je gebruikt aan materialen. Het was een positieve dag.

echte liefde voor de boerenzwaluw

Bij firma de Uijl, een houthandel in Boskoop aan de Randenburgseweg  zijn Hans Hertogh en Cees v.d. Starre veen langs geweest na een tip. In de werk en opslagloods bevinden zich vele boerenzwaluwennesten zeker 14  stuks. Het bijzondere hieraan is dat deze firma er alles aan doet om  de zwaluwen op alle manieren te beschermen. Het hoofdproduct van deze firma is nieuw hout. Je begrijp natuurlijk wel dat al het hout onder de poep zit van de zwaluwen. Niet alle klanten zijn hiervan gecharmeerd,  maar desondanks mogen ze gewoon blijven. Overal is het hout zoveel mogelijk afgedekt en hangt zelf een groot stuk plastic in de lucht om al het hout te beschermen. Ook andere maatregelen zijn genomen om de boerenzwaluw te beschermen. We mogen wel stellen dat dit een unieke situatie is. Nergens zijn we dit nog tegen gekomen. Dit is echte vogel liefde

Open dag Boerenzwaluwenproject "We schrijven het op de balk

Persbericht

Op 14 juni 2014 houdt de Agrarische Natuur Vereniging Weide en Waterpracht een open dag in het kader van het boerenzwaluwenproject “We schrijven het op de balk”.  De dag wordt officieel geopend door wethouder Kees van Velzen en Yvonne Oostdam, voorzitter ANV Weide en Waterpracht.

Anderhalf jaar geleden is de vereniging gestart met dit project om de boerenzwaluw meer kansen te geven te nestelen in onze omgeving.  De vereniging wil dan ook laten zien wat zij bereikt heeft, maar ook vooral willen zij  de kennis die ze hebben opgedaan over de boerenzwaluw delen met de grote en kleine mensen van Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Reeuwijk en omgeving. Ook de inwoners van de andere kernen zijn van harte welkom op Lena’s hoeve, Compierekade 8 te Alphen aan den Rijn (2404 NA). Deze boerderij ligt in het Zaans Rietveld, een uniek en heel belangrijk natuurgebied waar het goed toeven is voor de diverse zwaluwen en een groot aantal weidevogels.

Om de boerenzwaluw meer onder de jeugd bekend te maken neemt ook de IVN jeugdwerkgroep  De Fladderaars deel aan deze dag.  Op 14 juni houden zij hun eindactiviteit, die altijd anders en bijzonder is. Door deze samenwerking kan het IVN de kinderen een unieke kans bieden om kennis te maken met  en op te doen over de boerenzwaluw. De open dag is daarom een gezamenlijk project.
De Fladderaars zullen in de ochtend zwaluwsteuntjes maken. Deze steuntjes worden in de komende tijd bij boeren opgehangen, zodat volgend voorjaar de boerenzwaluw aan een door hen gemaakt steuntje zijn nest kan hangen. De Fladderaars krijgen te horen bij welke boer hun steuntje komt te hangen. Zij mogen in de komende jaren op de boerderijen gaan kijken of hun steuntje in gebruik genomen wordt door de boerenzwaluw. Verder gaan zij zwaluwen spotten en onderzoeken wat het voedsel van de boerenzwaluw is.

Een van de door de Fladderaars gemaakte steuntjes zal om 11.30 uur door Kees van Velzen, wethouder te Alphen aan den Rijn met in zijn portefeuille Recreatie, Landschap en natuur, worden opgehangen in de hooiberg van Lena’s Hoeve. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met het RaboRijnstreekFonds, de Heijdemij, Stichting Landschapsfonds Alphen, Vogelbescherming Nederland, Groen & Doen en het Rabo Dichtbij Fonds het boerenzwaluwenproject van ANV Weide & Waterpracht “we schrijven het op de balk” financieel gesteund, waardoor dit project kan blijven draaien tot eind 2015.

De open dag is van 11.00-16.00 uur. Tijdens de open dag worden er wandelingen, rondvaarten en presentaties gegeven. Ook kan men vogels spotten. Alle kinderen mogen een zwaluwsteuntje maken. Deze steuntjes worden later bij boerderijen in de omgeving opgehangen, want boerenzwaluwen leven altijd in een omgeving waar heel veel dieren leven.
En natuurlijk zijn er een aantal kraampjes, zoals Nestkastlive, Beebox, IVN en nog vele anderen.  Bezoekers kunnen ook de stallen van Lena’s Hoeve bekijken.  Er kan ook boerengolf gespeeld worden (op eigen kosten).

Programma open dag 14 juni 2014

11.00 – 16.00 uur

Open dag

Lena’s Hoeve, Compierkade 8, Alphen aan den Rijn

11.30 - 11.45 uur

Officiële opening van de dag door de heer C.J. (Kees) van Velzen,
wethouder te Alphen aan den Rijn en Yvonne Oostdam, voorzitter ANV Weide en Waterpracht

12.00 - 13.30 uur

Wandeling in het Zaans Rietveld met een IVN gids

12.00 - 14.30 uur

Elk half uur rondvaart door de Rietveldse vaart. Laatste vaartocht 14.30 uur

14.00 - 15.30 uur

Wandeling in het Zaans Rietveld met een IVN gids

 

 

11.00 - 16.00 uur

Kinderactiviteiten:

-         steunpuntjes maken

-         slootjes onderzoek

-         vogels spotten

11.00 – 16.00 uur

Diverse kramen

4 soorten zwaluwen spotten rondom Lena’s Hoeve, maar ook diverse weidevogels

Presentaties rondom de boerenzwaluw

Contactpersonen

Fien Verbij (Agrarische Natuur vereniging Weide & Waterpracht)

Gerda Bonninga (IVN – coördinator jeugdwerkgroep)

Telefoonnummer Fien Verbij 

0172589463

Mobiel nummer

0627586051

E-mail

f.verbij@planet.nl

Telefoonnummer Gerda Bonninga

0172425957

Mobielnummer

0653403123

E-mail

Jeugd.ivnalphenaandenrijn@gmail.com

 

familie :)

Huiszwaluwen
In 2013 heeft Cees v.d. Starre het filmpje gemaakt

mooi begin van het boerenzwaluwenseizoen

Film is van Nestkastlive.nl.

installeren camera

Is er een verbinding?

het werkt

Nestkast live. Camera bij de boerenzwaluw

http://nestkastlive.nl/Boerenzwaluw/

http://nestkastlive.nl/Boerenzwaluw/

De camera draait inmiddels en er is volop belangstelling voor de boerenzwaluw. 
Begin april zijn er camera's geplaatst bij een lid van ANV Weide & Waterpracht. Het eerste nest bleef vooralsnog leeg en de camera is omgehangen. Tweede nest was gelukkig bezet. Nu mooi te volgen hoe de boerenzwaluwen broeden en hun jongen groot brengen.
Sponsoring
Deze camera is mede mogelijk gemaakt door o.a: ANV Weide & Waterpracht en tal van kijkers van Nestkastlive.— in Reeuwijk-Dorp.

Boerenzwaluwproject "We schrijven het op de balk"

Boerenzwaluw bij P. van Mastwijk. Foto: Cees v.d. Starre

ANV Weide & Waterpracht wil in het voorjaar van 2013 starten met het project “Boerenzwaluwen” nog voordat de boerenzwaluwen uit het zuiden terugkeren.

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht  hebben zich bij de start van het project 20 deelnemers gemeld voor deelname. Zij zullen in het voorjaar van 2013 met dit project aan de slag gaan. Meer nieuws volgt op deze site.

Boerenzwaluw project gaat beginnen

foto: Cees v.d. Starre
noodopvang zwaluwnest :) bij familie de Jong in Reeuwijk

De 20 deelnemers zijn bezocht en zeer enthousiast om te beginnen. De te nemen maatregelen zijn doorgesproken. ( raam en deur open laten, modderplaatsjes, ruige hoekjes op het erf laten staan) en nu is het wachten op de eerste zwaluwen.

Het project "we schrijven het op de balk" wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van diverse sponsoren. Stichting Landschaps Alphen aan den Rijn, RaboRijnstreekFonds, Groen & Doen, de Heijdemij, Rabo Dichtbij Fonds, Vogelbescherming Nederland en natuurlijk ook onze ANV Weide & Waterpracht.

Daarvoor onze dank

Namens al deze sponsoren hebben de deelnemers een nestkom en of een oefenplank mogen ontvangen. Als ANV Weide & Waterpracht willen we halverwege het zwaluw seizoen nog een open dag organiseren voor iedereen die belangstelling heeft in dit project.

Nestmateriaal verzamelen ( foto Cees v.d. Starre)

Het eerste jaar van het boerenzwaluwproject "We schrijven "het op de balk"

gezellig bij elkaar
(foto Cees v.d. Starre)

 

 *De aanleiding van het project

*Begin en inventarisatie

*Boerenzwaluw project “We schrijven het op de balk” verslag 2013

*Projectopdracht en werkzaamheden

*Activiteiten 2013

*Publiciteit

*Financiën

*En hoe verder..

*De komende jaren

*Nawoord

De aanleiding en aanloop naar het project

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht heeft na intern beraad een aantal voorstellen verwerkt in een enquête en deze begin 2012 verspreid onder alle leden. Er was een respons van 48%.

Een van de voorstellen was het behoud van de boerenzwaluw en andere erf vogels en het verbeteren van de leefomstandigheden.

De boerenzwaluw heeft het moeilijk om als erfvogel stand te blijven houden en staat net als veel andere vogels op de ‘Rode Lijst’. Het aantal boerenzwaluwen in Nederland is door diverse oorzaken sinds 1950 met minstens de helft afgenomen.

De boerenzwaluw is een ambassadeur voor alle vogelsoorten van het boerenland en boerenerf zoals de kerkuil, ringmus en grauwe vliegenvanger. Boerenzwaluwen zijn sympathiek, mooi, acrobatisch en nuttig. Met de bescherming van de boerenzwaluw liften ook een aantal andere soorten boerenlandvogels mee. Het beschermen van de boerenzwaluw en stimuleren van het broedsucces is bij uitstek een taak van agrariërs. ANV Weide & Waterpracht wil haar leden hierbijhelpen.

2011 was door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Boerenzwaluw. 

ANV Weide & Waterpracht wil deze aandacht voor de boerenzwaluw voortzetten door zich in te zetten om de betrokkenheid bij en de kennis van de boerenzwaluw te vergroten.

ANV Weide & Waterpracht is een project gestart om de boerenzwaluw een steuntje in de rug te geven.

Dit willen zij realiseren door tussen 2013 en 2015 30 tot 50 boerderijen “boerenzwaluwvriendelijk” te maken en daarnaast omwonenden in de buitengebieden te laten participeren door middel van voorlichting.

Begin en inventarisatie

Het jaar 2013 was de start van het boerenzwaluwenproject “we schrijven het op de balk”.  Als uitgangspunt is er gebruik gemaakt van de gegevens van 2011.

In 2011 hadden vrijwilligers in het gebied van ANV Weide & Waterpracht al een telling gehouden.

De opdracht van het bestuur van ANV Weide & Waterpracht was om dit ook in 2012 te doen. Zodoende was er een goed overzicht van de aantallen boerenzwaluwen in ons gebied.

 Eind 2012 is er een werkplan opgemaakt en volgde de bekendmaking van het project onder de eigen leden via de website en nieuwsbrieven,werd de sponsorwerving gestart en kon er nestkommen en ander reproductiemateriaal besteld worden.

Cees v.d. Starre en Hans Hertogh zijn gevraagd het veldwerk te doen. In een projectopdracht stonden de, met hen gemaakte, afspraken.

Boerenzwaluw project “We schrijven het op de balk “ verslag 2013

In januari 2013 is het bestuur van ANV Weide & Waterpracht begonnen om afspraken te maken met de vrijwilligers Hans en Cees. Zij selecteerden 20 bedrijven en gingen die vervolgens monitoren en adviseren  Ook verwerkten zij de gegevens.

Aan vrijwilligers van  de weidevogelgroep Reeuwijk e.o, werd gevraagd om publiekstellingen te doen en deze in te voeren op de website van SOVON (https://www.sovon.nl/nl/content/publiekstelling-boerenzwaluw). Dubbeltellingen moeten voorkomen worden, dus communicatie tussen de tellers/vrijwilligers en deelnemers is belangrijk. Op deze manier krijgt ANV Weide & Waterpracht inzicht in het aantal nesten van de boerenzwaluw. Er zijn nestkommen/ proefnesten aangeschaft. Deze zijn in overleg met de deelnemers geplaatst. Ook wil ANV Weide & Waterpracht in de toekomst kijken of het plaatsen van nestkasten onder bruggen effect heeft.

Projectopdracht en werkzaamheden

De werkzaamheden waren het werven van deelnemers, bedrijfsbezoek, het gesprek met en advisering van de  deelnemers en kijken of deelnemers aan de “eisen”  voldoen. Daarna de afronding en invoeren van cijfers en de terugkomavond met publicatie van cijfers.

Verder zijn er uren besteed aan publicatie op diverse social media

*  Blog: http://weideenwaterpracht.blogspot.nl

*  Website: www.weideenwaterpracht.nl

*  Facebook: https://www.facebook.com/WeideenWaterpracht

En zijn er publicaties geweest via nieuwsbrieven en uitwisselingsplatforms.

De communicatie tussen de tellers/vrijwilligers, deelnemers en bestuur was goed te noemen. Tussentijds was er voldoende overleg.In 2013 zijn 70 uren besteed aan het boerenzwaluwproject.

 

Sponsoren, leden en andere geïnteresseerden zijn via persoonlijke gesprekken, mail, website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het boerenzwaluwproject.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht realiseert zich dat ze qua publiciteit met het publiek nog meer naar buiten moet treden, een verbeterpunt voor volgend jaar.

Financiën

In 2013 is ANV Weide & Waterpracht voorzichtig begonnen met het boerenzwaluwenproject. Een eigen bedrag van 2500 euro was de start.

RaboRijnstreekFonds, RABO DichtbijFonds, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Vogelbescherming Nederland, Groen & Doen en de Stichting Landschapsfonds Alphen hebben in de loop van 2012/2013 sponsorgeld gegeven om ons project voor in elk geval 2013 en 2014 te borgen.

In de loop van 2013 heeft ook de gemeente Alphen aan den Rijn een financiële bijdrage gedaan. Het project “We schrijven het op de balk” kan zeker drie jaar draaien en mede door deze bedragen kunnen naast onze eigen leden ook omwonenden meedoen.

En hoe verder…

Het aantal nesten van de boerenzwaluw is afhankelijk van verschillende factoren. In het project is gezorgd voor een goede toegankelijkheid van de bedrijfsgebouwen en een natte hoek voor het vinden van nestmateriaal. Deze maatregelen alleen zijn geen garantie voor succes.
De aanwezigheid van vee wordt algemeen gezien als een voorwaarde voor het aantrekken van de boerenzwaluw. Bij bedrijven waar de boerenzwaluw niet broedt, is het aantal aanwezige dieren duidelijk beneden gemiddeld.
De aanwezigheid van verschillende soorten vee lijkt een positieve invloed te hebben op het aantal bewoonde nesten. Paarden en schapen lijken daarbij een grote aantrekkingskracht te hebben op de boerenzwaluw.
De omgeving van de locatie moet de boerenzwaluw voldoende voedsel bieden. Naast de aanwezigheid van vee zijn ook kruidenrijke randen hierbij van belang. In de toekomst  wil ANV Weide & Waterpracht dit laatste zeker stimuleren in drie gebieden binnen onze ANV want de aanwezigheid van kruidenrijke randen speelt een positieve rol in de overlevingskansen van de jonge boerenzwaluwen na het uitvliegen.

 Daarnaast wordt het aantal nesten mede bepaald door factoren waar het project geen invloed op heeft. De omstandigheden tijdens de trek en in de gebieden waar de boerenzwaluwen overwinteren hebben grote invloed op het aantal vogels dat in het voorjaar terugkeert en de conditie waarin zij verkeren.

Enthousiasme deelnemers


Een belangrijke conclusie na afloop van het project is dat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast waren over de boerenzwaluw. Het is een graag geziene gast op de boerenerven en de eventuele overlast die rondom de nesten ontstaat wordt voor lief genomen. De deelnemers dachten mee over de juiste maatregelen om het aantal nesten te kunnen vergroten.

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht koestert het project voor de boerenzwaluw. Het enthousiasme voor deelname aan het project is groot en de resultaten zijn redelijk tot goed. Daarnaast vindt het bestuur het erg waardevol dat in dit project is samengewerkt met Vogelbescherming Nederland en vrijwilligers van de weidevogelgroep Reeuwijk e.o.
Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht zoekt in overleg met de deelnemers en de vrijwilligers naar een manier om het project in 2014 te continueren en te verbeteren. De verbeterde omstandigheden voor de boerenzwaluw moeten waar mogelijk gehandhaafd blijven en bij voorkeur sluiten nog meer bedrijven zich aan. Door het enthousiasme van de boeren en de samenwerking met diverse partijen moet het mogelijk zijn de genomen maatregelen ook de komende jaren in stand te houden.

De komende jaren

Wat zijn verbeterpunten voor de komende twee jaar:

Het bestuur van ANV Weide & Waterpracht wil meer vrijwilligers van de weidevogelgroep bij het boerenzwaluw project “We schrijven het op de balk” betrekken.

Dit jaar was het de bedoeling dat zij ook de gegevens gingen inventariseren bij de bedrijven. Dat is maar gedeeltelijk gebeurd. Er is aan Landschapsbeheer Zuid-Holland gevraagd of zij aan de weidevogelgroep Reeuwijk e.o. de mogelijkheid wilde geven voor het invoeren van de waarnemingen/nestvondsten van de erfvogels. Tot op heden kon dit alleen voor weidevogels (via http://www.weidevogelbescherming.nl/.) Aan deze mogelijkheid zal meer aandacht gegeven moeten worden.

De publiciteit naar burgers behoeft verbetering. In het werkplan was er een terugkomavond gepland maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan is er gekeken voor een open dag in 2014. In juni 2014 komt er een  open dag, waarbij vooral de jeugd en de ouderen betrokken worden. Deze dag kan eventueel in samenwerking met  IVN Alphen aan den Rijn gehouden worden. De invulling van deze open dag is al begonnen in december 2013.

Zonder insecten.. geen zwaluwen. Daarom komt er in 2014 ook meer aandacht voor kruidenrijke stroken.

De ANV kan zelf zorg dragen voor de totstandkoming van deze randen, maar een samenwerking met de groenafdeling van diverse gemeentes in het gebied behoort ook tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het beheer van de randen.

Via dagbladen en regionale websites en social media hoopt de ANV meer publiciteit aan het project te geven.

Daarnaast wordt het aantal deelnemers in 2014 uitgebreid naar 40

De twee projectvrijwilligers hebben goed gecommuniceerd met de deelnemers.  Wellicht volgt er nog een gezamenlijke bijeenkomst in 2014. Dan zal er gelegenheid zijn om met elkaar van gedachte te wisselen en te evalueren.

 

 

De activiteiten in 2013

De jaarvergadering van ANV Weide & Waterpracht was de officiële opening van ons project.

Leden en sponsoren waren uitgenodigd om te luisteren naar Bennie v.d. Brink, bij uitstek de zwaluwkenner. Een positief verhaal en mooie presentatie.

Na afloop werden er posters uitgedeeld. “Hoe u het de boerenzwaluw naar de zin maakt op en rond het erf”,de bekende boekjes over de acrobaten op het erf en het tijdschrift “erfvogels”.

Uit het ledenbestand van ANV Weide & Waterpracht hebben zich bij de start van het project 20 deelnemers gemeld voor deelname. Met alle 20 deelnemers zijn in maart 2013 de te nemen maatregelen doorgesproken. (raam en deur open laten, modderplaatsjes, ruige hoekjes op het erf laten staan.) De deelnemers hebben een nestkom of een nestbegin ontvangen.

Omstreeks 20 mei is er een eerste telronde geweest, gevolgd door een tweede telronde eind juni. Het resultaat in de bijlage is het totale aantal bewoonde nesten dat de eerste en/of de tweede ronde per locatie is aangetroffen. Door het extreem koude voorjaar werden de meeste nesten geteld bij de tweede telronde.

Aan het eind van het zwaluwseizoen hebben alle deelnemers een “home made" certificaat gekregen.

 

Nawoord

Het project boerenzwaluw “We schrijven het op de balk” van ANV Weide & Waterpracht is in 2013 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RaboRijnstreek Fonds, Vogelbescherming Nederland, de Heijdemij, RABO Dichtbij Fonds, Groen & Doen, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn deze organisaties zeer erkentelijk voor de geboden ondersteuning.
Meer informatie over ANV Weide & Waterpracht vindt u op www.weideenwaterpracht.nl
Voor vragen over het project boerenzwaluw of over het de projectverantwoording 2013 kunt u contact opnemen met Fien Verbij: f.verbij@planet.nl