Weide & Waterpracht is de naam van de agrarische natuur- en landschapsvereniging, opgericht in 1997 die in het gebied rond Reeuwijk circa 2600 hectare omvat.

De streek ligt globaal ingesloten tussen de A12, de Gouwe en de Rijksweg N11. De vereniging heeft ten doel agrariërs en streekbewoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in de driehoek Alphen – Bodegraven – Gouda, door krachten en initiatieven te bundelen.

Behalve aan weidevogelbescherming en slootkantenbeheer wordt in dit gebied ook actief de zwarte stern beschermd. Door te communiceren over de verschillende activiteiten zorgt de ANV voor vergroting van het draagvlak voor agrarische natuur. 

De vereniging werkt nauw samen met overheden en andere verenigingen zoals bijv. de agrariërs, de gemeentes, de plaatselijke afdelingen van het IVN, de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o. en de Wild Beheers Eenheid, die ook actief zijn op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

De ontwikkeling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Binnen de agrarische sector worden beheersactiviteiten erkend als een nieuw product. Maatschappelijk worden de kwaliteiten en mogelijkheden van het agrarisch gebied erkend.

Het landelijk gebied is niet alleen groen en omvangrijk, maar ook toegankelijk. Behoud van het open cultuurlandschap is in de verstedelijkte Randstad van groot belang.