28. nov, 2014

Pilot project Blauwe diensten

 

Ervaring opdoen in 2014 en 2015 in het werkgebied van de ANV Weide & Waterpracht

De stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke  heeft als één van haar kerndoelstellingen het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer. Groene en blauwe diensten door agrariërs passen hier naadloos in. Dit gaan wij realiseren in overleg met de relevante partners. Met blauwe diensten willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en waar mogelijk het waterkwantiteitsbeheer in haar werkgebied.

In 2014 en 2015 willen het Hoogheemraadschap Rijnland en SGGW een pilotproject Blauwe Diensten uitvoeren. Voorlopig gaat het om de diensten ecologisch baggeren en ecologisch slootschonen. Beide diensten zijn gericht op het verhogen van de waterkwaliteit en deels (in het geval van baggeren), op het behoud van de doorstromingscapaciteit.

Het baggeren dient te gebeuren met de baggerpomp. Hierbij worden afspraken gemaakt, zodat bijvoorbeeld niet een hele polder in één keer wordt gebaggerd. Flora en fauna in de sloten krijgen dan de kans om zich te herstellen. De minimale slootbreedte voor deelname is vooralsnog 3 meter.

Bij het slootschonen blijft een deel van de begroeiing in de sloot (bij sloten van minimaal 3 meter breed mag 20% blijven staan), zodat flora en fauna in de sloot een betere overlevingskans hebben. Ook mogen de kanten niet zwart worden van de bagger en mag het slootvuil niet terug kunnen vloeien in de sloot..

Slootschonen en baggeren op zich zijn wettelijk verplicht. Maar als blauwe diensten zijn ze bovenwettelijk omdat ze verder gaan dan die verplichting: er wordt zó gebaggerd en geschoond dat de waterkwaliteit en het slootleven er meer baat bij hebben. Dit kost meer tijd en moeite en soms wordt er ook andere apparatuur ingezet. Daarvoor wil het Hoogheemraadschap een organisatie- en deelnamevergoeding betalen, en bij het baggeren bovendien een vergoeding per kilometer.

In september zijn een informatieavond en een velddemonstratie georganiseerd, om potentiële deelnemers verder over het project te informeren.

Inmiddels is SGGW in het gebied van ANV Weide & Waterpracht gestart met drie deelnemers. Natuurlijk is het beheer het meest effectief als zo veel mogelijk agrariërs in een polder deelnemen. Hoewel we dit jaar om praktische redenen de werving hebben beperkt tot  deze leden hopen we in 2015 ook andere grondeigenaren in kansrijke polders de gelegenheid bieden, mits het waterschap ons daarvoor faciliteert.

Met het oog op de uitvoering van de blauwe diensten in het volgende jaar zullen we begin 2015 een informatieavond organiseren voor de gebieden die in aanmerking komen. 

 

Slootschonen met de ecoreiniger. De vegetatie wordt hoger op de kant gezet, de wortels van de slootvegetatie blijven voor een belangrijk deel gespaard.

 

 

 Slootschonen met de maaikorf. De vegetatie wordt hoger op de kant gezet, zodat nutriënten zo min mogelijk terugspoelen in de sloot. Dus geen “zwarte kant”. Slootvegetatie kan worden gespaard. 

 

Bagger wordt over het land verspreid. Belangrijk is, dat er voldoende bagger uit de sloot wordt verwijderd, zonder dat de sloot over de hele breedte wordt leeggezogen.