concept notulen jaarvergadering 2017

Concept notulen jaarvergadering Agrarische Natuur Vereniging Weide & Waterpracht

22 juni 2017. Middelburgseweg 42 bij Cor Röling

Aanwezig: 54 personen.

Opening door voorzitter Yvonne Oostdam

We zijn dit jaar te gast bij Cor Röling. ANV Weide & Waterpracht bestaat 20 jaar en daar mogen we wel bij stilstaan. Vandaar dat straks na afloop van het  korte officiële gedeelte een bbq klaar staat om dit feit te vieren.

Mededelingen: geen

De concept notulen van 17 maart 2016: zijn akkoord bevonden

Over het financiële verslag zijn geen vragen

De kascommissie bestond uit Sjaak van Veen en Wim Kwakernaak.

Zij hebben geen opmerkingen over het gevoerde financiële beleid en vragen aan de leden decharge voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. De leden gaat hiermee akkoord

De penningmeester vertelt aansluitend dat er weinig activiteiten  zijn geweest waardoor een uitgebreid verslag maken niet nodig is. Het bestuur vraagt aan de leden  of zij akkoord gaat met  het voorstel om voor de komende jaarvergaderingen een financieel verslag te sturen zonder dat er een kascommissie aan te pas komt. De leden gaan akkoord. Wim Kwakernaak zat twee jaar in de kascommissie en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Sjaak van Veen blijft reserve voor de kascommissie ( indien nodig)

Voortbestaan ANV Weide & Waterpracht

Omdat de agrarische natuur activiteiten grotendeels door het collectief Rijn & Gouwe Wiericke zijn overgenomen, heeft de ANV het rustig gekregen. Er zijn een aantal kleine activiteiten in eigen beheer. Te denken valt aan het boerenzwaluwproject. En een aantal afvaardigingen naar instanties zoals de gemeentes binnen de ANV. Het bestuur zelf  is minder gaan vergaderen. Zij komt nu twee keer per jaar bij elkaar voor lopende zaken

Het voorstel naar de leden is om de agrarische natuur vereniging Weide & Waterpracht “slapend “ te houden tot de ANLB regeling is afgelopen. Mogelijk is het daarna nodig om weer actief te worden. Het bestuur houdt wel de lopende zaken in de gaten en de leden zullen indien nodig, op de hoogte gehouden worden via een mail/brief. Leden kunnen het bestuur nog steeds benaderen voor regionale zaken en dan zal het bestuur dit oppakken. Voor het agrarisch natuurbeheer moet het collectief aangesproken worden.

Het collectief Rijn & Gouwe Wiericke bestaat uit vier ANV’s ( de Wetering, de Parmey, Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht). Alle ANV’s hebben een evenredige afvaardiging in dit collectief .

De leden gaat akkoord met dit voorstel.

De reactie was dat het een snelle vergadering was en daarna de bbq. Mag elk jaar wel werd gesuggereerd

Yvonne bedankt Cor, Ria en Jos voor de gastvrijheid en Joélle en Marc voor het bakken en braden van het vlees en sluit de jaarvergadering